Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020

Kazalo

2260. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2020, stran 5095.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20) se drugi člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.
Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2020
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.543.204
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.274.204
70
DAVČNI PRIHODKI
2.126.276
700 Davki na dohodek in dobiček
1.983.426
703 Davki na premoženje
133.200
704 Domači davki na blago in storitve
9.550
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
147.928
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
100.728
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
40.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
40.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
169.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
101.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
68.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.771.499
40
TEKOČI ODHODKI
988.474
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
167.425
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.921
402 Izdatki za blago in storitve
720.128
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
68.000
41
TEKOČI TRANSFERI
976.861
410 Subvencije
89.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
545.661
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
53.900
413 Drugi tekoči domači transferi
288.000
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
783.664
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
783.664
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
22.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki
0
432 Investicijski transferi ožjim delom občin
22.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–228.295
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
80.000
50
ZADOLŽEVANJE
80.000
500 Domače zadolževanje
80.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačilo domačega dolga
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–148.295
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
80.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
228.295
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
148.295
9009 Splošni sklad drugo
148.295
Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-221/2020-1
Turnišče, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost