Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020

Kazalo

2256. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, stran 5093.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) v zvezi z 51. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/20) se v 1. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1275 z dne 6. julija 2020 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 300 z dne 14. 9. 2020, str. 26), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sredstev splošne proračunske rezervacije.«.
3. člen 
V 8. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za količino vina, ki do roka iz prejšnjega odstavka še ne bo destilirana, upravičenec vloži ločeni zahtevek za dodelitev podpore v obliki predplačila v skladu z odstavkom 7a 3. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU.«.
V šestem odstavku se za besedo »višini« doda besedilo »110%«.
4. člen 
V 12. členu se besedilo »26. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU« nadomesti z besedilom »odstavka 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU«.
5. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku besedilo »s 26. členom Izvedbene uredbe 2016/1150/EU« nadomesti z besedilom »z odstavkom 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU«, za besedo »višini« pa se doda besedilo »110%«.
V četrtem odstavku se število »10« nadomesti s številom »30«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(zahtevki za podporo) 
Zahtevki za podporo za krizno destilacijo vina in za krizno skladiščenje vina, vloženi v skladu z Uredbo o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/20), se obravnavajo v skladu s to uredbo.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-39/2020
Ljubljana, dne 17. septembra 2020
EVA 2020-2330-0106
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost