Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020

Kazalo

2255. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača, stran 5091.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, ter
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v količini 2 620 800 (dva milijona šeststo dvajset tisoč osemsto) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Laže II je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Laže I in Laže I – širitev ter v katerem so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Laže II obsega v celoti zemljišča s parcelnimi številkami: 1316/34, 1316/35, 1316/36, 1316/37, 1316/38, 1316/59, 1316/60, 1316/62, 1316/64, 1316/65, 1316/66, 1316/72, 1316/74, 1316/75, 1316/84, 1316/98, 1316/99, 1317/2, 1320/12, 1320/13, 1320/14, 1320/15, 1320/16, 1320/28, 1320/29, 1322/1 in 1322/3, vsa katastrska občina 2446 Laže, in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1316/57 (dela parcele, ki sta severno od premice, ki poteka skozi točki 8 in 9), 1316/63 (del parcele, ki je severno od premice, ki poteka skozi točki 8 in 9), 1316/73 (del parcele, ki je severno od premice, ki poteka skozi točki 8 in 9), 1316/81 (del parcele, ki je južno od premice, ki poteka skozi točki 4 in 5, ter severno od premice, ki poteka skozi točki 6 in 7), 1316/83 (del parcele, ki je južno od premice, ki poteka skozi točki 2 in 3), 1320/27 (del parcele, ki je severno od premice, ki poteka skozi točki 10 in 11a), 1320/65 (del parcele, ki je severno od premice, ki poteka skozi točki 10 in 11a, ter južno od premice, ki poteka skozi točki 14 in 1), 1320/66 (del parcele, ki je vzhodno od premice, ki poteka skozi točki 12 in 13a) in 1322/4 (del parcele, ki je severno od premice, ki poteka skozi točki 8 in 9), vsi katastrska občina 2446 Laže.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene opisno oziroma z naslednjimi koordinatami v koordinatnem sistemu ETRS89/TM:
Točka
Opis
1
Tromeja parcel: 1320/15, 1320/65 in 1316/83.
2
Tromeja parcel: 1316/30, 1316/35 in 1316/83.
3
Tromeja parcel: 1316/83, 1316/36 in 1316/37.
4
Tromeja parcel: 1316/37, 1316/81 in 1316/29.
5
Tromeja parcel: 1316/38, 1316/28 in 1316/81.
6
Tromeja parcel: 1316/38, 1316/81 in 1316/39.
7
Tromeja parcel: 1316/37, 1316/101 in 1316/81.
8
Tromeja parcel: 1316/100, 1316/57 in 1316/58.
9
Tromeja parcel: 1316/63, 1320/30 in 1320/29.
10
Tromeja parcel: 1320/29, 1320/30 in 1320/65.
11
Koordinata (ETRS): 427.617,68, 67.214,79.
11a
Točka 11a leži na presečišču premice, ki poteka skozi točki 10 in 11, ter parcelne meje med 1238/2 in 1320/27.
12
Tromeja parcel: 1238/1, 1320/28 in 1320/66.
13
Koordinata (ETRS): 427.515,18, 67.479,56.
13a
Točka 13a leži na presečišču premice, ki poteka skozi točki 12 in 13, ter parcelne meje med 1320/16 in 1320/66.
14
Tromeja parcel: 1320/16, 1320/75 in 1320/65.
(5) Pridobivalni prostor Laže II sega v najglobljem delu do k.+650 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Laže II obsega površino 21,0562 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 15 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi KOLEKTOR CPG d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5143497000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-365/2-O-18/MSBF z dne 7. junija 2018, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
e) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
f) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in d) prejšnjega odstavka.
(11) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 27. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19 in 97/20) ter
– 8. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Laže, Občina Divača; Griža, Mestna občina Koper; Klanci, Občina Grosuplje; Debela griža pri Povirju, Občina Sežana; Lancova vas, Občina Videm; Obrovnik, Občina Oplotnica; Velika Pirešica, Občina Žalec; Bučka, Občina Škocjan, in Konjišče, Občina Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 59/05).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-44/2020
Ljubljana, dne 17. septembra 2020
EVA 2019-2430-0069
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost