Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020

Kazalo

2133. Pravilnik za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, ki jih sofinancira Občina Prebold, stran 4730.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 16. redni seji dne 23. 7. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, ki jih sofinancira Občina Prebold 
1. člen 
(predmet urejanja) 
S tem pravilnikom se določa postopek, pravno in finančno podlago za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, ter vrsto gasilskih vozil, katera se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Prebold.
2. člen 
(vrste gasilskih vozil) 
Iz sredstev proračuna Občine Prebold se sofinancirajo gasilska vozila, ki so tipizirana po veljavni tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije (GZS) in v skladu z merili o razvrščanju gasilskih enot pripadajo po naslednjih pravilih:
a) GE I. kategorije:
– GVM-1 (gasilsko vozilo za prevoz moštva)
– GVV-1 (manjše gasilsko vozilo z vodo) ali GV-1 (manjše gasilsko vozilo).
b) GE II. kategorije:
– GVC 16/24 (gasilsko vozilo s cisterno) in GVV-2 (večje gasilsko vozilo z vodo) ali
– GVC 16/25 (gasilsko vozilo s cisterno) in GVM-1 (gasilsko vozilo za prevoz moštva).
c) GE III. kategorije:
– GVM-1 (gasilsko vozilo za prevoz moštva),
– GVC 16/15 (gasilsko vozilo s cisterno) ali
– GVC 16/24 (gasilsko vozilo s cisterno),
– GVC 24/50 (gasilsko vozilo s cisterno) ali
– AC 24/70 (avtocisterna),
– GVGP-1 (gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov).
3. člen 
(sofinanciranje gasilskih vozil iz sredstev proračuna Občine Prebold) 
(1) Podlaga za določanje deležev višine sofinanciranega zneska iz sredstev proračuna Občine Prebold za nova gasilska vozila, opredeljena v 2. členu tega pravilnika, bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezno vrsto gasilskega vozila, in sicer:
Gasilska oznaka vozila
Izhodiščna vrednost novega vozila (v EUR z DDV)
Delež sofinanciranja (v  %)
Maksimalni delež sofinanciranja (v EUR z DDV)
GVM-1
50.000,00 €
60 %
30.000,00 €
GV-1
100.000,00 €
80 %
80.000,00 €
GVV-1
120.000,00 €
70 %
84,000,00 €
GVV-2
200.000,00 €
70 %
140.000,00 €
GVGP-1
70.000,00 €
60 %
42.000,00 €
GVC 16/24
180.000,00 €
70 %
126.000,00 €
GVC 16/15
245.000,00 €
90 %
220.000,00 €
GVC 24/50
225.000,00 €
90 %
202.000,00 €
AC 24/70
220.000,00 €
90 %
198.000,00 €
Vrednost gasilskih vozil se usklajuje vsakih pet let.
(2) Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila v letih
 % od izhodiščne vrednosti za vozilo ali podvozje
1
80 %
2
70 %
3
60 %
4
50 %
5
50 %
(3) Ne glede na prejšnji odstavek Občina Prebold ne bo sofinancirala nakupa rabljenega gasilskega vozila z oznako GVM.
4. člen 
(sofinanciranje motornih brizgalno iz sredstev proračuna Občine Prebold) 
Za zamenjavo in nabavo motornih brizgaln (v nadaljevanju: MB) veljajo naslednja merila, če je MB vključena v operativnem načrtu delovanja javne gasilske službe v občini:
– po preteku normalne dobe operativne uporabnosti je društvo upravičeno do nabave in sofinanciranja MB iz sredstev proračuna občine,
– višina sofinanciranje nabave MB je v razmerju 50 % PGD in 50 % občina.
5. člen 
(plan nabave gasilskih vozil in motornih brizgaln) 
Bistvena pogoja plana oziroma realizacije možnosti sofinanciranja gasilskih vozil in motornih brizgaln iz sredstev proračuna Občine Prebold sta:
– enaka ali večja starost obstoječega vozila in motorne brizgalne, kot je to opredeljeno v spodnji tabeli:
Gasilska oznaka vozila
Minimalna starost obstoječega gasilskega vozila in motorne brizgalne
GVM-1
15 let
GV-1
25 let
GVGP-1
15 let
GVV-1
25 let
GVV-2
25 let
GVC 16/15
25 let
GVC 16/24
25 let
GVC 24/50
25 let
AC 24/70
25 let
MB
25 let
– veljaven sklep Gasilske zveze Prebold (v nadaljevanju: gasilska zveza) o nabavi gasilskega vozila ali motorne brizgalne in/ali potrjen plan nabave gasilskih vozil, tehnike, motorni brizgaln in opreme s strani gasilske zveze. Ta plan mora biti pripravljen najmanj za obdobje 5 let. Le-ta mora biti posredovan v uskladitev in potrditev Občini Prebold najkasneje do konca meseca septembra tekočega leta.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Gasilsko društvo obvesti Občino Prebold o nameravani nabavi gasilskega vozila in motorne brizgalne, ki je v potrjenem planu nabave gasilske zveze, z dopisom, žigosanim in podpisanim s strani pooblaščene osebe.
(2) V dopisu se obvezno navede podatke o obstoječem vozilu ali motorne brizgalne, tip nameravane nabave gasilskega vozila ali motorne brizgalne, okvirna vrednost vozila ali motorne brizgalne, terminski plan nabave ter zaprto planirano finančno konstrukcijo nabave vozila ali motorne brizgalne. K dopisu mora biti priloženo soglasje GZ Prebold in GZ Slovenije za nabavo omenjenega vozila in ustreznost podvozja.
(3) V kolikor gasilsko vozilo ali motorna brizgalna ni v potrjenem planu gasilske zveze za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, mora gasilsko društvo k dopisu nujno priložiti veljaven sklep gasilske zveze, ki podpira nabavo definiranega gasilskega vozila ali motorne brizgalne.
(4) V primeru izpolnjevanja vseh opredeljenih osnovnih pogojev ter finančnih zmožnostih Občina Prebold umesti predvideno nabavo vozila ali motorne brizgalne v načrt razvojnih programov (NRP) in v okviru proračuna Občine Prebold zagotovi potrebna finančna sredstva za nabavo predvidenega vozila ali motorne brizgalne v višini, kot jo opredeljuje ta pravilnik.
(5) Po podpisu pogodbe o sofinanciranju gasilsko društvo izvede postopek javnega naročanja, do vključno odločitve o oddaji naročila. Za javni razpis društvo pripravi dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa.
(6) Za izvedbo postopka javnega naročila se imenuje komisija, v kateri sta tudi en član iz Občine Prebold in en član iz gasilske zveze.
(7) Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklene z izbranim ponudnikom pogodbo predsednik gasilskega društva, ki nabavlja gasilsko vozilo.
7. člen 
(prehodna določba) 
Po uveljavitvi tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme, ki ga je sprejel Občinski svet Občin Prebold na 32. seji dne 15. julija 2010.
8. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2020
Prebold, dne 23. julija 2020
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost