Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2020 z dne 20. 8. 2020

Kazalo

2130. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, stran 4723.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije, in v notranjosti Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko mejo izven kontrolnih točk prestopajo državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja.
2. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Italijanske republike.
3. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Republike Avstrije.
4. člen 
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Madžarske.
5. člen 
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
6. člen 
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ.
7. člen 
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka.
9. člen 
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz četrtega odstavka tega člena (zeleni seznam), ali prihaja iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.
(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, opredeljenih v 11. členu tega odloka (rdeči seznam), na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, uradni seznam posadke v primeru najema plovila, oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.
(3) Prejšnji odstavek ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela omejitve na podlagi 11. člena tega odloka.
(4) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene NIJZ o epidemiološki situaciji s sklepom določi in spreminja seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem členom brez odreditve karantene. V primerih, ko obstajajo v različnih administrativnih enotah držav razlike v epidemiološkem stanju, se lahko določijo omejitve z obveznostjo karantene le za posamezne administrativne enote te države. Seznam epidemiološko varnih držav (zeleni seznam) se skupaj z morebitnimi omejitvami za posamezne administrativne enote znotraj posameznih držav sproti posodablja in ažurno objavlja na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(5) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(6) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ.
(7) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(8) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.
(9) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policist osebi iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba o karanteni vročila elektronsko) ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni na mejni prehod ali kontrolno točko. Policist na mejnem prehodu osebi vroči odločbo in ji po vročitvi dovoli vstop v državo.
(10) Če se oseba, ki ji je potrebno odrediti karanteno, nahaja v notranjosti Republike Slovenije, policist za potrebe priprave odločbe o karanteni podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba o karanteni vročila elektronsko) osebi odvzame v notranjosti Republike Slovenije ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni v policijsko enoto policista, ki je podatke iz tega odstavka odvzel. Policist nato osebi vroči odločbo.
(11) V primerih ko Ministrstvo za zdravje po epidemiološkem postopku izda odločbo o karanteni, jo posreduje Policiji, ki nemudoma izvede vročitev.
10. člen 
(1) Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
2. čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;
3. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
4. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
5. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
6. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;
7. osebo z diplomatskim potnim listom;
8. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
9. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben;
11. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;
12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;
14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;
15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
16. pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini;
17. državljane držav, ki prihajajo iz držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav (zeleni seznam), in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji;
18. predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
19. osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
20. osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;
21. osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.
(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17., 19. in 21. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani. Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke prejšnjega odstavka, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.
11. člen 
(1) V primeru poslabšanja epidemioloških razmer v posamezni državi ali administrativni enoti države za katero veljajo izjeme iz prejšnjega člena, lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom odloči, da se za posamezno državo ali administrativno enoto države prejšnji člen v celoti oziroma del izjem iz prejšnjega člena ne uporablja (rdeči seznam). Odločitev se ažurno objavi na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(2) Če Vlada Republike Slovenije zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v skladu s prejšnjim odstavkom uvrsti na seznam držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam) sosednjo državo ali njeno administrativno enoto, se 9. člen tega odloka ne uporablja tudi za:
1. osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
2. osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
3. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji državi ter se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu.
12. člen 
(1) Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenjo, kadar se njen prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.
(3) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(4) Osebi, ki je državljan Republike Slovenije, ali tujcu s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno.
13. člen 
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je bila odrejena.
14. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Državljanom Republike Slovenije in tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na dan uveljavitve tega odloka nahajajo v sosednji državi, ki jo je Vlada Republike Slovenija uvrstila na seznam držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam), in se vrnejo v Republiko Slovenijo do 24. avgusta 2020 do 24.00, se karantena ob povratku v državo ne odredi.
16. člen 
(1) Sklep o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot in seznama držav oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, št. 22500-13/2020/2 z dne 20. 8. 2020, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 100/20) (v nadaljnjem besedilu: sklep) ostane v veljavi.
(2) Za države iz 3. točke sklepa se ne uporablja 10. člen tega odloka, razen 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 16., 18., 19., 20. in 21. točke prvega odstavka 10. člena tega odloka, za državo iz 4. točke sklepa pa se uporablja 10. člen tega odloka, razen 17. točke prvega odstavka 10. člena tega odloka.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 100/20).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-31/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-1711-0039
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost