Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020

Kazalo

2005. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za območje parcel št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje, stran 4469.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 12. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za območje parcel št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje 
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP HK-30 in HK-50 – odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 77/19), (v nadaljevanju Odlok o OPN) na zemljiščih parc. št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje, s katerim se dopusti naslednje individualno odstopanje:
(1) Dovoli se individualno odstopanje od 3. točke, 25. člena (velikost in oblika parcele namenjene gradnji), in sicer tako, da se spremeni:
– Iz »Stavba se lahko nahaja samo v eni enoti urejanja« v »Stavba se lahko nahaja v dveh enotah urejanja«.
(2) Dovoli se individualno odstopanje v 13. členu (dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe), in sicer tako, da se doda dopustni objekt in dejavnost v točki 2. SSe – območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš in v točki 20. PC – površine cest:
– 12112 – Gostilne, restavracije in točilnice.
2. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-14/2020-13
Hrpelje, dne 12. marca 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek