Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020

Kazalo

2003. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020), stran 4447.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) v.d. generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  L E T N E G A  P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) (Uradni list RS, št. 68/19) se v Prilogi 1 »Redni del« v poglavju 01 Nacionalni računi raziskovanje pod zaporedno številko 01.01 Bruto domači proizvod spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
01
Nacionalni računi
 
 
 
 
 
 
 
SURS
01.01
Bruto domači proizvod NR-BDP/L
Obračun bruto domačega proizvoda po proizvodni, izdatkovni in dohodkovni metodi v tekočih in stalnih cenah ter zaposlenosti.
Podatki o osebi: EMŠO, DŠ, registrska številka vozila, zavarovalna podlaga, število zaposlenih. Podatki iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja ter dodatni podatki gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov in drugih pravnih enot, podatki iz Poslovnega registra Slovenije, podatki iz davčnih evidenc, plačilne bilance, podatki o poslovanju zavarovalnic in bank, javnofinančni podatki, podatki iz prirejanja iger na srečo, podatki statističnih raziskovanj.
Administrativni viri: MNZ (CRP), BS, MF, MNZ, MZI-MRVL, FURS, UJP, AZN, ZZZS, MKGP, ZPIZ, do 31. 5., AJPES do 17. 6. Statistični viri (DAK). 
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
30. 9. 2020
« 
V poglavju 01 Nacionalni računi se raziskovanje pod zaporedno številko 01.17 Porazdelitev agregatov nacionalnih računov po skupinah gospodinjstev spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
01
Nacionalni računi
 
 
 
 
 
 
 
SURS
01.17
Porazdelitev agregatov nacionalnih računov po skupinah gospodinjstev 
NR-DNA
Prikaz porazdelitve agregatov nacionalnih računov po različnih skupinah gospodinjstev: po kvintilnih razredih, tipih gospodinjstev in glavnem viru dohodka.
Podatki o osebi (EMŠO, starost, spol, izobrazba, status aktivnosti, poklic, dejavnost, velikost in tip gospodinjstva) in njenih stanovanjskih pogojih, podatki o dohodkih, potrošnji, lastništvu nepremičnin in hipotekah.
Statistični viri: HFCS, EU-SILC, APG, SREN, podatki NR.
n.s.
Predprejšnje leto
Štiriletna
30. 11. 2020
« 
V poglavju 03 Cene se črta raziskovanje pod zaporedno številko 03.09 Cene poslovnih nepremičnin.
V poglavju 04 Prebivalstvo se raziskovanje pod zaporedno številko 04.02 Rojeni spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
04
Prebivalstvo
 
 
 
 
 
 
 
SURS
04.02
Rojeni DEM-ROJ
Prikaz podatkov o rojenih in naravnem gibanju prebivalstva na državni in nižjih teritorialnih ravneh.
Podatki o rojenem: EMŠO, vrsta dogodka, datum in ura rojstva, spol, ime, priimek, prebivališče (do MID hišne št.), kraj rojstva (do MID hišne št.), država rojstva, državljanstvo, vitaliteta, številka porodnišnice in poroda, vrsta poroda, porodna teža. Podatki o materi/očetu: EMŠO, datum rojstva, spol, prebivališče (do MID hišne št.), zakonski stan, datum spremembe zakonskega stanu, kraj/država rojstva, državljanstvo, status aktivnosti, izobrazba. Podatki o materi: vrstni red zakonske zveze, sprejem matere, zaporedni porod, število rojenih otrok, število mrtvorojenih otrok, število umrlih otrok v anamnezi. 
Administrativni viri: MNZ (CRP) – mesečno, četrtletno, tri mesece po obdobju opazovanja, NIJZ (Perinatalni informacijski sistem) – letno, 31.5. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, DAK.
Obvezno
Mesec, Četrtletje, Tekoče leto
Mesečna, Četrtletna, Letna
40 dni po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 04 Prebivalstvo se raziskovanje pod zaporedno številko 04.03 Umrli spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
04
Prebivalstvo
 
 
 
 
 
 
 
SURS
04.03
Umrli DEM-UMR
Prikaz podatkov o umrlih in naravnem gibanju prebivalstva na državni in nižjih teritorialnih ravneh.
Podatki o umrli osebi: vrsta dogodka, EMŠO, spol, datum in ura rojstva, datum, ura, kraj in mesto smrti, kraj/država rojstva, prebivališče (do MID hišne št.), zakonski stan, državljanstvo, vzrok smrti, kdo je dal podatke o 
Administrativni viri: MNZ (CRP) – mesečno, četrtletno, tri mesece po obdobju opazovanja. Statistični viri: UMRLI, DEM-PREB/ČL, SEL-SOC.
Obvezno
Mesec, Četrtletje, Tekoče leto
Mesečna, Četrtletna, Letna
40 dni po obdobju opazovanja
vzroku smrti, vrsta nasilne smrti, zunanji vzrok smrti, kraj smrtne nesreče, kje je bila nesreča, zdravniška oskrba, izobrazba, status aktivnosti. Podatki o zakoncu umrlega: EMŠO. Podatki o materi/očetu umrlega: EMŠO. 
« 
V poglavju 06 Življenjska raven se raziskovanje pod zaporedno številko 06.01 Življenjski pogoji spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
06
Življenjska raven
 
 
 
 
 
 
 
SURS
06.01
Življenjski pogoji EU-SILC
Prikaz podatkov o življenjskih pogojih ter dohodkih oseb in gospodinjstev.
Vprašalnik EU-SILC: izbrane osebe in člani njihovega gospodinjstva: sodelovanje v raziskovanju, ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov vključno s številko stanovanja, telefonska številka, sestava gospodinjstva, sorodstveno razmerje, status aktivnosti, zaposlitveni status, status na trgu dela, delovno mesto, poklic, izobrazba, vključenost v izobraževanje, stanovanjske razmere in lastnosti stanovanja, lastništvo stanovanja in z njim povezana posojila, subvencionirana najemnina, stanovanjski stroški, razpoložljivost trajnih potrošnih dobrin, obremenjenost s stroški ter s posojili, zamude plačil, otroško varstvo, denarni prenosi med gospodinjstvi, materialna/denarna pomoč dobrodelnih organizacij, pokojninsko in življenjsko zavarovanje, nadomestila iz zaposlitve, bonitete, lastna 
Izbrana gospodinjstva – do konca leta 2020. Administrativni viri: MNZ (CRP), MNZ (Evidenca gospodinjstev), ZPIZ (Upravičenci do pokojnin in ostalih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja), MKGP (ARSKTRP – subvencije), ZZZS (M-obrazci), ZRSZ (Registrirane brezposelne osebe), AJPES (Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja), GURS (REN, Evidenca vrednotenja nepremičnin) – do konca decembra 2020. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, DAK, RAVEN-DOH.
Obvezno za admin. vire; prostovoljno za gospodinjstva
Tekoče leto, Prejšnje leto
Letna
15. 1. 2021
proizvodnja, materialna prikrajšanost, finančne zmožnosti, dohodek iz kmetijske dejavnosti, mesečni neto dohodek gospodinjstva, zdravstveno stanje, oviranost zaradi zdravstvenih težav, dolgotrajna bolezen, dostopnost do zdravstvenih storitev, splošno zadovoljstvo z življenjem. Dodaten sklop vprašanj o prezadolženosti, potrošnji, premoženju ter delu: zaostala plačila, namen in vir posojil, dolgovani znesek za posojila, prihranki, posedovanje in vrednost nepremičnin, sposobnost ohranjanja življenjskega standarda s porabo prihrankov, stroški: za hrano doma in izven doma, za javni prevoz in zasebni prevoz. Administrativni/statistični viri: DŠ, EMŠO, ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, podatki o dohodkih, vrsta samozaposlitve, dobiček oziroma izguba samozaposlenih, neobdavčeni prejemki, socialni in družinski prejemki, vrsta in znesek pokojnine z dodatki, registrirana brezposelnost, prejemki za brezposelnost, podatki o neposrednih plačilih v kmetijstvu, podlaga za zavarovanje, datum začetka in konca zavarovanja, delovni čas, institucionalni sektor, število zaposlenih v lokalni enoti, 
izobrazba, dejavnost, poklic, status aktivnosti, podatki o štipendijah, državljanstvo, država prvega prebivališča, zakonski stan, leto priselitve, stopnja urbanizacije, podatki o nepremičninah in vrednosti nepremičnin.
« 
V poglavju 06 Življenjska raven se črta raziskovanje pod zaporedno številko 06.02 Poraba časa.
V poglavju 08 Kultura se raziskovanje pod zaporedno številko 08.01 Odrska dejavnost spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
08
Kultura
 
 
 
 
 
 
 
SURS
08.01
Odrska dejavnost KU-ODER
Spremljanje podatkov o kulturni dejavnosti na odrih.
Vprašalnik KU-ODER: izvedena dela, prireditve, število obiskovalcev in vstopnice, gostovanja, festivali, vzgojno izobraževalna dejavnost, prostori, dostop za gibalno in senzorno ovirane osebe, dodatne dejavnosti, zaposleni in zunanji sodelavci, prihodki in stroški kulturne dejavnosti, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
Kulturni domovi, centri za kulturo, gledališča, opere, orkestri in zbori ter producenti oziroma izvajalci kulturnih prireditev, katerih delovanje je v javnem interesu, do 28.5.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
11. 9. 2020
« 
V poglavju 08 Kultura se raziskovanje pod zaporedno številko 08.02 Muzejska in galerijska dejavnost spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
08
Kultura
 
 
 
 
 
 
 
SURS
08.02
Muzejska in galerijska dejavnost KU-MZ
Spremljanje podatkov o dejavnosti muzejev in galerij.
Vprašalnik KU-MZ: status organizacije, muzejski predmeti in gradivo galerij, način pridobivanja predmetov, ocenjena vrednost pridobljenih
Muzeji, muzejske zbirke in galerije, do 28.5.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
11. 9. 2020
oziroma odkupljenih predmetov, razstave, obiskovalci, vstopnice, gostovanja, vzgojno-izobraževalna dejavnost, dostop za gibalno in senzorno ovirane osebe, dodatne dejavnosti, zaposleni in zunanji sodelavci, prihodki in stroški kulturne dejavnosti, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
« 
V poglavju 09 Zdravje in socialna varnost se raziskovanje pod zaporedno številko 09.11 Izvajalci zdravstvene dejavnosti spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
09
Zdravje in socialna varnost
 
 
 
 
 
 
 
NIJZ
09.11
Izvajalci zdravstvene dejavnosti RIZDDZ
Prikaz stanja na področju izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
Podatki o zdravstvenem delavcu: EMŠO, davčna številka, ime in priimek, datum rojstva, šifra zdravstvenega delavca, vitalni status in datum smrti, podatki o izobrazbi, podatki o zaposlitvi, podatki o licenci, podatki o koncesiji, podlaga za zavarovanje, datum začetka in konca zavarovanja, delovni čas, izobrazba, dejavnost, vrsta kolektivne pogodbe, šifra proračunskega uporabnika (Z350), davčna številka zaposlenega v javnem sektorju (Z360), matična številka dela poslovnega subjekta (Z630), šifra funkcije ali delovnega mesta (Z370), delež zaposlitve na delovnem mestu (Z550); bruto in neto znesek 
Administrativni viri: ZRSZ (podatki o registrirano brezposelnih osebah), ZPIZ (podatki o upokojevanju zdravstvenih delavcev), do 30.9. ZZZS (M-obrazci), AJPES (ISPAP), NIJZ (NIJZ 16) do 30. 6., MNZ (CRP) do 31.7.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
30. 9. 2020
izplačila ter število ur za vrste izplačil po tipih izplačil: A – bruto plača – redno delo, B – bruto plača – nadomestila, C – dodatki, D – delovna uspešnost, E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa, F – bonitete, G – nadomestila v breme delodajalca, H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, I – povračilo stroškov, J – drugi dohodki iz delovnega razmerja, K – odtegljaji, L – nadomestila drugih izplačevalcev, M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, N – neplačana odsotnost, O – dežurstvo, R – dodatki za delo v tujini, S – povračila/nadomestila v tujini, T – odtegljaji v tujini, status aktivnosti (status registrirano brezposelne osebe in obdobja brezposelnosti, status upokojenca in datum upokojitve). Podatki o izvajalcu zdravstvene dejavnosti: številka izvajalca zdravstvene dejavnosti, naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca, datum začetka/prenehanja delovanja izvajalca zdravstvene dejavnosti, matična številka iz Poslovnega registra Slovenije, ZZZS številka izvajalca zdravstvene dejavnosti, dejavnosti, ki jih izvajalec opravlja po VZD. 
« 
V poglavju 09 Zdravje in socialna varnost se raziskovanje pod zaporedno številko 09.18 Z zdravjem povezan vedenjski slog spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
09
Zdravje in socialna varnos
 
 
 
 
 
 
 
NIJZ
09.18
Z zdravjem povezan vedenjski slog CINDI
Spremljanje z zdravjem povezanega življenjskega sloga prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 74 let.
Vprašalnik: podatki o uporabi zdravstvenih storitev (udeležba pri preventivnih pregledih, presejanju in cepljenju, obiski pri družinskih zdravnikih, specialistih in bolnišnične obravnave, opravljene meritve in pregledi) in zdravstvenem stanju (podatki o boleznih, jemanju zdravil, stopnji invalidnosti, trenutnem zdravstvenem stanju, skrbi za zdravje, zobeh, počutju/stresu in vzrokih za stres, obvladovanju stresa, socialni opori, spanju, hrupu, vzrokih za slabo zdravje in visoko umrljivost), podatki o kajenju, prehranjevalnih navadah, uživanju alkohola, telesni višini in teži ter obsegu trebuha, gibanju v prostem času in na delovnem mestu, sedečih vedenjih, preživljanju dopusta/počitnic ter prometni varnosti. Sodelovanje v raziskovanju, telefonska številka. Administrativni/statistični viri: podatki o anketirancu (ime in priimek, EMŠO, spol, starost, občina bivališča, zakonski stan, izobrazba, poklic, delovna aktivnost, dohodek gospodinjstva, dejavnost zaposlitve, država in regija bivanja, 
Izbrana oseba, stara od 18 do 74 let, v času izvedbe terenske faze od 1.3. do 30.6. Administrativni viri: MNZ(CRP) do 1. 3. 2020 Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC. 
Prostovoljno za izbrane osebe. Obvezno za administrativne vire.
Zadnjih 12 mesecev pred dnevom anketiranja.
Štiriletna
30. 6. 2021
državljanstvo, država rojstva osebe, matere in očeta, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, velikost naselja, stopnja urbanizacije, utež verjetnosti izbora, stratum, podatki o gospodinjstvu – število članov gospodinjstva, tip gospodinjstva, število članov gospodinjstva po starostnih skupinah). 
« 
V poglavju 10 Kriminaliteta se raziskovanje pod zaporedno številko 10.03 Osebna varnost v zasebnem okolju spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
10
Kriminaliteta
 
 
 
 
 
 
 
SURS
10.03
Osebna varnost v zasebnem okolju GBV
Prikaz prevalenc o pojavnosti različnih vrst nasilja v Sloveniji.
Vprašalnik GBV: izbrana oseba: sodelovanje v raziskovanju, velikost in sestava gospodinjstva, sorodstveno razmerje, spol in starost članov gospodinjstva, leto rojstva, telefonska številka, status aktivnosti, delovni čas, delovno razmerje, zaposlitveni status, viri dohodka, zakonski stan, število otrok, trenutno in preteklo partnersko razmerje, zdravje, poraba časa, finančne zmožnosti; trenutni in nekdanji partner izbrane osebe: spol, starost, država rojstva, državljanstvo, država rojstva matere in očeta, dosežena izobrazba, status aktivnosti, podatki o partnerski zvezi, podatki o nasilnem vedenju in posedovanju orožja; izkušnje izbrane osebe z nasilnimi dejanji: spolno nadlegovanje na delovnem
Izbrane osebe – do konca maja 2021. Administrativni vir: CRP (MNZ), do 30.6. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, RAVEN-DOH, SRDAP.
Prostovoljno
pred starostjo 15 let (nasilje v otroštvu), od 15. leta starosti dalje (druge vrste nasilja)
večletno
februar 2022
mestu, fizično, psihično in spolno nasilje trenutnega in preteklega partnerja ter nepartnerja, zalezovanje, nasilje v otroštvu, poznavanje podpornih storitev žrtvam nasilja; splošna viktimizacija. Administrativni/statistični viri: izbrana oseba: EMŠO, ime in priimek, spol, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, datum rojstva oziroma starost, država rojstva, država in regija bivanja, državljanstvo, čas bivanja v državi, država rojstva matere in očeta, dosežena izobrazba, zaposlitveni status, poklic, podatki o dohodkih, stopnja urbanizacije, dejavnost, dejavnost lokalne enote osnovne zaposlitve, poklic v osnovni zaposlitvi.
« 
V poglavju 11 Poslovni subjekti se raziskovanje pod zaporedno številko 11.03 Investicije v osnovna sredstva spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
11
Poslovni subjekti
 
 
 
 
 
 
 
SURS
11.03
Investicije v osnovna sredstva INV
Prikaz investicijske dejavnosti pri neposrednih investitorjih za prikaz investicijske dejavnosti gospodarstva.
Vprašalnika INV-1a in INV-2: Investicije v nova in rabljena opredmetena osnovna sredstva (OOS), v nova in rabljena neopredmetena sredstva (NS), dezinvesticije OOS in NS, viri financiranja za investicije v OOS in NS, delitev sredstev iz virov na plačane in neplačane investicije, investicije v nova in rabljena OOS in NS po lokaciji in namenu, 
Izbrani poslovni subjekti in tuje podružnice iz vseh področij po SKD 2008: poslovni subjekti in tuje podružnice z 20 in več zaposlenimi (INV-1a) do 16.7., poslovni subjekti sektorja države (INV-2), do 5.6., poslovni subjekti in tuje podružnice z manj kot 20 zaposlenimi (INV-1b), do 21.9. Administrativna vira: FURS (DDV), do 15. v mesecu za predprejšnji 
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
18. 12. 2020
investicije v osnovna sredstva na osnovi pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Vprašalnik INV-1b: Investicije v nova in rabljena opredmetena osnovna sredstva (OOS), v nova in rabljena neopredmetena sredstva (NS), dezinvesticije OOS in NS, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Administrativni/statistični viri: Investicije v opredmetena osnovna sredstva (OOS), v neopredmetena sredstva (NS), dezinvesticije OOS in NS.
mesec, AJPES (letna poročila), do 31. 5. Statistični vir: POSL-P/ČL. 
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.01 Menjava blaga s tujino spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
SURS
12.01
Menjava blaga s tujino INTRASTAT, EKSTRASTAT
Prikaz mednarodnih blagovnih tokov (izvoz in uvoz blaga) z drugimi državami ter spremljanje strukture in koncentracije blagovne menjave po značilnostih izvoznih in uvoznih podjetij, prikaz podatkov o globalizaciji.
Vprašalnik Intrastat: fakturna in statistična vrednost, neto masa, količina v dodatni merski enoti, država namena, država porekla, država odpreme, šifra blaga po Kombinirani nomenklaturi, vrsta posla, vrsta transporta, pogoji dobave, lega kraja, tok blaga, identifikacijska št. za DDV poročevalske enote (tudi fizične osebe) ali tretje osebe-deklaranta in partnerja, kontaktni
Podjetja, katerih vrednost blagovne menjave z državami članicami EU je v prejšnjem koledarskem letu oziroma v obdobju od januarja tekočega leta do zadnjega opazovanega obdobja tekočega leta presegla višino nacionalno določenega vključitvenega praga. Rok za posredovanje podatkov FURS-u: do 15. v mesecu za prejšnji mesec. SURS prevzame podatke od FURS-a do 5. 
Obvezno
Mesec
Mesečna
40 dni po obdobju opazovanja
podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik. Administrativni/statistični viri: fakturna in statistična vrednost, neto masa, količina v dodatni merski enoti, država namena, država porekla, država odpreme, šifra blaga po Kombinirani nomenklaturi, vrsta posla, vrsta transporta, pogoji dobave, lega kraja, tok blaga, identifikacijska št. za DDV poročevalske enote (tudi fizične osebe) ali tretje osebe-deklaranta in partnerja, EORI številka (tudi za fizične osebe), carinski postopek in drugi izbrani podatki iz enotne upravne listine (EUL), davčne blagajne in vezane knjige računov.
v mesecu za predprejšnji mesec. Administrativni viri: FURS (obračun davka na dodano vrednost in podatki iz sistema VIES) do 15. v mesecu za predprejšnji mesec, FURS (davčno potrjeni računi) do 15. v mesecu za prejšnji mesec, FURS (EUL – izbor podatkov iz carinskih deklaracij), do 25. v mesecu za prejšnji mesec, FURS (podatki enotnega dovoljenja za poenostavljene postopke), do 20. v mesecu za prejšnji mesec, AJPES (PRS) – tekoče prevzemanje, sistemski operaterji za plin in elektriko do 20. v mesecu. Statistični viri: SPRS, DAK, SPR-RSP.
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.02 Plačilna bilanca spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.02
Plačilna bilanca
Prikaz podatkov o transakcijah med rezidenti in nerezidenti.
Podatki za izračun sistematičnega prikaza podatkov o transakcijah med rezidenti in nerezidenti v določenem obdobju
Administrativni viri: AJPES (letna poročila do 30.04.vsako leto), FURS (podatki DDV do 20. v mesecu za predzadnji mesec), KDD (prvi dan v mesecu za zadnji mesec), AKOS (podatki mobilnih operaterjev zadnji dan meseca za predhodni mesec), MF (transferi do 20. v mesecu za predhodni mesec). Statistični viri: SPRS in SPR-RSP.
Obvezno
Mesec
Mesečna
2 meseca po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.03 Neposredne naložbe s tujino glede na smer naložbe spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.03
Neposredne naložbe s tujino glede na smer naložbe
Prikaz podatkov o transakcijah in stanjih neposrednih naložb v tujini in tujih neposrednih naložb v Sloveniji po državah in dejavnostih, prikaz podatkov o globalizaciji.
Podatki o transakcijah in stanjih za razčlenitev neposrednih naložb v tujini in tujih neposrednih naložb v Sloveniji razcepljeno po državah in dejavnostih. Podatki raziskovalno-razvojne dejavnosti pri izvajalcih.
Administrativni viri: AJPES (letna poročila do 30.04. vsako leto), FURS (podatki DDV do 20. v mesecu za predzadnji mesec). Statistični viri: Poslovanje poslovnih subjektov s tujino (poročila SN, KRD), R-RD-IZV,SPRS in SPR-RSP.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
6 mesecev po obdobju opazovanja.
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.04 Bruto zunanji dolg spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.04
Bruto zunanji dolg
Prikaz agregatov o dolžniških imetjih in obveznostih do tujine, 
Podatki o dolžniških imetjih in obveznostih do tujine. 
Administrativni viri: AJPES (letna poročila do 30.04.vsako leto), FURS (podatki DDV do 20. v mesecu za predzadnji mesec), KDD (prvi dan v mesecu za zadnji mesec). Statistični viri: Poslovanje poslovnih subjektov s tujino (poročila BST, KRD, SN), VRP,SPRS in SPR-RSP.
Obvezno
Mesec
Mesečna
2 meseca po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.05 Stanje mednarodnih naložb spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.05
Stanje mednarodnih naložb
Prikaz podatkov o stanju imetij in obveznostih do nerezidentov.
Podatki za izračun stanja imetij in obveznosti do tujine. 
Administrativni viri: AJPES (letna poročila do 30.04.vsako leto), FURS (podatki DDV do 20. v mesecu za predzadnji mesec), KDD (prvi dan v mesecu za zadnji mesec). Statistični viri: Poslovanje poslovnih subjektov s tujino (poročila BST, KRD, SN), VRP, SPRS in SPR-RSP.
Obvezno
Četrtletje
Četrtletna
3 mesece po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.06 Zunanja povezana podjetja spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.06
Zunanja povezana podjetja
Zagotavljanje kazalnikov poslovanja podjetij v tujini, ki so pod nadzorom slovenskih podjetij, prikaz podatkov o globalizaciji.
Podatki za izračun nekaterih kazalnikov poslovanja podjetij v tujini, ki so pod nadzorom slovenskih podjetij. 
Statistični viri: Poslovanje poslovnih subjektov s tujino (poročilo SN), SPRS in SPR-RSP.
n.s.
Predprejšnje leto
Letna
2 leti po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.08 Mednarodna trgovina s storitvami spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.08
Mednarodna trgovina s storitvami
Razčlenitev podatkov o izvozu in uvozu storitev in partnerskih državah.
Podatki za izračun razčlenitve po vrstah storitev in partnerskih državah partnericah. Podatki raziskovalno-razvojne dejavnosti pri izvajalcih.
Administrativni viri: AJPES (letna poročila do 30.04.vsako leto), FURS (podatki DDV do 20. v mesecu za predzadnji mesec). Statistični viri (R-RD-IZV),SPRS in SPR-RSP.
Obvezno
Tekoče leto
Letna
9 mesecev po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.09 Poslovanje poslovnih subjektov s tujino spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
BS
12.09
Poslovanje poslovnih subjektov s tujino
Priprava agregatov za posamezne produkte statistike ekonomskih odnosov s tujino.
Poslovne terjatve/obveznosti in finančne naložbe/obveznostih do nerezidentov (KRD), storitvena menjava in del blagovne menjave, ter tekoči/kapitalski transferi z nerezidenti (BST), neposredne kapitalske naložbe med rezidenti in nerezidenti (SN, SN-T), podatki o plačilih (prilivi/odlivi), ki jih banke in hranilnice opravijo zase in za stranke v odnosu s tujino.
Izbrana podjetja do 20. v mesecu za predhodni mesec (KRD in BST mesečno poročilo). Banke in podjetja (nad 2 mio bilančne vsote) do 20. v mesecu za predhodni mesec (SN-T mesečno poročilo); do 20. 4. za predhodno leto (SN letno poročilo). Administrativni viri: FURS (obrazca DDV-O in RP-O), AJPES (letna poročila), do 30. 4. Banke in hranilnice, ki opravljajo plačilni promet s tujino do 10. delovnega dne za podatke predhodnega meseca. Statistični viri: SPRS in SPR-RSP.
Obvezno
Mesec, tekoče leto
n.s.
Podatki se ne objavijo, so vir za statistike ekonomskih odnosov s tujino.
« 
V poglavju 13 Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija se raziskovanje pod zaporedno številko 13.02 Raziskovalno-razvojna dejavnost pri izvajalcih spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
13
Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija
 
 
 
 
 
 
 
SURS
13.02
Raziskovalno-razvojna dejavnost pri izvajalcih R-RD-IZV
Prikaz stanja na področju RRD v vseh sektorjih izvajanja RRD.
Vprašalnik R-RD-IZV: podatki o osebju v RRD: spol, poklic, stopnja izobrazbe, starostna skupina, državljanstvo; podatki o raziskovalnih delih/projektih in bruto izdatkih za RRD: viri financiranja, vrsta porabe, dejavnost izvajalcev RRD, področje raziskav in
Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z izvajanjem RRD, do 12.6. Administrativni viri: FURS (DDPO), do 15.7., MF (prejemniki državne pomoči za RR), do 30. 5., ARRS (Evidenca izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, Register zasebnih raziskovalcev), do 30. 4., AJPES (PRS, 
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
5. 11. 2020
razvoja, vrsta raziskovanja, dejavnost projekta; kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Administrativni/statistični viri: podatki o podjetjih, ki so imela notranji RRD, število zaposlenih.
zaključni računi). Statistični viri.
« 
V poglavju 14 Rudarstvo in predelovalne dejavnosti se raziskovanje pod zaporedno številko 14.02 Prihodek od prodaje in vrednosti zalog v industriji spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
14
Rudarstvo in predelovalne dejavnosti
 
 
 
 
 
 
 
SURS
14.02
Prihodek od prodaje in vrednosti zalog v industriji IND-PN/M
Mesečno spremljanje industrijske proizvodnje, prihodka od prodaje in zalog v industrijskih podjetjih na območju Slovenije.
Vprašalnik IND-PN/M: Podatki o prihodku od prodaje z domačega in tujega trga (Evro/ne Evro območje) ter vrednosti zalog, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Administrativni vir: obračun davka na dodano vrednost.
Izbrani poslovni subjekti oziroma deli poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z industrijsko dejavnostjo, do 20. v mesecu. Administrativni vir: FURS (obračun davka na dodano vrednost, obr. DDV-O), do 15. v mesecu za predprejšnji mesec.
Obvezno
Mesec
Mesečna
40 dni po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 15 Energetika se raziskovanje pod zaporedno številko 15.10 Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
15
Energetika
 
 
 
 
 
 
 
SURS
15.10
Poraba energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov E-PE/L
Prikaz podatkov o porabi posameznih energentov v sektorjih A do F po SKD 2008.
Vprašalnik E-PE/L: Podatki o porabi električne in toplotne energije, goriv in izbranih naftnih proizvodih, razdeljenih po namenih uporabe, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. 
Izbrani poslovni subjekti s področja A do F po SKD 2008, do 1.7.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
17. 9. 2020
« 
V poglavju 16 Gradbeništvo se raziskovanje pod zaporedno številko 16.01 Vrednost opravljenih gradbenih del spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
16
Gradbeništvo
 
 
 
 
 
 
 
SURS
16.01
Vrednost opravljenih gradbenih del GRAD/L
Letni prikaz vrednosti opravljenih gradbenih del na objektih in vrednosti organiziranja izvedbe stavbnih projektov. 
Vprašalnik GRAD/L: Vrednost opravljenih gradbenih del skupaj in vrednost specializiranih gradbenih del po investitorju, vrsti gradbenih del in klasifikaciji vrst objektov (CC-SI), kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
Izbrani poslovni subjekti oziroma deli poslovnih subjektov in tuje podružnice, ki izvajajo gradbena dela, do 8.6.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
29. 9. 2020
« 
V poglavju 16 Gradbeništvo se raziskovanje pod zaporedno številko 16.02 Gradbena dejavnost in nova naročila spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
16
Gradbeništvo
 
 
 
 
 
 
 
SURS
16.02
Gradbena dejavnost in nova naročila GRAD/M
Prikaz gibanja gradbene dejavnosti in novih naročil.
Vprašalnik GRAD/M in vprašalnik GRAD-SGD: Podatki o vrednosti opravljenih gradbenih del in storitev organizacije izvedbe stavbnih projektov ter pogodb in drugih oblik naročil, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
Izbrani poslovni subjekti oziroma deli poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, do 20. v mesecu.
Obvezno
Mesec
Mesečna
45 dni po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 17 Trgovina in druge storitve se raziskovanje pod zaporedno številko 17.01 Trgovina spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
17
Trgovina in druge storitve
 
 
 
 
 
 
 
SURS
17.01
Trgovina TRG/L
Prikaz prihodka od prodaje podjetij v dejavnosti trgovine (s poudarkom na razdelitvi prihodka po blagovnih skupinah).
Vprašalnik TRG/L: Podatki o prihodku od prodaje blaga in materiala po blagovnih skupinah in vrstah kupcev v trgovini na drobno in na debelo, podatki o prihodku od posredništva pri prodaji blaga, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
Izbrani poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo, do 5.5.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
18. 9. 2020
« 
V poglavju 17 Trgovina in druge storitve se raziskovanje pod zaporedno številko 17.02 Trgovina na debelo spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
17
Trgovina in druge storitve
 
 
 
 
 
 
 
SURS
17.02
Trgovina na debelo TRG-D/M
Prikaz gibanja poslovanja v trgovini na debelo in posredništvu.
Vprašalnik TRG-D/M: Podatki o prihodku od prodaje, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Administrativni vir: obrazec DDV-O, davčne blagajne in vezane knjige računov.
Izbrani poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo trgovine na debelo in posredništva, do 8. v mesecu. Administrativni vir: FURS (obračun davka na dodano vrednost), do 15. v mesecu za predprejšnji mesec, FURS (davčno potrjeni računi) do 15. v mesecu za prejšnji mesec. 
Obvezno
Mesec
Mesečna
60 dni po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 17 Trgovina in druge storitve se raziskovanje pod zaporedno številko 17.03 Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
17
Trgovina in druge storitve
 
 
 
 
 
 
 
SURS
17.03
Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil TRG/M
Prikaz gibanja poslovanja trgovine na drobno, trgovine z motornimi vozili in popravil motornih vozil.
Vprašalnik TRG-M: Podatki o prihodku od prodaje, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Administrativni vir: obrazec DDV-O, davčne blagajne in vezane knjige računov.
Izbrani poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo trgovine na drobno, trgovine z motornimi vozili in popravili motornih vozil, do 8. v mesecu. Administrativni vir: FURS (obračun davka na dodano vrednost, obr. DDV-O), do 15. v mesecu za predprejšnji mesec, FURS (davčno potrjeni računi) do 15. v mesecu za prejšnji mesec.
Obvezno
Mesec
Mesečna
31 dni po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 17 Trgovina in druge storitve se raziskovanje pod zaporedno številko 17.04 Poslovne in druge storitvene dejavnosti spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
17
Trgovina in druge storitve
 
 
 
 
 
 
 
SURS
17.04
Poslovne in druge storitvene dejavnosti STOR/M
Prikaz gibanja prihodka v poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih.
Vprašalnik STOR/M: Podatki o prihodku od prodaje, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika. Administrativni vir: obrazec DDV-O, davčne blagajne in vezane knjige računov.
Izbrani poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, do 20. v mesecu. Administrativni vir: FURS (obračun davka na dodano vrednost, obr. DDV-O), do 15. v mesecu za predprejšnji mesec, FURS (davčno potrjeni računi) do 15. v mesecu za prejšnji mesec.
Obvezno
Mesec
Mesečna
60 dni po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 19 Turizem se raziskovanje pod zaporedno številko 19.06 Tuji potniki spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
19
Turizem
 
 
 
 
 
 
 
SURS
19.06
Tuji potniki TU-POTNIKI
Prikaz osnovnih podatkov o tujih potnikih, o značilnostih njihovega prihoda in obiska Slovenije ter o njihovih izdatkih.
Vprašalnik TU-POTNIKI: podatki o značilnostih prihoda tujega potnika (po državah prebivališča) v Slovenijo (glavni razlog, način prihoda); izdatki, ki so jih imeli med obiskom Slovenije (tudi struktura potrošnje); uporaba mobilnega telefona v Sloveniji, sodelovanje v raziskovanju. Administrativni/statistični viri: podatki o prometu vozil iz avtomatskega štetja prometa (števno mesto, datum štetja časovni interval štetja, vrsta vozila glede na vstop/izstop). Število potniških vozil po vrstah in število potnikov preko cestnih mejnih prehodov na meji s Hrvaško. 
Naključno izbrani tuji potniki na izbranih mejnih prehodih oziroma lokacijah v bližini nekdanjih mejnih prehodov (v izbranih sezonah 1. 7. –31. 8. 2020, 1. 9. –31. 10. 2020, 1. 12. 2020–31. 1. 2021 in 1. 4. –31. 5. 2021). Administrativni vir: MZI (DRSI), do 15. v mesecu za pretekli mesec. Statistični vir: TR-MEJ/M. 
Prostovoljno za tuje potnike, obvezno za administrativni vir.
1. 7. –31. 8. 2020, 1. 9. –31. 10. 2020, 1. 12. 2020–31. 1. 2021, 1. 4. –31. 5. 2021
Večletna.
September 2021.
« 
V poglavju 22 Okolje se raziskovanje pod zaporedno številko 22.13 Javna kanalizacija spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
22
Okolje
 
 
 
 
 
 
 
SURS
22.13
Javna kanalizacija VOD-K
Prikaz podatkov o prečiščeni in neprečiščeni odpadni vodi iz kanalizacijskih sistemov.
Spremljanje odpadnih vod po viru onesnaževanja, po stopnjah čiščenja, po mestu izpusta ter podatkov o kanalizaciji (dolžina omrežja, vrsta sistema, število priključkov)
Administrativni vir: MOP (baza IJSVO), do 31.7. 
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
15. 9. 2020
« 
V poglavju 22 Okolje se raziskovanje pod zaporedno številko 22.15 Izdatki za varstvo okolja spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
22
Okolje
 
 
 
 
 
 
 
SURS
22.15
Izdatki za varstvo okolja OKI
Prikaz podatkov o okoljskih izdatkih po panogah dejavnosti in po namenu.
Vprašalnik OKI: Podatki o investicijah, tekočih izdatkih za varstvo okolja in prihodkih od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja po panogah dejavnosti investitorja in okoljskih namenih, kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
Izbrane pravne osebe (01 – 99 po SKD 2008), do 17.7.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
11. 1. 2021
« 
V Kazalu Priloge 2 »Razvojni del« se za poglavjem R.09 Zdravje in socialna varnost, doda novo poglavje R.15 Energetika.
V Prilogi 2 »Razvojni del« se za raziskovanjem pod zaporedno številko R.09.04 Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov doda poglavje R15 Energetika. V to poglavje se doda raziskovanje pod zaporedno številko R15.01 Raba energije v storitvenem sektorju, ki se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
R15
Energetika
SURS
R.15.01
Raba energije v storitvenem sektorju
Preučitev potreb in zahtev ter podatkovnih virov za vzpostavitev spremljanja rabe energije v storitvenem sektorju.
Podatki o rabi energije in goriv v storitvenem sektorju.
Upravljalci administrativnih in drugih virov ter zbirk, ki razpolagajo s podatki o rabi energentov v storitvenem sektorju. Do 30. 6. 2021. 
Obvezno
n. s. 
2022
« 
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-285/2020/11
Ljubljana, dne 28. julija 2020
EVA 2020-1522-0021
Tomaž Smrekar 
v.d. generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije