Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020

Kazalo

2000. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 4423.

  
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije 
1. člen 
V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene priprave seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 31. julija tekočega leta. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 15. avgusta tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor. FURS na podlagi podatkov pripravi seznam upravičencev iz tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter ga najpozneje do 31. avgusta tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.«.
V drugem odstavku se besedilo »Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2)« nadomesti s kratico »ZDoh-2«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlada Republike Slovenije v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi seznam upravičencev iz 142. člena ZDoh-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina.«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
2. člen 
V 3. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zahteve davčnih zavezancev, ki so bile dane FURS za namenitev dela dohodnine sestavnim delom registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti in so veljavne na dan pred uveljavitvijo sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij, ki se nanaša na leto 2020, štejejo za zahteve davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim, ki so na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, katerim posamezni sestavni deli takih registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti pripadajo. Seznam registriranih cerkva s posameznimi sestavnimi deli, ki so bili uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2019, je v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) FURS na podlagi podatkov, pridobljenih do uveljavitve te uredbe v skladu s prvim in šestim odstavkom 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19), pripravi seznam upravičencev do donacij iz četrtega odstavka 142. člena ZDoh-2 za leto 2020 ter ga najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(2) Določba spremenjenega prvega odstavka 2. člena uredbe se začne uporabljati za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2021. Do začetka uporabe spremenjenega prvega odstavka 2. člena uredbe se uporablja določba prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19).
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-29/2020
Ljubljana, dne 30. julija 2020
EVA 2020-1611-0087
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti