Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, stran 4242.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 1. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« 
1. člen 
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah v določenih segmentih delno spreminja in dopolnjuje veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09 in 44/09) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
(1) V drugi odstavek 7. člena odloka se smiselno umestijo naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– G/46.340 trgovina na debelo s pijačami
– G/46.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G/47.110 trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
– I/56.101 restavracije in gostilne
– N/77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– N/77.400 dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del.
(2) Za tretjim odstavkom 7. člena odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Dejavnost zavoda je tudi izdajanje lokalnega časopisa. Zavod izdaja lokalni časopis skladno z zakonom o medijih. Odgovornega urednika lokalnega časopisa imenuje in razrešuje direktor, s soglasjem Sveta zavoda, in sicer ob upoštevanju Zakona o medijih in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
(3) Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek, pri katerem se na koncu namesto pike doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer zavod nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«.
(4) Doda se nov šesti odstavek v naslednji vsebini: »Najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja zavod, je prihodek proračuna občine ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.«.
(5) Doda se nov sedmi odstavek v naslednji vsebini: »Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan ravnati v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«
3. člen 
Celotna vsebina 8. člena odloka se nadomesti z določbo v naslednji vsebini: »Zavod je organiziran enovito.«.
3.a člen 
Za prvim odstavkom 9. člena odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Organa zavoda sta tudi strokovni vodja in pomočnik direktorja. Njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti se določijo v Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest zavoda.«.
4. člen 
Prvi odstavek 11. člena se nadomesti z določbo v naslednji vsebini:
»Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodno pridobljenem soglasju občinskega sveta občine ustanoviteljice.«.
5. člen 
Celotna vsebina 12. člena odloka se nadomesti z določbo v naslednji vsebini:
»Med začasno odsotnostjo direktorja lahko direktorja nadomešča strokovni vodja ali eden od pomočnikov direktorja, in sicer v skladu s pisnim pooblastilom direktorja.«.
6. člen 
V prvem odstavku 13. člena odloka se:
– v tretji alineji pred vejico doda besedno zvezo »s finančnim načrtom«;
– peta alineja nadomesti tako, da glasi: »– sprejema Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,«;
– enajsta alineja črta.
V drugem odstavku 13. člena se beseda »enajste« nadomesti z besedo »desete«.
7. člen 
V prvem odstavku 14. člena odloka se:
– v prvi alineji besedna zveza »druge ustrezne« nadomesti z besedo »humanistične«;
– v drugi alineji beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«.
8. člen 
V drugem in tretjem odstavku 16. člena odloka se besedna zveza »Občinski svet Občine Žalec« nadomesti z besedno zvezo »Svet zavoda«.
9. člen 
V 17. členu odloka se besedna zveza »Občinski svet Občine Žalec« nadomesti z besedno zvezo »Svet zavoda«.
10. člen 
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da glasi: »Zaradi različnih dejavnosti zavoda in lažje organizacije dela lahko direktor zavoda s soglasjem sveta zavoda imenuje strokovnega vodjo za splošne in ekonomske zadeve ter najmanj enega in največ tri pomočnike direktorja za posamezno dejavnost za čas mandata petih let.«.
11. člen 
Besedilo prvega odstavka 19. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Svet zavoda sestavlja 5 članov. Enega člana izvolijo javni uslužbenci izmed vseh zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah, tri člane imenuje občina ustanoviteljica, enega člana zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev zavoda pa na podlagi javnega poziva imenuje župan občine ustanoviteljice.«.
12. člen 
V 20. členu odloka se:
– besedilo pete alineje nadomesti z besedilom v naslednji vsebini: »– imenuje in razrešuje direktorja ob predhodno pridobljenem soglasju občine ustanoviteljice;«
– doda se nova, šesta alineja, ki glasi: »– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi strokovnega vodje in pomočnikov direktorja;«
– v šesti alineji, ki s spremembo postane sedma alineja, se besedilo »k zavodski kolektivni pogodbi ter« črta.
13. člen 
Celotna vsebina prvega odstavka 24. člena odloka se nadomesti z določbo v naslednji vsebini: »Zavod ima Strokovni svet, ki šteje 7 članov. Na predlog direktorja strokovni svet imenuje svet zavoda. Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let in so lahko ponovno imenovani. Podrobnejšo sestavo, način imenovanja članov določa statut zavoda.«.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z določbo v naslednji vsebini: »Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela za dejavnosti zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za delovanje in razvoj zavoda.«.
Sedanji tretji odstavek se črta.
14. člen 
Črtajo se 25., 26. in 27. člen odloka.
15. člen 
V prvem odstavku 36. člena se pred sedanjo prvo alinejo doda nova alineja v naslednji vsebini: »– statut zavoda,«.
Doda se nov četrti odstavek 36. člena, ki glasi:
»Na statut iz prvega odstavka tega člena poda soglasje občinski svet občine ustanoviteljice.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ne glede na določbe 11. in 13. člena tega odloka, svet zavoda, strokovni sveti in direktor zavoda nadaljujejo svoje delo do izteka mandata, za katerega so bili imenovani pred uveljavitvijo tega odloka.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji se s tem odlokom uskladi najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Statut in drugi splošni akti zavoda se uskladijo s tem odlokom do konca leta 2020.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Uradni list RS, št. 41/04, 31/09 in 44/09), ki so predmet tega odloka, vse ostale določbe pa ostanejo v veljavi.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2020
Žalec, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos