Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec, stran 4241.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 1. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec 
1. člen 
14. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 49/98, 6/00, 37/01, 56/08, 37/10 in 67/16) se dopolni z novima tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasita:
»(3) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja šola, je prihodek proračuna občine (ustanovitelja), ki je lastnik premoženja.
(4) Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine (ustanovitelja).«
Sedanji tretji odstavek 14. člena postane peti odstavek.
2. člen 
Na koncu prvega odstavka 17. člena se namesto pike doda vejico in določbo v naslednji vsebini: »razen za upravljanje s stvarnim premoženjem ustanovitelja, kjer šola nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun ustanovitelja.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2020
Žalec, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos