Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1932. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1, stran 4224.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 1. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 
1 UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – tehnični popravek in 92/13 – obvezna razlaga). Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – v nadaljevanju SD OPN 1 in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 16/17.
(2) SD OPN 1 je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 11/17.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPN 1) 
(1) Tekstualni del SD OPN 1 obsega spremembe in dopolnitve strateškega in izvedbenega dela OPN.
(2) SD OPN 1 vsebujejo tekstualni del (odlok) in grafični del.
(3) SD OPN 1 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(4) Grafični del SD OPN 1 obsega spremembe in dopolnitve izvedbenega dela in vsebuje naslednje karte:
Številka
Karta
Merilo
1
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
M 1:50 000
2
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
M 1:50 000
3
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev za karte z oznakami: 
– št. 6 – G25-6, 
– št. 10 – G25-15, 
– št. 12 – G25-17, 
– št. 16 – G25-26, 
– št. 17 – G25-27, 
– št. 18 – G25-28, 
– št. 21 – G25-37 in 
– št. 26 – G25-47.
M1:5 000
4
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture za karte z oznakami: 
– št. 6 – G25-6, 
– št. 10 – G25-15, 
– št. 12 – G25-17, 
– št. 16 – G25-26, 
– št. 17 – G25-27, 
– št. 18 – G25-28, 
– št. 21 – G25-37 in 
– št. 26 – G25-47.
M1:5 000
3. člen 
(obvezne priloge SD OPN) 
Priloge SD OPN 1 so:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
– Prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.
2 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA 
4. člen 
(železniško omrežje) 
Za drugim odstavkom 17. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju gradenj nadvozov in nadhodov čez železniško progo je treba upoštevati, da naj bo višina spodnjega roba nadvoza ali nadhoda minimalno 6200 mm nad zgornjim robom tirnice.«
5. člen 
(vodni viri) 
(1) V celoti se nadomesti prvi odstavek 22. člena tako, da se glasi:
»Na območju OŽ so z odloki zavarovana vodovarstvena območja vodnih virov:
– Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca (Uradni list RS, št. 25/16),
– Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 38/99).«
(2) V celoti se briše tretji odstavek 22. člena.
6. člen 
(odvajanje in čiščenje odpadne vode) 
Za četrtim odstavkom 23. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode se na območju Občine Žalec izvaja v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec.«
7. člen 
(elektrika) 
(1) Za štirinajsto alinejo prvega odstavka 26. člena se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– DV 110 kV Podlog–(Podlog DES)–Žalec.«
(2) V prvi alineji četrtega odstavka 26. člena se črta besedilo »le teh« in doda besedilo, ki se glasi »nizko napetostnih in srednje napetostnih vodov,«.
8. člen 
(plinovodno omrežje) 
(1) V tretji alineji prvega odstavka 27. člena se briše besedilo »v fazi izgradnje«.
(2) Za štirinajsto alinejo prvega odstavka 27. člena se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– načrtovani prenosni plinovod M7 Vič – Podlog.«
9. člen 
(obnovljivi viri) 
V celoti se nadomesti drugi odstavek 28. člena odloka tako, da se glasi:
»Na področju ogrevanja objektov in sanitarne vode se bo, kljub obvezni uporabi ekološko sprejemljivih goriv (zemeljski plin in lesna biomasa izven strnjenih naselij), spodbuja uporaba obnovljivih virov ogrevanja (sončna elektrarna, geotermalno ogrevanje ipd). Usmerja se v izgradnjo nizko energijskih stavb, pasivnih stavb, sanacijo sistemov ogrevanja, namestitev toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne vode in namestitev fotonapetostnih sistemov za pridobivanje električne energije iz sonca ter za ogrevanje sanitarne vode.«
10. člen 
(zasnova razvoja naselja Žalec) 
(1) Na koncu četrtega odstavka 48. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– vzhodno od Ceste ob železnici se ob predvidenem javnem parkirišču za avtobuse in osebna vozila uredijo zelene površine; športne površine in otroško igrišče.«
(2) V drugi alineji osmega odstavka 48. člena se briše besedilo:
»Širitev za centralne dejavnosti se predvidi na vzhodni strani mesta v podaljšku obstoječih območij centralnih dejavnosti.«
(3) Na koncu osmega odstavka 48. člena se dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– zelene površine se uredi na vzhodnem robu naselja.
– prometne površine s podrobnejšo namensko rabo ostale prometne površine za namen ureditve javnega parkirišča se locira na vzhodnem robu naselja.«
11. člen 
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč) 
V celoti se nadomesti prvi odstavek 61. člena tako, da se glasi:
»Na območju OŽ se upošteva območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe prostora z varnostnim območjem Zaloška Gorica, območje izključne in možne izključne rabe Mrzlica ter območji omejene in nadzorovane rabe prostora z antenskimi stebri ali stolpi.«
12. člen 
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč) 
Na koncu šestega odstavka 62. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Vodne površine, kjer je voda trajno ali občasno prisotna se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«
13. člen 
(namenska raba prostora) 
Dopolni se preglednica v četrtem odstavku 65. člena tako, da se za namensko rabo PŽ vrine nova vrstica, ki se glasi:
»
OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
PO
Ostale prometne površine
« 
14. člen 
(dopustna izraba prostora) 
Nadomesti se drugi odstavek 67. člena tako, da se glasi:
»V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti.«
15. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Na koncu petega odstavka 73. člena se doda besedilo:
»V varovalnem pasu avtoceste skladno z Zakonom o cestah ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.«
(2) Za prvo alinejo sedmega odstavka 73. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali
b. najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,«
16. člen 
(odmiki) 
(1) Za drugo alinejo petega odstavka 75. člena odloka se vrine nova alineja, ki se glasi:
»– ob obstoječi avtocesti je za vse posege treba zagotoviti odmik minimalno 10 m od roba cestnega sveta obojestransko za bodočo širitev avtoceste,«.
(2) Sedma alineja petega odstavka 75. člena se nadomesti z besedilom:
»– med voziščem javne ceste in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med voziščem javne ceste in ograjo oziroma dvoriščnimi vrati ali zapornico, ki zapira pot vozilom do parkirnih ali garažnih mest, je ob občinskih cestah, ki so kategorizirane kot lokalne ceste potrebno zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje. Ob občinskih cestah, ki so kategorizirane kot javne poti ali nekategoriziranih cestah, se po presoji strokovnih služb Občine Žalec lahko ta odmik tudi zmanjša,«
(3) Za osmim odstavkom 75. člena odloka se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Pri umeščanju objektov v prostor se upošteva odmik od vodnega zemljišča, ki ob vodotoku Savinja znaša 15 m oziroma zunaj naselja 40 m, ob ostalih vodotokih in stoječih vodah pa 5 m.«
17. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra) 
Za šestim odstavkom 83. člena odloka se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.«
18. člen 
(varovana območja gospodarske javne infrastrukture) 
(1) V tretjem odstavku 84. člena se v zadnji vrstici preglednice nadomesti število »80« s številom »54,5«.
(2) Spremeni se peti odstavek 84. člena odloka tako, da se glasi:
»Varovalni pas plinovodnega omrežja zemeljskega plina znaša, merjeno od njegove osi na vsako stran:
Vrsta plinovodnega omrežja 
Širina varovalnega pasu (m)
Prenosni plinovod 
65
Distribucijski sistem zemeljskega plina
5
V varovalnem pasu plinovodnega omrežja se smejo graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obratovanja omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov tega omrežja glede na njihovo vrsto in namen.«
19. člen 
(železniško omrežje) 
Spremeni se besedilo 86. člena odloka tako, da se glasi:
»Na območju površin železnic je dopustno vzdrževanje in rekonstrukcija javne železniške infrastrukture (npr. zavarovanje postaj s signalno varnostnimi napravami, avtomatizacija nivojskih prehodov ipd.).«
20. člen 
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 
Na koncu šestega odstavka 90. člena se doda besedilo:
»Padavinske vode z objektov in pripadajočih površin ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje avtoceste. Zaradi novih ureditev se ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste.«
21. člen 
(ogrevanje in obnovljivi viri energije) 
Spremeni se prvi odstavek 94. člena odloka tako, da se glasi:
»Ogrevanje objektov se lahko predvidi z individualnimi kurišči, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko sprejemljivih goriv, kot sta zemeljski plin in lesna biomasa izven strnjenih naselij, s katerimi se ne bo dodatno onesnaževalo okolja.«
22. člen 
(urejanje voda) 
Spremeni se drugi odstavek 104. člena tako, da se glasi:
»Pri umeščanju objektov v prostor se upošteva odmik od vodnega zemljišča, ki ob vodotoku Savinja znaša 15 m oziroma zunaj naselja 40 m, ob ostalih vodotokih in stoječih vodah pa 5 m. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah. Za vsako gradnjo na vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
23. člen 
(obramba in zaščita) 
(1) Za tretjim odstavkom 110. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo in nadzidavo višine nad 18 m nad terenom pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«
(2) Četrti odstavek 110. člena postane peti, peti odstavek postane šesti in šesti odstavek postane sedmi.
(3) V novem šestem odstavku se nadomesti število »5000« s številom »10000«.
24. člen 
(varovanje kakovosti zunanjega zraka) 
Za 111. členom se doda nov 111.a člen, ki se glasi:
»111.a člen 
(varovanje kakovosti zunanjega zraka) 
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri njihovem obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Vse nove pomembne vire onesnaževanja zraka se umesti v gospodarske cone.
(3) Za objekte se za način ogrevanja prednostno načrtuje uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in električne energije. Zagotovi se racionalna raba energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov. Objekti se priključijo na plinovodno in daljinsko ogrevanje, kjer je to mogoče. Individualna kurišča na lesno biomaso se dopusti na območjih, kjer ni zagotovljenih drugih virov energije.
(4) S primernimi oddaljenostmi virov vonjav kot so kompostarne, bioplinarne se zagotovi, da je zunanji rob območja od stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športne rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju. Za nove objekte namenjene za intenzivno rejo živali (farme), ki so viri vonjav in širitvi takih objektov pa je s strokovno študijo treba preveriti vplivno območje in jih umestiti v primerno oddaljenost od zgoraj navedenih območij, pri reji in skladiščenju ter prevozu gnoja pa je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.«
25. člen 
(varstvo pred hrupom) 
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varstvo pred hrupom v OŽ je opredeljeno na podlagi posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer:
– I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom;
– II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;
– III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje;
– IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(2) Na stavbnih zemljiščih se v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa III. stopnja varstva pred hrupom. Izjeme so:
– a) II. stopnja varstva pred hrupom:
– stanovanjske površine na območju EUP ŽA-1/6 (raba SSv) in ŠE-1/2 (na območju rabe SSe), 
– na območju družbene infrastrukture površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, 
– stanovanjske površine za posebne namene (SB), 
– na posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem (BT); 
– b) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah:
– na območju proizvodnih dejavnosti (IP, IG in IK), 
– na območju površin drugih dejavnosti (BD),
– na območju prometne infrastrukture (P), 
– na območju komunikacijske infrastrukture vse površine (T), 
– na območju energetske infrastrukture vse površine (E), 
– na območju okoljske infrastrukture vse površine (O), 
– območja drugih zemljišč. 
(3) Novogradnje in nove dejavnosti, spremembe namembnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na namensko rabo prostora iz drugega odstavka tega člena.
(4) Vse nove proizvodne ali industrijske vire hrupa se umesti v gospodarske cone.
(5) V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene ni dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori.
(6) Med izvajanjem gradbenih del je potrebno upoštevati:
– mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki veljajo za gradbišča skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
– zagotovi se uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES izjavo o skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem),
– hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer,
– lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri izpostavljenih stanovanjskih objektih.
(7) Na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na stanovanjske objekte naj bodo locirane servisne in skladiščne dejavnosti, predvsem obrtnega značaja. Zagotovijo se aktivni in pasivni protihrupni ukrepi, kot so:
– obratovanje dejavnosti ob navedenem mejnem robu naj poteka le v dnevnem času,
– za vse protihrupne ukrepe naj se v sklopu dokumentacije za gradbeno dovoljenje zagotovi tudi izdelava posebnega načrta protihrupne zaščite,
– zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov naj bodo orientirani stran od stanovanjskih objektov,
– izvedba ustrezno urejenih protihrupnih nasipov na mejah stanovanjskih in proizvodnih površin,
– smiselno se umešča vire hrupa (naprave, parkirišča, manipulacijske površine, ventilacijski in klimatski sistemi ...),
– izvedba protihrupnih fasad in oken na izpostavljenih stanovanjskih objektih s strani investitorjev na novih proizvodnih območjih,
– potrebnost izvedbe ukrepov se določi na podlagi meritev hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih in na podlagi modelske ocene predvidene ravni hrupa.
(8) Pri prvih naslednjih spremembah OPN se izvede študija hrupa, na podlagi katere se območja podrobnejše namenske rabe razvrstijo v stopnje varstva pred hrupom v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
(9) Uporaba zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki se izvajajo na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe, je pogojena z zahtevami veljavnih predpisov.
(10) Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Pridobitev dovoljenja za čezmerno obremenitev s hrupom za čas trajanja javnega shoda in prireditve se izda na osnovi strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom za čas trajanja javnega shoda ali prireditve.«
26. člen 
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 
(1) Tretji odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja, sta skladno z Uredbo o EMS določeni I. in II. stopnja varstva pred sevanjem:
– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje.
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.«
(2) Za četrtim odstavkom 113. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Minimalni potrebni odmiki od virov EMS v katere ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori, ki so odvisni od nazivne napetosti in tipa (oblike) daljnovoda, ter znašajo na višini 1 m od tal za 400 kV daljnovode 42–46 m, 220 kV 18–24 m in 110 kV 11–14 m.«
27. člen 
(svetlobno onesnaženje) 
Za prvim odstavkom 114. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Osvetlitev, ki jo povzročajo umetni viri svetlobe na prostem, na oknih varovanih prostorov ne sme presegati mejnih vrednosti določenih v predpisih, ki urejajo svetlobno onesnaženje.
(3) Vsa obstoječa svetila, na prostem in porabo električne energije je treba uskladiti s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaženje.
(4) Poraba električne energije namenjena za javno razsvetljavo ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca, skladno s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaženje.«
28. člen 
(osončenje) 
Na koncu 115. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»V teh prostorih je potrebno zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– na dan 21. 12. – najmanj 1 uro,
– na dan 21. 3. in na dan 21. 9. – najmanj 3 ure.«
29. člen 
(kakovostno bivalno okolje) 
Za 115. členom se doda nov 115.a člen, ki se glasi:
»115.a člen 
(kakovostno bivalno okolje) 
(1) Za večino prebivalstva se zagotovi oskrba s kakovostno pitno vodo.
(2) Na območju poselitve se zagotavlja ustrezen delež površin namenjenih za šport in rekreacijo, zelene površine, površine za urbano vrtnarjenje, pridelavo lokalne zdrave pridelane hrane in spodbuja zdrav življenjski slog bivanja.
(3) Zagotovi se kolesarske povezave med naselji.«
30. člen 
(spremljanje stanja okolja za varovanje zdravja ljudi) 
Za 115.a členom se doda nov 115.b člen, ki se glasi:
»115.b člen 
(spremljanje stanja okolja za varovanje zdravja ljudi) 
(1) Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja okolja za kazalce, navedene v okoljskem poročilu, in sicer:
Kazalec
Spremljanje in način spremljanja
Nosilec
Obdobje izvajanja
TLA IN RELIEF
Sprememba reliefnih značilnosti in stabilnosti tal
Spremljanje stanja se zagotavlja za območje sanacije kamnoloma Liboje. Spremlja se stanje zasaditve in sicer stanje termofilnosti rastišča, in negativnih pojavov zaradi morebitnega posedanja materiala. Površine, kjer zasaditev ne bi uspela, je potrebno sproti spopolniti. V kolikor se na površini pojavijo nezaželjene grmovne in drevesne vrste, je potrebno pristopiti k odstranjevanju le teh. 
Koncesionar
Spremljanje stanja se izvaja za čas sanacije. Po izvedbi sanacije z zasaditvijo je potrebno spremljati stanje zasaditve največ 10 let po njeni izvedbi.
POVRŠINSKE VODE
Stopnja poplavne in erozijske ogroženosti
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana ter s tem morebitnega poseganja v posamezne razrede poplavne nevarnosti. 
Občina Žalec + DRSV
Obdobje izvajanja plana.
NARAVA
Razširjenost prisotnih zavarovanih/ogroženih živalskih in rastlinskih vrst in območja habitatnih tipov na vplivnem območju plana
Spremljanje stanja se zagotavlja za območje sanacije kamnoloma Liboje. 
Spremlja se stanje zasaditve, in sicer stanje termofilnosti rastišča ter negativnih pojavov zaradi morebitnega posedanja materiala. Površine, kjer zasaditev ne bi uspela, je potrebno sproti spopolniti. V kolikor se na površini pojavijo nezaželjene grmovne in drevesne vrste, je potrebno pristopiti k odstranjevanju le teh.
Koncesionar
Po izvedbi sanacije z zasaditvijo je potrebno spremljati stanje zasaditve vsaj 10 let po njeni izvedbi. 
Prisotnost in stanje vrst in habitatnih tipov na območjih notranjih con Natura 2000 območij, zavarovanih območij in EPO na vplivnem območju SD OPN.
Spremljanje stanja je enako kot za zavarovane/ogrožene vrste.
Koncesionar
Po izvedbi sanacije z zasaditvijo je potrebno spremljati stanje zasaditve vsaj 10 let po njeni izvedbi.
ZRAK
Število proizvodnih površin (I) ter površin nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) na območju naselij
Spremlja naj se stanje glede ureditve območja ŽA-1/9 in ŽA-1/12 in sicer glede ukinitve stanovanjske dejavnosti. Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
Povprečni dnevni letni promet (PDLP) v naseljih
PLDP po državnih cestah v naseljih spremlja DRSI v okviru štetja prometa na letni ravni. Na lokalnih cestah naj občina spremlja PLDP v primeru širitve večjih poselitvenih območij. 
DRSI na državnih cestah, Občina Žalec na lokalnih cestah
Po državnih cestah 1x letno, po lokalnih cestah se spremljanje stanja vrši po potrebi, 1x letno.
Oddaljenost virov vonjav od stanovanjskih površin, območij centralnih dejavnosti, območij namenjenih za turizem in območij zelenih površin
Občina naj preko izvajanja OPN spremlja število obstoječih večjih virov vonjav. 
Občina Žalec
Spremljanje stanja se izvaja ob vsakih spremembah OPN. 
HRUP
Prometna obremenjenost cest in železnic
Kazalec naj se spremlja preko izvajanja OPN, in sicer v primeru širitve (večjih) poselitvenih območij. Spremlja naj se po potrebi 1x letno.
Občina Žalec
Spremlja naj se po potrebi 1x letno.
Sprememba stopnje varstva pred hrupom
Spremlja naj se stanje glede ureditve območja ŽA-1/9 in ŽA-1/12, in sicer glede ukinitve stanovanjske dejavnosti. Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
Stiki med območji II. in IV. stopnje varstva pred hrupom glede na namensko rabo
Občina Žalec naj kazalec vrednotenja spremlja preko opredeljevanja namenske rabe glede na opredeljena območja stopnje varstva pred hrupom.
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
Površina oziroma delež površin območij PNRP, kjer je predpisana II., III. in IV. SVPH na območju poselitve
Občina Žalec naj kazalec vrednotenja spremlja preko opredeljevanja namenske rabe glede na opredeljena območja stopnje varstva pred hrupom.
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
OSKRBA S PITNO VODO
Sprememba namenske rabe znotraj VVO
Občina kazalec vrednotenja spremlja preko opredeljevanja namenske rabe znotraj VVO ob vsakršnih spremembah OPN. 
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
Delež prebivalcev, ki se oskrbuje z zdravstveno ustrezno pitno vodo iz javnega vodovoda oziroma iz lastnih zajetij
Kazalnik naj se redno spremlja v okviru izvajanja OPN.
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši po potrebi 1x letno.
Delež prebivalstva, ki odvaja odpadno komunalno vodo na malo čistilno napravo in na javni kanalizacijski sistem
Kazalnik naj se redno spremlja v okviru izvajanja OPN.
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši po potrebi 1x letno.
SVETLOBNO ONESNAŽENJE
Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin na prebivalca
 
Spremljanje in poročanju na MOP, obveščanje javnosti
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
KAKOVOSTNO BIVALNO OKOLJE
Delež površin namenjenih za šport in rekreacijo, zelene površine, površine za urbano vrtnarjenje, pridelavo lokalne zdrave pridelane hrane ter dolžina kolesarskih in pešpoti v občini
Spremljanje in poročanju na MOP, obveščanje javnosti.
Občina Žalec
Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana, stanje naj se preveri ob naslednjih spremembah plana. 
(2) Trend gibanja kazalcev stanja okolja mora Občina predstaviti MOP v roku 5-ih let po sprejemu OPN, priporočljivo je, da jih tudi lokalni javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
(3) Pritožbe prebivalcev zaradi vplivov iz okolja sprejemajo pristojni inšpektorati.«
(veljavni prostorski izvedbeni akti) 
Spremeni se drugi odstavek 121. člena tako, da se glasi:
»IPA, ki po sprejetju OPN in SD OPN 1 ostanejo v veljavi, so:
Lokacijski načrti:
– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem (Uradni list RS, št. 26/94, 45/95)
– Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 kV Podlog–Mozirje, odsek Podlog–Letuš (Uradni list RS, št. 61/92 in 34/98)
– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje zahodna povezovalna cesta in oskrbni center Lopata (Uradni list RS, št. 114/00)
Državni prostorski načrti:
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane (Uradni list RS, št. 41/10)
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog (Uradni list RS, št. 50/16)
Zazidalni načrti:
– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu in soseske Frenga v Žalcu (Uradni list RS, št. 92/04 – uradno prečiščeno besedilo)
– (Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu (UV 16 – 208/68, 11/69, 23/70, in Uradni list SRS, št. 42/72, 10/82) združene spremembe Frenga (Uradni list RS, št. 20/98)
– Odlok o zazidalnem načrtu soseske Frenga v Žalcu (UV 11 – 160/69, 23-274/70 in Uradni list SRS št. 42/72, 10/82) združene spremembe V (Uradni list RS, št. 20/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalne načrta stanovanjske soseske V. in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 20/98, 95/99, 37/01, 82/04)
– Odlok o I. fazi zazidalnega načrta Škafarjev hrib (Uradni list SRS, št. 13/81, 25/83, 34/87, Uradni list RS, št. 63/01)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja »FERRALIT« Žalec (Uradni list SRS, št. 9/81, Uradni list RS, št. 1/92, 7/97, 94/09, 24/14)
– Odlok o zazidalnem načrtu soseske Godomlja v Žalcu (Uradni list RS, št. 63/01)
– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 78/03, 2/17)
– Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva-Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85, Uradni list RS, št. 88/01, 92/13) – ostane v veljavi samo za območje EUP LO-3
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (Uradni list RS, št. 61/92, 5/03, 13/13) – ostane v veljavi samo za območje EUP LO-4/1
– Odlok o I. fazi zazidalnega načrta industrijskega območja industrije gradbenega materiala NIVO v Žalcu (Uradni list SRS, št. 30/79)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone keramične industrije Liboje (Uradni list SRS, št. 1/87)
– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje–sever (Uradni list RS, št. 15/08)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIGMA Zabukovica (Uradni list SRS, št. 47/87)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list SRS, št. 47/86, Uradni list RS, št. 4/91, 104/05)
– Odlok o zazidalnem načrtu »Industrijske cone Aero« Šempeter (Uradni list SRS, št. 22/88)
– Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02)
– Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93, 56/14)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11, 2/17, 38/17, 27/18)
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi (Uradni list RS, št. 112/03)
– Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia (Uradni list RS, št. 120/05)
– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 76/94, 108/00, 50/18)
– Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica (Uradni list RS, št. 7/98)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi (Uradni list SRS, št. 14/84)
Ureditveni načrti:
– Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08, 90/11, 11/17, 37/18)
– Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Ložnica (Uradni list RS, št. 88/01)
– Odlok o ureditvenem načrtu Petrovče (Uradni list SRS, št. 33/89, 31/15)
– Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Velika Pirešica (Uradni list RS, št. 86/04)
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica (Uradni list RS, št. 61/92, 94/09)
– Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji (Uradni list RS, št. 7/04)
Občinski lokacijski načrti:
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče (Uradni list RS, št. 56/07)
Občinski podrobni prostorski načrti:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec (Uradni list RS, št. 29/08)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šempeter ob Strugi (Uradni list RS, št. 32/08)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (Uradni list RS, št. 81/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Dobrtešnica Šempeter (Uradni list RS, št. 110/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 81/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 24/14)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 37/10, 24/14)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09, 31/15)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10, 90/11)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (Uradni list RS, št. 31/15, 101/15)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4 (Uradni list RS, št. 48/15)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO – PGM Žalec (Uradni list RS, št. 56/14)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vrbje VR-1/3 (Uradni list RS, št. 31/15)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje (Uradni list RS, št. 51/14)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac (Uradni list RS, št. 92/13)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Zaloške gorice ZŠ-1 (Uradni list RS, št. 47/16)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja (Uradni list RS, št. 63/13)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 (za F-1) (Uradni list RS, št. 32/16)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu HR-4 (Uradni list RS, št. 47/16)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/14)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 35/17)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 v Žalcu (Uradni list RS, št. 79/17)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO-3/2 (Uradni list RS, št. 68/17, 10/19)
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/3 (Uradni list RS, št. 34/19)
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-6 (Uradni list RS, št. 67/19).
Prostorski ureditveni pogoji:
– ne glede na določbo 96. člena ZPNačrt, ostanejo določbe Odloka o PUP za sanacijo degradiranega prostora v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 45/94) v veljavi.«
31. člen 
(prenehanje veljavnosti obvezne razlage) 
Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen 
(prenehanje veljavnosti obvezne razlage) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13).«
32. člen 
(spremembe in dopolnitve Priloge 1) 
(1) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe se v preglednici za namensko rabo SS v drugi alineji šeste točke za besedilom »nestanovanjske stavbe:« doda besedilo, ki se glasi »garaže in druge samostojne stavbe.«
(2) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe se v preglednici za namenske rabe K1 in K2 v šesti točki pod naslovom stavbe doda prva alineja, ki se glasi:
»– nestanovanjske kmetijske stavbe, od tega samo stavbe za rastlinsko pridelavo po CC-SI 12711 (od tega samo grajeni rastlinjak do maksimalne zazidane površine 150 m2)«.
(3) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe se v preglednici za namenske rabe K1 in K2 v sedmi točki doda druga alineja, ki se glasi:
»– rastlinjaki, ki so kot celota dani na trg kot proizvod lahko presegajo velikost nezahtevnih objektov kot je opredeljeno v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov«.
(4) V Prilogi 1: PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe se za preglednico za namensko rabo PŽ doda nova preglednica, ki se glasi:
»
PO
1. Podrobnejša namenska raba
OSTALE PROMETNE POVRŠINE
2. Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba
3. Tipologija zazidave:
/
4. Faktor zazidanosti:
/
5.  Dopustne dejavnosti:
– promet in skladiščenje, intelektualne dejavnosti (uprave podjetij),
6. Dopustni objekti
Stavbe: 
– nestanovanjske stavbe, vezane na osnovno rabo, 
Gradbeni inženirski objekti: 
– objekti prometne infrastrukture, 
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
7. Nezahtevni in enostavni objekti
– v prilogi 3
8. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
– opredeljeni v splošnih PIP za cestno omrežje.
« 
33. člen 
(spremembe in dopolnitve Priloge 2) 
(1) Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se dopolni z naslednjimi EUP:
Oznaka EUP
Način urejanja
Namenska raba prostora / PIP (priloga 1)
Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN
AR-1/4
PIP
CD
– predvidena je gradnja gasilskega s spremljajočo namembnostjo (bivanje, poslovni prostor, večnamenska dvorana) 
– objekt se umesti v jugovzhodnem delu območja, objekt mora upoštevati tradicionalne (tlorisne in višinske) gabarite z dvokapnico, materiale, oblikovanje in barvo fasade ter zunanjo ureditev, skladno z vaškim prostorom 
– severno od objekta se uredijo dovozne, parkirne in manipulativne površine, južni rob se intenzivno ozeleni 
– zahodni del območja se uredi kot travnato igrišče in bo služilo za urjenje gasilcev in za gasilske tekme 
– naselje se varuje kot naselbinska dediščina, za vse posege v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
 
Omilitveni ukrepi za segment površinske vode: 
– na parceli št. 1190/3 k.o. Levec se izvede nadvišanje terena na koto 251.0 m nmv. Pri tem je potrebno urediti ustrezni naklon brežin nasutja 
– na severni strani platoja mora biti na stiku s sosednjo parcelo izveden meteorni jarek 
– gradnja je dovoljena ob pogoju, ki velja na EUP OP-7, ki se opredeli kot območje zaščite kmetijskih površin – razlivne površine, ki so v prikazu stanja prostora opredeljene kot poplavno ogrožena območja in kjer gradnja objektov ni dopustna (na teh območjih pogoji iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) zaradi zaščite obstoječih razlivnih površin ne veljajo) 
 
Omilitveni ukrepi za segment kulturna dediščina: 
pri gradnji objekta je potrebno upoštevati tradicionalne tlorisne in višinske gabarite z dvokapnico. Pri gradnji morajo biti uporabljeni materiali in barva fasade, ki so skladni z vaškim prostorom. Oblikovanje in zunanja ureditev objekta morajo biti načrtovani na način, da bodo skladni z vaškim prostorom
DR-1/4
OPPN
IK
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/14) 
– objekte se umesti v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega, so na območju razreda preostale nevarnosti dovoljene le, kadar ugotovitve presoje vplivov na okolje, po predpisih o varstvu okolja, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven
LI-10
PIP
PO
– na celotnem območju je predvidena ureditev manipulacijskih površin za potrebe parkiranja tovornih vozil, predvideva parkirni prostor za ca 10 tovornih vozil, plato se asfaltira. 
– predvidena je izgradnja oziroma postavitev objektov za potrebe opravljanja dejavnosti (upravni prostori, garderoba, sanitarije, servisni in skladiščni prostori). 
– objekti so manjših volumnov, etažnosti P ali P+1, objekti so med seboj oblikovno usklajeni, enotno usmerjeni, območje se ogradi z žično ograjo, lahko z zidanimi, lesenimi ali kovinskimi stebrički z vmesnimi žičnimi polnili ali zasaditvijo živice, ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Ob lokalni cesti izvedba ograje ne sme ovirati preglednosti. 
– ob vodotoku se ohrani obstoječo obvodno vegetacijo. Pas med lokalno cesto in ograjo se zatravi, zasadi z manjšimi drevesi kot drevored. Med načrtovanimi objekti naj se uredi manjše zelenice z zasaditvami z okrasnimi grmovnicami. 
– pri nadaljnjem projektiranju je potrebno v situaciji prometne ureditve z zavijalnimi krivuljami za merodajno vozilo (sedlasti vlačilec) dokazati ustreznost predlagane prometne ureditve preko cestnega priključka za uvoz in izvoz iz parkirišča, pri čemer vzvratno vključevanje na občinsko cesto ni dovoljeno. Zavijalni radiji, parkirna mesta in posamezni prometni pasovi morajo biti prikazani in kotirani. Prikazati je potrebno parkirna mesta.
– v kolikor se ugotovi, da prometna ureditev in odvijanje prometa ne more biti urejeno na način preko enega samega uvozno-izvoznega priključka, je potrebno preučiti možnost, da se promet na priključku odvija enosmerno, preko uvoznega in izvoznega priključka na občinsko cesto. Rešitev, ki bo izbrana mora omogočati čakanje na uvoz pred vrati, odvijanje prometa na parkirišču in obračanje na parcelah v lasti investitorja. 
– v zasnovi morajo biti prikazani in kotirani vsi odmiki parkirišča od parcelnih mej in od roba asfalta občinske ceste. Kotirati je potrebno tudi odmike, ki morajo zagotavljati morebitno razširitev občinske ceste in zadostno preglednost na cestnih priključkih. V zasnovi je potrebno prikazati morebitno ograjo kotirati odmike od roba asfalta občinske ceste. 
– vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah, načrtovani izven priobalnega zemljišča, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah. 
– vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode. 
 
Omilitveni ukrepi za segment tla in relief: 
– rodovitni sloj tal mora biti shranjen na način, de se zagotavlja ohranjanje njegove plodnosti. Sloja se ne sme prekrivati z nerodovitnimi tlemi ali mešati s kamenjem 
 
Omilitveni ukrepi za segment površinske vode: 
– ob vodotoku je potrebno ohranjati obstoječo obvodno vegetacijo s čimer se prepreči možnost pojavljanja erozije bregov 
– Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, parkirišča, ceste …) je potrebno prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Padavinske vode iz utrjenih površin se očisti na lovilcih olj. 
– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, travne plošče in podobno) 
– izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo biti načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotoka. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. 
– za vse posege je treba pridobiti mnenje/soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami. 
– neposredno odvajanje odpadnih voda v vodotok je prepovedano 
– območja za začasno odlaganje odpadkov je treba predvideti izven vodnega in priobalnega zemljišča. 
– pri umeščanju objektov je treba upoštevati 5 m odmik od meje vodnega zemljišča 
– nasipavanje površin ob vodotoku je dovoljeno le ob predhodni preveritvi s hidrološko-hidravlično študijo in oceno vpliva posega na stanje površinskih voda (z nasipavanjem se odvzema volumen na razlivni površini, ki lahko vpliva na vodni režim gor in dolvodno in vpliva na hidromorfološke razmere vodnega telesa) 
– odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajeno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 
– postavitev ograje znotraj priobalnega zemljišča je prepovedano 
 
Omilitveni ukrepi za segment narava: 
– padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, parkirišča, ceste …) je potrebno prioritetno ponikati preko peskolovov in lovilcev olj. Pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin 
– zpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo biti načrtovani tako, da se prepreči možnost nastanka erozije. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo 
– ob vodotoku je potrebno ohranjati obstoječo obvodno vegetacijo s čimer se prepreči možnost pojavljanja erozije bregov in s tem kaljenja vode in preoblikovanja bregov 
– raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu se izvaja na način, da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato naj se z ustrezno urejenim odvodnjavanjem prepreči erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma naj se zbirajo v usedalniku in se jih nato kontrolirano odvaja v vodotok Bistrico
– svetilke lahko sevajo le toplo svetlobo (do 2700 K). Svetilke, ki sevajo ultravijolično in modro svetlobo niso dovoljene. Svetloba iz svetil ne sme sevati preko vodoravnice 
– na območjih kjer svetloba ne rabi svetiti neprestano, naj se uporabljajo svetlobna tipala. V kolikor je možno in če to dopuščajo predpisi iz varnosti, se morajo svetilke izklopiti med 23 h in 5 h
MA-1/1
OPPN
CD
– urejanje skladno z IPA – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 v Žalcu (Uradni list RS, št. 79/17)
MA-1/2
OPPN, DPN
CD
– urejanje skladno z IPA: 
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 v Žalcu (Uradni list RS, št. 79/17) 
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane (Uradni list RS, št. 41/10)
PD-1/1
OPPN
IK
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/14)
VR-1/4
PIP
K1
– ni podrobnejših PIP
VR-3/5
OLN
PC, IG, BT
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)
ŽA-1/26
PIP
PO, ZS
– vzhodno od Ceste ob železnici se uredi javno parkirišče za avtobuse in osebna vozila, v južnem delu pa športne površine in otroško igrišče, vse kot objekti za šport in gospodarsko javno infrastrukturo v javni rabi 
– v sklopu ureditve je predviden podhod pod Cesto ob železnici za dostop do območja Hmezad 
– med prometnimi površinami se uredijo zelenice z drevoredi v čim večji možni meri
DPN-17
DPN
Urejanje skladno z veljavnim IPA: 
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog (Uradni list RS, št. 50/16) 
Za območje namenske rabe E veljajo tudi PIP določeni za EUP ZL-1. 
Za območje namenske rabe IK veljajo tudi PIP določeni za EUP ZL-4.
DPN-18, 
DPN-19
DPN
Urejanje skladno z veljavnim IPA: 
– Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog (Uradni list RS, št. 50/16)
OP-7
PIP
K1, VC
– območje se opredeli kot območje zaščite kmetijskih površin – razlivne površine, ki so v prikazu stanja prostora opredeljene kot poplavno ogrožena območja 
– gradnja objektov ni dopustna, (na teh območjih pogoji iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) zaradi zaščite obstoječih razlivnih površin ne veljajo) 
– na območju sprememba namenske rabe prostora ni dopustna 
– dovoljeni so naslednji posegi v prostor: 
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih 
– gradnja javne komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, dostopov do objektov in melioracije (na kmetijskih zemljiščih je treba upoštevati tudi določila 70.–73. člena Odloka) v skladu z mnenjem pristojnega mnenjedajalca s področja upravljanja z vodami, 
– vodnogospodarske ureditve (na kmetijskih zemljiščih je treba upoštevati tudi določila 70.–73. člena Odloka) 
– objekti in ukrepi, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem
(2) Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se za naslednje EUP spremeni tako, da se celotno besedilo za posamezno EUP po novem glasi:
Oznaka EUP
Način urejanja
Namenska raba prostora / PIP (priloga 1)
Podrobnejši PIP/ 
veljavni IPA/ 
PIP na območjih predvidenih OPPN
AR-4
ZN
IG, CD, PC, G, K1
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03, 30/09, 10/11, 2/17, 38/17, 27/18) 
– za območje širitve, ki sega izven meje IPA se izdela spremembe in dopolnitve IPA 
– pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA je potrebno upoštevati, da so ureditve v 7 m pasu od roba cestnega sveta avtoceste začasne in da mora investitor ali lastnik izvedenih ureditev ob širitvi avtoceste območje parkirišča prilagoditi na način, da bo širitev avtoceste mogoča, za vse posege je treba zagotoviti odmik minimalno 10 m od roba cestnega sveta obojestransko za bodočo širitev avtoceste
 
Omilitveni ukrepi za segment tla in relief: 
– rodovitni sloj tal mora biti shranjen na način, de se zagotavlja ohranjanje njegove plodnosti. Sloja se ne sme prekrivati z nerodovitnimi tlemi ali mešati s kamenjem
GO-1
PIP
SS, SK, CDi, ZK, ZD, PC, VC
– poudarek naj bo na krepitvi in sanaciji jedra naselja, kjer je za posege v prostor potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
– ohranja se gručasta zasnova kmečko stanovanjske pozidave, novogradnje naj se prilagodijo tradicionalni strukturi 
– dopusti se faktor izrabe do 0,6, ob pogoju da je zagotovljeno parkiranje in obračanje vozil znotraj gradbene parcele. 
 
Omilitveni ukrepi: 
– načrtovana ureditev naj upošteva 25 metrski odmik stanovanjskih objektov od regionalne ceste.
GO-7/2
PIP
SS
– predvidi se zgostitev obstoječe strukture kmečko stanovanjske pozidave z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo ter z manjšimi širitvami (zaokrožitve in sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje) 
– varuje naj se jugovzhodni rob naselja 
– ohranja se razpotegnjena obcestna zasnova naselja 
– novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva 
 
Omilitveni ukrep: 
– v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali njihovo bližino ter v jame 
– travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo 
– ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini 
– ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame)
HR-4
OPPN
SP
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu HR-4 (Uradni list RS, št. 47/16)
LE-1/1
ZN
SS, CD, ZS, PC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 76/94, 108/00, 50/18) 
 
Omilitveni ukrepi: 
– gradnja objektov znotraj vira pitne vode mora biti izvedena skladno Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Pravilnik za posege v II. vodovarstveno območje določa, da so posegi dovoljeni, če so za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa (analiza tveganja za vodni vir). Objekti morajo biti priključeni na komunalno omrežje, ki se zaključi na čistilni napravi
– urediti ustrezno zaščito varovanih objektov z izvedbo protihrupnih ukrepov (ograja) glede na trenutno obremenitev okolja s hrupom pri najbližjih stanovanjskih objektih.
LE-1/2
ZN
CD
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 76/94, 108/00, 50/18)
LE-3
OPPN
IK
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja (Uradni list RS, št. 63/13)
LI-2/1
OPPN 
IG, PC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje (Uradni list RS, št. 51/14)
LI-8
OPPNp
LN, IP, PC, G, K1, K2, VC
– do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenimi upravnimi dovoljenji 
– skladno z novo rudarsko tehnično rešitvijo se širitev kamnoloma v smeri jugozahod ne predvideva, s čimer se zmanjšajo posegi v zavarovana območja narave, pridobivalni prostor se umakne dlje od varovanih gozdov in se omogoči ohranitev večjih gozdnih površin 
– predvidena je poglobitev sedanjega osnovnega platoja iz kote 375 mnv na koto cca 320 mnv in eksplotacija nad koto 372 do cca 600 mnv 
– razvoj kamnoloma do končnega stanja oziroma do zaključene biološke sanacije je predvidena po fazah in po principu »od vrha navzdol«. Faznost se podrobneje opredeli v OPPN, izvajanje del po zaporedju faz omogoča ureditev dvojnega delovišča in sicer pod in nad koto 372 mnv. Ob hkratnem izvajanju tehnične in biološke sanacije kamnoloma nad koto 372 mnv je možno tudi izvajanje pridobivanja pod koto 372 mnv 
– sanacija se sestoji iz tehnične in biološke sanacije oziroma rekultivacije. Izvajanje sanacije je predvideno sočasno z izkoriščanjem tako, da sanacija z določenim zamikom sledi eksploataciji. Biološka sanacija oziroma rekultivacija predvideva pripravo tal za ozelenitev in zasaditev avtohtonih grmovnic in dreves. Površina teras je predvidena za pogozditev, površina osnovnega platoja pa za zatravitev 
 
Omilitveni ukrepi za segment tla in relief: 
– v obstoječem delu kamnoloma je po končanem izkoriščanju mineralnih surovin potrebno, skladno z načrtom sanacije pridobivalnega prostora, izvesti sanacijske ukrepe 
– ureditev novega območja pridobivalnega prostora kamnoloma, ki je predvidena na površinah v vzhodnem delu, mora upoštevati geološko sestavo ter morfologijo terena. Za zmanjšanje možnosti erozije pridobivalni prostor oblikovati tako, da ne bo prihajalo do nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega robu ter matične podlage 
– pri izvedbi kamnoloma bo potrebno predvideti ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno odvodnjavanje brežin in odprtih površin. Nekontrolirano odtekanje vode je potrebno reševati sproti, ko se bo pojavilo. Raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu se izvaja na način, da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato naj se z ustrezno urejenim odvodnjavanjem prepreči erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma se preko usedalnika in lovilca olj kontrolirano odvaja v potok Libojska Bistrica 
– med shranjevanjem rodovitnega sloja tal lahko prihaja do erozijskega odnašanja, zato se priporoča pokrivanje humusnega kupa 
– rodovitni sloj tal mora biti shranjen na način, de se zagotavlja ohranjanje njegove plodnosti. Sloja se ne sme prekrivati z nerodovitnimi tlemi ali mešati s kamenjem 
 
Omilitveni ukrepi za segment vode: 
– za vse je posege treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami 
– v času izkoriščanja mineralnih surovin je treba zagotoviti odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode in odvzem toplote iz površinskih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi s področja varstva okolja 
– odstranjevanje gozdne vegetacije lahko vpliva na vodni režim bližnjega vodotoka Bistrica. Z ustrezno strokovno podlago je treba zagotoviti, da se vodni režim vodotoka Bistrica s širitvijo kamnoloma ne poslabša 
– zagotoviti je treba, da se s posegom ne poslabša razmer za vir pitne vode na zemljišču s parc. št. 773/1 k.o. Liboje, kjer je pridobljena vodna pravica št. 35526-25004/2004 
– do zaključka sanacije kamnoloma je treba vzpostaviti monitoring stanja voda v vodotoku Bistrica, s katerim se bo spremljalo vpliv na kakovost in količino vode. Program monitoringa in način poročanja je treba uskladiti z Agencijo RS za okolje in Direkcijo RS za vode 
 
Omilitveni ukrepi za segment narava: 
– v času gnezditvenega obdobja kvalifikacijskih vrst, tj. od začetka januarja do konca julija, naj se ne izvajata posek in spravilo lesa na predvidenem območju novega pridobivalnega prostora na južnem in vzhodnem delu območja 
– odvečno zemljino in humus ter ostalo jalovino, naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma, se ustrezno zavaruje da ne bo prišlo do izpiranja ter se uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma 
– območja kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj se izvajajo samo v času dnevne svetlobe 
– odstranitev vegetacije in humusne plasti se izvede v obsegu, ki je nujno potrebna le za izdelavo etaže na kateri se bo izvajalo odkopavanje mineralne surovine
– morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjega pobočja, zemljišče se prekrije z zemljo, ozeleni in zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Sajenje neavtohtonih grmovnih in drevesnih vrst na območju ni dovoljeno. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša 
– sanacija brežine naj vključuje tehnične rešitve, ki bodo ogroženim vrstam ptic omogočale gnezdenje. V fazi priprave Načrta sanacije naj bo zato vključen strokovnjak – ornitolog 
– za sanacijo kamnoloma se uporabi zemljina, humus in ostala jalovina, kije bila v postopku širitve kamnoloma odstranjena in ustrezno deponirana ter varovana na območju kamnoloma. V primeru, da bi bilo potrebno za ustrezno in uspešnejšo ozelenitev etažnih površin dodatno zemljino in humus pripeljati z območja, ki je bil pridobljen izven območja kamnoloma, je potrebno zagotoviti, da material ni kontaminiran z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami 
– hrupnejša dela v postopku sanacije, naj se, v času gnezditvenega obdobja kvalifikacijskih vrst. tj. od januarja do konca julija, ne izvajajo več dni hkrati 
– miniranje naj se izvaja na način, da se povzročajo čim manjši tresljaji oziroma vibracije v okolici kamnoloma 
– padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, parkirišča, ceste …) je potrebno prioritetno ponikati preko peskolovov in lovilcev olj. Pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin 
– izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok morajo biti načrtovani tako, da se prepreči možnost nastanka erozije. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo 
– ob vodotoku je potrebno ohranjati obstoječo obvodno vegetacijo s čimer se prepreči možnost pojavljanja erozije bregov in s tem kaljenja vode in preoblikovanja bregov 
– raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu se izvaja na način, da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato naj se z ustrezno urejenim odvodnjavanjem prepreči erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma naj se zbirajo v usedalniku in se jih nato kontrolirano odvaja v vodotok Bistrico 
– odlaganje materiala se izvaja na način, da ne bo prišlo do mešanja horizontov
LO-3
ZN
IG
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva-Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85, Uradni list RS, št. 88/01, 92/13)
LO-4/1
ZN
IG, K2
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (Uradni list RS, št. 61/92, 5/03, 13/13)
LO-4/3
OPPN
IG, CD, SS
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/3 (Uradni list RS, št. 34/19)
 
Omilitveni ukrepi: 
– ob pričetku obratovanja novih proizvodnih območij se izvede ponovne meritev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih. V primeru, da se izkažejo prekoračene mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju pri najbližjih stanovanjskih objektih, mora upravljavec objekta, ki je vir hrupa, zagotoviti pasivne protihrupne ukrepe za izpostavljene stanovanjske objekte v bližini proizvodnih območij (izvedba protihrupnih fasad in oken na izpostavljenih stanovanjskih objektih). Potrebnost izvedbe ukrepov se določi na podlagi meritev hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih
LO-4/4
OPPN
CD
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4 (Uradni list RS, št. 48/15)
LO-6
OPPN
ZS, SS, PC, VC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-6 (Uradni list RS, št. 67/19)
LO-7
OPPN
IK
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (Uradni list RS, št. 31/15, 101/15)
PE-1/1
UN 
SSe, CD, CDi, PC, PŽ
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu Petrovče (Uradni list SRS, št. 33/89, 31/15) 
– osrednji del območja se nahaja na območju naselbinske dediščine Petrovče – vaško jedro – varuje se naselbinska zasnova (struktura objektov, razmerje med pozidanim in odprtim prostorom, komunikacijska mreža, parcelacija), podoba naselja v prostoru (gabariti naselja, masa in oblika streh, kritina, vedute na naselje), katerim se morajo prilagoditi predvideni posegi. Vsi posegi se izvajajo v skladu s pogoji spomeniško varstvene službe 
– pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav
– za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za raziskave nepremične arheološke kulturne dediščine in njeno odstranitev pa tudi soglasje Ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine
PE-1/3
ZN
CD, IG, ZP, PŽ
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93, 56/14)
PE-1/7
PIP
SSe, PC, K1
– ni podrobnejših PIP
PG-4
OPPN
SS
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac (Uradni list RS, št. 92/13)
PO-3/2
OPPN 
SS
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO-3/2 (Uradni list RS, št. 68/17, 10/19) 
 
Omilitveni ukrep: 
– pri urejanju prostora se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki izhajajo iz varstvenih režimov in razvojnih usmeritev navedenih v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 77/89) 
– v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali njihovo bližino ter v jame 
– travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo 
– ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini 
– ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame) 
– zagotovijo se zelene površine, obvezno na območju vrtač 
– na območju evidentiranih vrtač gradnja ni mogoča, območja vrtač se geodetsko posnamejo in opredelijo v OPPN 
– območje se primerno komunalno in prometno uredi 
– podrobnejša določila urejanja pod pogoji pristojne enote Zavoda za varstvo narave
ST-1
OPPNp, 
delno OPPN
SS, PC
– delno urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 (za F-1) (Uradni list RS, št. 32/16) v obsegu meje OPPN 
 
ZUNAJ MEJE OPPN: 
– do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 119. členom odloka 
– predvidi se zgostitev obstoječe pretežno stanovanjske pozidave z manjšimi širitvami (zaokrožitve in sanacija razpršene gradnje, ki se vključi v naselje) 
– naselje naj se omejuje na vzhodnem in zahodnem robu 
– prostostoječa pozidava, vzpostavitev gručaste zasnove naselja 
– novogradnje in prenove naj v čim večji meri upoštevajo značilnosti avtohtonega stavbarstva z namenom varovanja in vzpostavljanja kakovostnih ambientov pokrajine in ohranjanja avtohtonih oblik poselitve 
– upoštevati je potrebno tudi vse posebne PIP, ki veljajo za EUP-PK Ponikovski kras 
 
Omilitveni ukrep: 
– pri urejanju prostora se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki izhajajo iz varstvenih režimov in razvojnih usmeritev navedenih v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 77/89) 
– v primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali njihovo bližino ter v jame 
– travniški sadovnjaki in posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranjajo 
– ohranjanje skupine dreves in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini 
– ohranjanje naravnih geomorfoloških krajinskih značilnosti pokrajine (vrtače, jame) 
– zagotovijo se zelene površine, obvezno na območju vrtač 
– na območju evidentiranih vrtač gradnja ni mogoča, območja vrtač se geodetsko posnamejo in opredelijo v OPPN 
– podrobnejša določila urejanja pod pogoji pristojne enote Zavoda za varstvo narave 
– območje se primerno komunalno in prometno uredi
ŠE-1/2
OPPN
SSe, CD, ZS, PC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 37/10, 24/14)
ŠE-1/9
OPPN
CU
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 24/14)
VR-1/3
OPPN
SS, K2
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vrbje VR-1/3 (Uradni list RS, št. 31/15)
VR-3/1
LN
IG, BT, PC, VC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)
VR-3/2
LN 
BT, PC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17) 
– dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje, so prepovedane. Dovoljene so le kadar ugotovitve presoje vplivov na okolje, po predpisih o varstvu okolja, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. Za vse posege na tem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za upravljanje z vodami
VR-3/3
LN
BT, IG, PC, VC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17) 
VR-3/4
LN
BT
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07, 11/17)
ZA-1/5
PIP
SS
– predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo obstoječega stavbnega fonda (pretežni del naselja predstavlja sanacija razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje) 
– predvidena gradnja naj se usmeri zunaj območja aktivnih plazov 
– ohrani naj se zeleni pas na vzhodnem in zahodnem robu območja, na stiku z obstoječim naseljem (lokacija aktivnih plazov) 
– naselje je razloženo po hribu, vzpostavi naj se strnjeni vzorec, prilagojen konfiguraciji terena 
– možno sodobno oblikovanje objektov, upoštevajo naj se osnovne značilnosti avtohtonega stavbarstva 
– pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena, izdelati geološko geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena ter določiti potrebne omilitvene ukrepe
ZŠ-1
OPPN
IG
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Zaloške gorice ZŠ-1 (Uradni list RS, št. 47/16)
ŽA-1/1
UN 
CU, CD, CDi, SSe, ZP, ZK, PC, PŽ
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 32/08, 90/11, 11/17, 37/18) 
– osrednji del območja se nahaja na območju naselbinske dediščine Žalec – mesto jedro – varuje se zgodovinski značaj in primarna urbanistična zasnova ter stavbno tkivo 
– pred načrtovanjem posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
– za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za raziskave nepremične arheološke kulturne dediščine in njeno odstranitev pa tudi soglasje Ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine 
ŽA-1/7
OPPN
SSe, SSv, SB, CD, PC
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09, 31/15)
ŽA-1/8
ZN
IG
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja »FERRALIT« Žalec (Uradni list SRS, št. 9/81, Uradni list RS, št. 1/92, 7/97, 94/09, 24/14)
ŽA-1/9
ZN
IG
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 78/03, 2/17) 
 
Omilitveni ukrepi za segment zrak: 
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se zmanjša njihova neposredna izpostavljenost proizvodnih dejavnostim in ukine objekte varovanih stanovanjih znotraj proizvodnih površin. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno
Omilitveni ukrepi za segment hrup: 
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se tem prebivalcem poveča SVPH glede na s planom predlagano podrobnejšo namensko rabo. Obstoječe objekte varovanih stanovanjih znotraj proizvodnih površin se ukine oziroma se jim opredeli nestanovanjska raba. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno
ŽA-1/12
OPPN
IG
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 35/17) 
 
Omilitveni ukrepi za segment zrak: 
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se zmanjša njihova neposredna izpostavljenost proizvodnih dejavnostim in ukine objekte varovanih stanovanjih znotraj proizvodnih površin. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno 
 
Omilitveni ukrepi za segment hrup: 
– prebivalce, ki sedaj bivajo v varovanih prostorih, je potrebno dolgoročno premestiti v stanovanjske objekte na drugi lokaciji, s čimer se tem prebivalcem poveča SVPH glede na s planom predlagano podrobnejšo namensko rabo. Obstoječe objekte varovanih stanovanjih znotraj proizvodnih površin se ukine oziroma se jim opredeli nestanovanjska raba. Novogradnja stanovanjskih objektov ali dograjevanje obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe bivanja zaradi preprečitve izpostavljenosti dodatnih prebivalcev obstoječim in novim proizvodnih dejavnostim, ni dopustno
ŽA-1/19
OPPNp
IG
– do izdelave OPPN na območju niso dovoljeni posegi v prostor 
– objekti za obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti 
– enostavni volumni enotnih barv, materialov z ravnimi strehami oziroma v minimalnem naklonu usklajeno z arhitekturo objektov in celotnim konceptom območja
ŽA-1/25
PIP
PC
– območje je namenjeno prometnim ureditvam – gradnji krožišča z navezavami na obstoječe cestno omrežje, prostor ob cesti se uredi kot zelenica z zasaditvami drevoredov 
– v sklopu ureditve je predviden podhod pod Cesto ob železnici za dostop do območja Hmezad
ŽA-2/2
OPPN
IG
– urejanje skladno z veljavnim IPA, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO – PGM Žalec (Uradni list RS, št. 56/14)
34. člen 
(spremembe in dopolnitve Priloge 3) 
(1) V preglednici v Prilogi 3: Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora, se za stolpcem z namensko rabo PŽ vrine nov stolpec z namensko rabo PO, za katerega veljajo ista določila kot za namensko rabo IG.
(2) Besedilo sedme točke Opombe, se na koncu dopolni z vejico in besedilom:
»v varovalnem pasu avtoceste skladno z Zakonom o cestah ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.«
(3) Za prvo alinejo točke 10 Opombe, se vrine nova alineja, ki se glasi:
»– staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali
b. najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,«
(4) Besedilo 13. točke opombe, se na koncu dopolni z besedilom »le ob rekonstrukciji ceste«.
3 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(vpogled in hramba) 
SD OPN 1 so v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Žalec. Arhivski izvod se hrani tudi na Upravni enoti Žalec in ministrstvu, pristojnem za urejanje prostora.
36. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-001/2017
Žalec, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost