Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1930. Odlok o parkiranju v Občini Žalec, stran 4211.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 1. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o parkiranju v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se na območju Občine Žalec določi:
– prometna ureditev na javnih parkirnih površinah,
– prepovedi, obveznosti in omejitve parkiranja,
– ustavljanje in parkiranje,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (npr. javna cesta, ki je v uporabi za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica);
– »javne parkirne površine« so prometne površine, ki so namenjene ustavljanju in parkiranju vozil;
– »postajališče za avtodome (v nadaljevanju tudi: PZA)« je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno ter opremljeno zemljišče, namenjeno parkiranju in bivanju bivalnih vozil zaradi počitka, na katerem veljajo posebna pravila ravnanja in cenik;
– »počivališče za avtodome« je prilagojeno in označeno parkirišče z oskrbo v okviru javnih parkirnih površin, namenjeno parkiranju in bivanju izključno bivalnih vozil zaradi počitka in se v nadaljevanju uvršča pod izraz »javne parkirne površine«;
– »parkirišče za avtodome« je prilagojeno parkirišče brez oskrbe, namenjeno parkiranju bivalnih vozil in se v nadaljevanju uvršča pod izraz »javne parkirne površine«;
– »parkirnina« je nadomestilo za parkiranje na javnih parkirnih površinah, določenih s tem odlokom, na katerih je določeno plačevanje parkirnine;
– »elektronsko plačilo« je plačilo parkirnine oziroma takse po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, kot je določeno na parkomatu;
– »parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja, s katero voznik označi čas prihoda na območju časovno omejenega parkiranja;
– »lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence lastnikov motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano;
– »označitev časa prihoda« pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi tako, da namesti ročno parkirno uro ali na listu papirja razločno napiše uro začetka parkiranja;
– »dostavno mesto« je del javne površine, namenjen za parkiranje vozil, ki izvajajo dostavo ali opravljajo servisno dejavnost;
– »pajek« je posebej prirejeno vozilo, s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila;
– »intervencijske poti« so poti, namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte;
– »intervencijska vozila« so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge v skladu z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb;
– »izvajalec oziroma upravljavec skladišča oziroma hrambe zapuščenih vozil« je fizična ali pravna oseba, pooblaščena s strani župana.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil cestnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.
3. člen 
(upravljanje in vzdrževanje javnih parkirnih površin) 
(1) Upravljavec javnih parkirnih površin v Občini Žalec je Občinska uprava Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ Občine Žalec).
(2) Pristojni izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe v Občini Žalec oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(3) Redno letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin, opravlja pristojna krajevna skupnost ali Mestna skupnost Žalec po legi nepremičnine.
(4) Izvajalec rednega vzdrževanja odgovarja za škodo, ki jo le-ta povzroči ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan skleniti zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam za primer poškodb iz naslova naravnih nesreč ali izvajanja lokalne gospodarske javne službe.
4. člen 
(upravljanje in vzdrževanje PZA) 
(1) Upravljavec PZA v Občini Žalec je JKP Žalec oziroma drug izbrani upravljavec.
(2) Upravljavec skrbi za delovanje in vzdrževanje PZA skladno s pogodbo in načrtom upravljanja.
II. PARKIRNE POVRŠINE 
5. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.
(2) Na javnih parkirnih površinah je lahko določen poseben režim parkiranja v obliki časovno omejenega parkiranja ali plačljivega parkiranja, ki je lahko urejeno tudi izključno preko digitalnih načinov komunikacije (SMS, spletne aplikacije …).
(3) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirne prostore za posamezna vozila. Namenjene so parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil (rezervirane parkirne površine).
(4) Javne parkirne površine so lahko tudi posebej za to določene površine na vozišču javne ceste.
(5) Parkirne površine, dane v javno uporabo, se lahko uporabljajo kot javne površine, kolikor takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec in če je to v interesu upravljavca javnih parkirnih površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena.
(6) Občinski svet Občine Žalec s sklepom opredeli površine za parkiranje in določi njihov namen.
6. člen 
(parkiranje na javnih parkirnih površinah) 
(1) Na javnih parkirnih površinah, namenjenih parkiranju, lahko parkirajo:
– osebna vozila in motorna kolesa med 0. in 24. uro, razen kjer ni določeno drugače s postavljeno prometno signalizacijo;
– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobusi le na posebej določenih in ustrezno označenih javnih parkirnih površinah;
– bivalna vozila, počitniške prikolice, kombinirana vozila prirejena za kampiranje med 8. in 23. uro, izven tega časa pa le na posebej določenih in ustrezno označenih javnih parkirnih površinah.
(2) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih ni določeno plačevanje parkirnine ali označevanje začetka časa parkiranja in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je najdaljši dovoljeni čas parkiranje, brez izvedbe premika, 7 dni.
(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja so razvidni s prometne signalizacije.
(4) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine ali označevanje začetka časa parkiranja in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina.
(5) Območja iz prejšnjega odstavka tega člena določi Občinski svet Občine Žalec s sklepom, ki se objavi na spletni strani občine.
(6) Višino parkirnine določi župan s posebnim sklepom, ki se objavi na spletni strani Občine Žalec.
(7) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin.
(8) Kot dokazilo plačila parkirnine za uporabo javnih parkirnih površin, na katerih vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, šteje potrdilo, ki ga voznik kot sporočilo prejme na mobilni telefon.
(9) Pravilnik, ki podrobneje določa izvajanje nadzora na javnih parkirnih površinah, sprejme župan.
(10) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena.
7. člen 
(časovno omejeno parkiranje) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje lahko časovno omejeno, in sicer do dveh ur. Za časovno omejeno parkiranje se parkirnina ne plačuje.
(2) Dovoljeni čas parkiranja v območju časovno omejenega parkiranja mora biti označen na dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje parkirišče s časovno omejenim parkiranjem.
(3) Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno, mora čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listkom, na katerem je čitljivo napisan čas začetka parkiranja, ki ga voznik namesti na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom. Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem parkirnem mestu ni dovoljeno.
(4) Določila tega člena veljajo tudi za vozila invalidov in pogodbenih uporabnikov vozil za oskrbovanje oskrbovancev na domu, katerih vozila so označena z veljavno parkirno karto upravičencev do njene uporabe, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.
(5) Določila tega člena veljajo tudi za električna vozila, razen če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.
(6) Določila tega člena ne veljajo za intervencijska vozila v času izvajanja dejavnosti, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.
(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena.
8. člen 
(določitev časovno omejenih območij parkiranja) 
Območja kratkotrajnega parkiranja ter časovno omejitev določi Občinski svet Občine Žalec s sklepom, ki se objavi na spletni strani občine.
9. člen 
(izjemna uporaba parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah) 
(1) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe dostave otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
(2) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe voznikov z malimi otroki do drugega leta starosti.
(3) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je največ 15 minut.
(4) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se parkirnina ne plača.
10. člen 
(parkiranje invalidov) 
Pristojni organ Občine Žalec določi parkirne prostore na javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov.
11. člen 
(postajališča za avtotaksi vozila) 
Pristojni organ Občine Žalec določi postajališča za avtotaksi vozila.
12. člen 
(avtobusna postajališča) 
(1) Pristojni organ Občine Žalec določi avtobusna postajališča. Avtobusna postajališča na zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cestah morajo biti izven vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije.
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca ceste, policije, inšpekcije za ceste in predstavnik Občine Žalec, imenuje pa jo župan. Pri delu komisije sodeluje tudi predstavnik krajevne skupnosti oziroma Mestne skupnosti Žalec.
13. člen 
(dostavna mesta) 
(1) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje izključno le za čas, namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, vendar največ 30 minut.
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način trajno ali začasno označeni na vozilu.
(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz drugega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu v vozilu.
(5) Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
14. člen 
(dostava blaga) 
(1) Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih in parkirnih površinah ne sme ovirati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja. V primeru onesnaženja javne prometne ali parkirne površine pri dostavi ali odvozu blaga je potrebno prometno oziroma parkirno površino temeljito očistiti.
(2) Občinska uprava lahko določi, da se v strnjenih stanovanjskih delih mesta dostava blaga lahko izvaja šele po 6. uri zjutraj.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 40 EUR.
15. člen 
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov) 
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov na javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Žalec ni dovoljeno, razen na parkirnih površinah, ki jih za ta namen določi pristojni organ Občine Žalec.
(2) Vozila navedena v prvem odstavku tega člena lahko, razen na označenih parkirnih površinah, izjemoma parkirajo na javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Žalec z dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ Občine Žalec.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik tovornega vozila ali avtobusa, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
16. člen 
(parkiranje bivalnih vozil, počitniških prikolic in kombiniranih vozil, prirejenih za kampiranje) 
(1) Na javnih prometnih in parkirnih površinah je dovoljeno parkiranje bivalnih vozil, počitniških prikolic, kombiniranih vozil, prirejenih za kampiranje, če ne presegajo velikosti parkirnega mesta, in sicer med 8. in 23. uro, izven tega časa pa le na posebej določenih in ustrezno označenih javnih parkirnih površinah.
(2) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju bivalnih vozil, počitniških prikolic, kombiniranih vozil prirejenih za kampiranje, če ne presegajo velikosti parkirnega mesta.
(3) PZA je namenjen izključno parkiranju bivalnih vozil, če ne presegajo velikosti parkirnega mesta.
(4) Za parkiranje na PZA se plačuje parkirnina, ki jo določi župan s posebnim sklepom, ki se objavi na spletnih straneh Občine Žalec in upravljavca.
(5) Pri parkiranju in uporabi PZA ali počivališča za avtodome morajo uporabniki upoštevati pravila ravnanja, ki so objavljena na vidnem mestu in veljajo za posamezen PZA ali počivališče za avtodome.
(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik avtodoma ali prikolice, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
17. člen 
(parkiranje vozil na električni pogon in zaračunavanje polnjenja vozil na električni pogon) 
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila.
(2) Pristojni organ na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste omogoča polnjenje vozil na električni pogon z možnostjo DC polnjenja z enosmernim tokom (DC polnilnica), ter polnjenje vozil na električni pogon z izmeničnim tokom (AC polnilnica). Višino nadomestila porabe električne energije glede na tip polnilne postaje določi župan s posebnim sklepom.
(3) Vozniki vozil na električni pogon v času polnjenja vozila parkirajo na urejenih in označenih parkirnih prostorih iz prvega odstavka največ do tri ure. Voznik mora v vozilu na električni pogon označiti čas začetka polnjenja na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Voznik mora po preteku dovoljenega časa polnjenja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta za namen polnjenja električnih vozil.
(5) Ponovna označitev časa pričetka polnjenja pred oziroma po poteku dovoljenega časa polnjenja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim odstavkom tega člena.
18. člen 
(parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil) 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles.
(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih mestih ali na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo. Za uporabo parkirnih mest iz tega odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirnine voznik zadrži do konca uporabe parkirnega mesta in ga na podlagi ustne odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu redarju.
(3) Prepovedano je prislanjati oziroma postavljati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.
(4) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirnina ne plačuje.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
19. člen 
(ustavitev in parkiranje) 
(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe Zakona o pravilih cestnega prometa, dodatno pa še:
1. na obračališču avtobusov;
2. na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje ali do označenega priključka za vodovodno omrežje oziroma do drugih vodov gospodarske javne infrastrukture oziroma na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke ipd.);
3. na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, tržnicah ter na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvo točko prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo točko prvega odstavka.
III. ODSTRANJEVANJE NAPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL 
20. člen 
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila) 
Občinski redar odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju z določbami veljavne cestno prometne zakonodaje in tega odloka.
21. člen 
(vozilo za odvoz vozil) 
Vozilo, s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila, je posebno tovorno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za odvoz vozil – pajek.
22. člen 
(odvoz vozila) 
(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja odvoza vozil, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
23. člen 
(hramba vozil) 
(1) Vozila, ki jih pooblaščeni izvajalec odpelje na podlagi odredbe občinskega redarja, se shranjujejo na za to določeni lokaciji. Na lokaciji, ki je določena za shranjevanje odstranjenih vozil, skrbi pooblaščeni izvajalec za ustrezno zavarovanje teh vozil.
(2) Lokacija, določena za shranjevanje odstranjenih vozil, mora biti vidno označena z imenom podjetja pooblaščenega izvajalca ter navedbo pogojev za vrnitev odstranjenih vozil.
24. člen 
(postopek odvoza vozil) 
Na kraju samem, ko občinski redar odreja odstranitev vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa opisati splošno stanje vozila ter navesti vse morebitne poškodbe na zunanjosti vozila.
25. člen 
(izjema pred odvozom vozila) 
(1) Občinski redar lahko v izjemnem primeru vozniku kršitelju naloži znižano plačilo v višini 50 % predpisanega stroška odvoza vozila ter ustavi nadaljnji postopek odstranitve vozila.
(2) Za izjemen primer gre, če pride voznik kršitelj do svojega vozila po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že odredila odstranitev vozila, le-to pa še ni bilo naloženo na pajka.
(3) Plačilo stroška odvoza vozila iz prvega odstavka tega člena mora kršitelj plačati takoj.
26. člen 
(prevzem vozila) 
(1) Odstranjeno vozilo se vrne lastniku na podlagi osebnega identifikacijskega dokumenta ter listine, s katero dokazuje lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve in hrambe vozila.
(2) Če stroškov odstranitve in hrambe vozila voznik ne poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne vrne. Stroški odstranitve in hrambe vozila so določeni v ceniku.
27. člen 
(rok hrambe vozila) 
Odstranjeno vozilo, ki je bilo odpeljano, se hrani na lokaciji, določeni za shranjevanje vozil, dokler lastnik vozila ne prevzame. Z zapuščenimi vozili se postopa skladno z veljavno cestno prometno zakonodajo.
28. člen 
(odstranitev zapuščenega vozila) 
(1) Na javni prometni in parkirni površini ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil, je prepovedano puščati zapuščena vozila, kot to določa veljavna cestno prometna zakonodaja.
(2) V primeru, ko pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, ravna v skladu z veljavno cestno prometno zakonodajo, tako da na vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži odstranitev vozila v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na površini iz prvega odstavka tega člena, pooblaščena uradna oseba odredi odvoz vozila na za hrambo določen varovan prostor, istočasno pa se v primeru onesnaženja površine pod zapuščenim vozilom poda prijava ustrezni inšpekcijski službi. Vozilo odstrani pooblaščeni izvajalec. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila bremenijo lastnika vozila.
(4) V primeru, da lastnik ni znan, gredo stroški odvoza in hrambe vozila v breme proračuna Občine Žalec oziroma upravljavca. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči oziroma proda.
(5) Zapuščeno vozilo večje vrednosti se po poteku treh mesecev proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil.
(6) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
(7) Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek pripada lastniku vozila.
(8) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov, nakaže na transakcijski račun Občine Žalec.
(9) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno tržno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila in predstavlja odpadek ter s tem nevarnost za ljudi ali okolje (deli vozila, vozilo je brez vitalnih delov, nepopolno, dotrajano ali poškodovano ter je njegova vrednost manjša od stroškov odvoza, hrambe in razgradnje), se vozilo, na podlagi odredbe, ki jo izda pooblaščena uradna oseba, da takoj v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek.
(10) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji pooblaščene uradne osebe predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
(11) Z globo 120 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu z veljavno cestno prometno zakonodajo.
IV. INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI NADZOR 
29. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 
(1) Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.
(2) V skladu s tem odlokom lahko občinski redar pri opravljanju nadzora izdaja odredbe odredi odstranitev vozila, izreka globe in opozorila ter izvaja druge ukrepe in pooblastila, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določbe poglavja IV. Ureditev mirujočega prometa in poglavja V. Odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12, 94/12, 24/14, 34/19).
31. člen 
(smiselna uporaba) 
Za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena oziroma so v zakonu urejena drugače, se uporablja zakon.
32. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2020
Žalec, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos