Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1928. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje stanovanjskih naložb v Občini Tolmin, stran 4205.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 13. seji dne 9. julija 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje stanovanjskih naložb v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upravičenci, pogoji in kriteriji dodeljevanja pomoči za stanovanjske naložbe, namenjene reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(1) Sredstva za dodeljevanje pomoči za stanovanjske naložbe, namenjene reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska pomoč), se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen 
Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. »Stanovanje« je celotna enostanovanjska stavba, stanovanjska enota v dvostanovanjski stavbi ali stanovanjska enota v večstanovanjski stavbi, ki predstavlja funkcionalno celoto prostorov, namenjenih trajnemu bivanju oseb.
2. »Gradnja stanovanja« je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo stanovanja, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanja, skladno s predpisom o graditvi objektov.
3. »Družina« je življenjska skupnost, skladno s predpisom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
4. »Otrok« je oseba, ki še ni dopolnila 18 let.
5. »Ožji družinski član« je član družine, skladno s predpisom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
6. »Primerno stanovanje« je stanovanje, ki zadošča stanovanjskim potrebam prosilca za dodelitev stanovanjske pomoči in njegovih ožjih družinskih članov, za katere rešuje stanovanjsko vprašanje, in dosega ali presega površinski normativ, določen s predpisom, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
7. »Rešitev stanovanjskega vprašanja« je pridobitev in/ali ureditev primernega stanovanja, kot je opredeljeno v prejšnji točki.
8. »Stanovanjska naložba« je naložba v nakup in/ali gradnjo primernega stanovanja, kot je opredeljeno v šesti točki tega člena.
9. »Mlada oseba« je oseba, ki v tekočem letu dopolni najmanj 15 let do največ 29 let.
10. »Mlada družina« je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev v tekočem letu ne dopolni več kot 35 let, pri čemer se število in starost otrok upošteva po stanju na dan objave javnega razpisa za dodelitev stanovanjske pomoči v Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto.
11. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se stanovanjska pomoč po tem pravilniku lahko dodeli.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA STANOVANJSKE POMOČI 
4. člen 
(1) Stanovanjska pomoč se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za dodelitev stanovanjske pomoči v Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za stanovanjsko pomoč (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve stanovanjske pomoči.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
5. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namen javnega razpisa;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
7. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
8. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljena stanovanjska naložba izvedena;
9. določitev obdobja za sklenitev pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči;
10. določitev obdobja, načina in pogojev za črpanje dodeljene stanovanjske pomoči;
11. določitev obdobja, v katerem mora biti dodeljena stanovanjska pomoč porabljena;
12. opredelitev upravičencev;
13. opredelitev upravičenih stroškov;
14. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
15. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev stanovanjske pomoči, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa;
16. datum odpiranja vlog za dodelitev stanovanjske pomoči oziroma datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
17. rok, v katerem bo fizična oseba, ki zaproša za dodelitev stanovanjske pomoči (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščena o izidu javnega razpisa;
18. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo za dodelitev stanovanjske pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) na javni razpis vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt stanovanjske naložbe, ki je predmet vloge;
3. višino zaprošene stanovanjske pomoči;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
(4) Vlagatelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka praviloma priložiti:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo stanovanjske naložbe, če so v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave in varstvu okolja potrebna;
2. mnenje Občine Tolmin o skladnosti stanovanjske naložbe z veljavnim občinskim prostorskim aktom;
3. dokazila o stroških stanovanjske naložbe;
4. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča in/ali objekta za izvedbo stanovanjske naložbe, če je predmet stanovanjske naložbe zemljišče in/ali objekt v uporabi, zakupu, najemu ali solastništvu;
5. druge priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
(6) Vlagatelj vlogo predloži za stanovanjsko naložbo v celoti ali za posamezno fazo stanovanjske naložbe.
6. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
7. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
8. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve stanovanjske pomoči.
(8) Višina stanovanjske pomoči, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
9. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi stanovanjske pomoči. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi stanovanjske pomoči z ostalimi izbranimi upravičenci do dodelitve stanovanjske pomoči (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. člen 
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi stanovanjske pomoči iz prvega odstavka prejšnjega člena in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Pogodba o dodelitvi stanovanjske pomoči praviloma obsega:
1. vsebinski, finančni in terminski načrt stanovanjske naložbe, za katero je stanovanjska pomoč dodeljena;
2. vrsto in višino upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;
3. višino dodeljene stanovanjske pomoči;
4. obveznost upravičenca, da stanovanjsko pomoč porabi namensko;
5. rok za izvedbo faze stanovanjske naložbe, ki je predmet prijave na javni razpis, če je stanovanjska pomoč dodeljena za posamezno fazo stanovanjske naložbe;
6. rok za izvedbo stanovanjske naložbe v celoti;
7. zahtevo, da je upravičenec najkasneje na dan zaključka stanovanjske naložbe lastnik ali solastnik zemljišča in/ali objekta, ki je predmet stanovanjske naložbe;
8. rok za predložitev in vsebino poročila o izvedbi stanovanjske naložbe;
9. rok in način izplačila stanovanjske pomoči;
10. obveznost upravičenca, da vsaj še pet let po zaključku stanovanjske naložbe:
– predmet stanovanjske naložbe ohrani v uporabi za isti namen, za katerega je bila stanovanjska pomoč dodeljena,
– predmeta stanovanjske naložbe ne proda, brezplačno ali na drug način odtuji ali odda v najem,
– hrani celotno dokumentacijo v zvezi s stanovanjsko naložbo, za katero je stanovanjska pomoč dodeljena,
– zagotovi dostop do dokumentacije iz prejšnje alineje vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa;
11. način nadzora nad namensko porabo stanovanjske pomoči in posledice morebitno ugotovljenih kršitev.
(3) Datum dodelitve stanovanjske pomoči je datum sklenitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči.
(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, pristojnemu organu ne vrne podpisane pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev stanovanjske pomoči.
11. člen 
(1) Če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinski, finančni in/ali terminski načrt stanovanjske naložbe, je upravičenec dolžan najkasneje v roku 15 dni po nastopu spremenjenih okoliščin pisno obvestiti pristojni organ, z obrazložitvijo nastalih sprememb in s predlogom spremembe in/ali dopolnitve pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, ki ga pristojni organ pisno potrdi ali zavrne.
(2) Če upravičenec o nastopu spremenjenih okoliščin v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti pristojnega organa ali če pristojni organ ugotovi, da izvedba stanovanjske naložbe zaradi spremenjenih okoliščin ni več mogoča, Občina Tolmin enostransko odstopi od pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, s čimer upravičenec izgubi pravico do koriščenja dodeljene stanovanjske pomoči.
12. člen 
(1) Upravičencu se dodeljena stanovanjska pomoč iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi stanovanjske naložbe, vključno z dokazili o nastalih stroških stanovanjske naložbe in drugimi dokazili o izvedbi stanovanjske naložbe, določenimi z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči (v nadaljnjem besedilu: poročilo o stanovanjski naložbi).
(2) Poročilo o stanovanjski naložbi upravičenec predloži na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
(3) Pristojni organ v roku osem dni od prejema poročilo o stanovanjski naložbi pregleda in pisno obvesti upravičenca o svoji morebitni zahtevi za spremembo in/ali dopolnitev poročila o stanovanjski naložbi. Rok za spremembo in/ali dopolnitev poročila o stanovanjski naložbi je 15 dni od dneva prejema zahteve za spremembo in/ali dopolnitev poročila o stanovanjski naložbi.
(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka poročila o stanovanjski naložbi ne spremeni in/ali dopolni ali ga spremeni in/ali dopolni neustrezno, Občina Tolmin enostransko odstopi od pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči, s čimer upravičenec izgubi pravico do koriščenja dodeljene stanovanjske pomoči.
(5) V primeru, da upravičenec s poročilom o stanovanjski naložbi izkaže nižjo višino upravičenih stroškov, kot je določena s pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči, se dodeljena stanovanjska pomoč upravičencu izplača v sorazmerno nižji višini, upoštevaje razmerje med višino upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, določeno s pogodbo o dodelitvi stanovanjske pomoči, in višino doseženih upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, izkazano s poročilom o stanovanjski naložbi.
(6) Stanovanjska pomoč se upravičencu nakaže na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
III. NAMEN DODELJEVANJA STANOVANJSKE POMOČI 
13. člen 
(1) Predmet stanovanjske pomoči po tem pravilniku je dodeljevanje pomoči za naložbe v nakup in/ali gradnjo stanovanj, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin.
(2) Namen dodeljevanja stanovanjske pomoči po tem pravilniku je olajšati dostopnost do primernih stanovanj v Občini Tolmin in s tem izboljšati kakovost bivanja, omogočiti večjo stanovanjsko mobilnost, spodbuditi mlade osebe in mlade družine za bivanje in zaposlovanje v Občini Tolmin ter pospešiti demografski, gospodarski in trajnostni razvoj Občine Tolmin.
14. člen 
(1) Stanovanjska pomoč se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške stanovanjske naložbe:
1. stroške nakupa stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanja, do največ 30 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, če je nakup zemljišča sestavni del stanovanjske naložbe;
2. stroške komunalnega prispevka iz naslova gradnje stanovanja, do največ 15 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;
3. stroške izdelave projektne dokumentacije za gradnjo stanovanja, do največ 15 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe;
4. stroške gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, povezanih z gradnjo stanovanja;
5. stroške nadzora, povezanega z gradnjo stanovanja;
6. stroške nakupa stanovanja.
(2) Kot upravičeni stroški stanovanjske naložbe štejejo stroški, našteti v prejšnjem odstavku, ki nastanejo od vključno 1. januarja tekočega leta dalje.
(3) Celotni predračunski stroški stanovanjske naložbe morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi s predračuni, predpogodbami, ponudbami, računi, pogodbami in/ali drugimi listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali dobaviteljev blaga, ki glasijo na ime vlagatelja.
IV. UPRAVIČENCI, POGOJI IN KRITERIJI DODELJEVANJA STANOVANJSKE POMOČI 
15. člen 
Do stanovanjske pomoči po tem pravilniku je upravičena fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. ima stalno prebivališče v Občini Tolmin;
3. je najkasneje na dan zaključka stanovanjske naložbe lastnik ali solastnik zemljišča in/ali objekta, ki je predmet stanovanjske naložbe;
4. je na dan oddaje vloge na javni razpis star najmanj 18 let;
5. sebi in/ali ožjim družinskim članom rešuje stanovanjsko vprašanje z nakupom in/ali gradnjo stanovanja na območju Občine Tolmin;
6. ni v postopku insolventnosti nad fizično osebo, skladno s predpisom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
7. ima poravnane vse davke in prispevke;
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
16. člen 
(1) Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se stanovanjska pomočlahko dodeli, so naslednji:
1. cilj stanovanjske naložbe je rešitev stanovanjskega vprašanja;
2. stanovanjska naložba se izvaja na območju Občine Tolmin;
3. stanovanjska naložba ali faza stanovanjske naložbe, ki je predmet prijave na javni razpis, se je začela izvajati v tekočem proračunskem letu;
4. stanovanjska naložba bo v celoti zaključena najkasneje do datuma iz terminskega načrta stanovanjske naložbe, navedenega v vlogi;
5. finančna konstrukcija stanovanjske naložbe je zaprta;
6. vlagatelj in njegovi ožji družinski člani, za katere rešuje stanovanjsko vprašanje, z izjemo stanovanja, ki je predmet stanovanjske naložbe, nimajo v lasti drugega primernega stanovanja na območju Občine Tolmin;
7. stanovanje, ki je predmet stanovanjske naložbe v vzdrževanje stanovanja, je v tekočem letu starejše od 20 let.
(2) Kot zaključek stanovanjske naložbe šteje:
1. pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, če je vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero je skladno s predpisom o graditvi objektov zahtevano gradbeno dovoljenje;
2. izjava upravičenca, da je stanovanjska naložba zaključena, če je vsebina stanovanjske naložbe gradnja, za katero skladno s predpisom o graditvi objektov gradbeno dovoljenje ni zahtevano;
3. vpis lastninske pravice na stanovanju v zemljiško knjigo, če je vsebina stanovanjske naložbe nakup stanovanja.
17. člen 
(1) Stanovanjska pomoč se upravičencu lahko dodeli največ v višini 30 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, opredeljenih v prvem odstavku 14. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se stanovanjska pomoč, namenjena reševanju stanovanjskega vprašanja mlade osebe ali mlade družine, upravičencu lahko dodeli največ v višini 50 odstotkov predračunske vrednosti upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, opredeljenih v prvem odstavku 14. člena tega pravilnika.
18. člen 
(1) Za posamezno stanovanjsko naložbo se v njenem celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli največ dvakrat.
(2) Upoštevaje določbi prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, se najnižja in najvišja višina stanovanjske pomoči, ki se lahko dodeli za posamezno stanovanjsko naložbo v posameznem proračunskem letu, določi z javnim razpisom.
(3) Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov, se za posamezno stanovanjsko naložbo v njenem celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih treh odstavkov, se za posamezno stanovanjsko naložbo, katere cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja mlade osebe ali mlade družine, v njenem celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli največ do skupne višine 15.000,00 eurov.
19. člen 
(1) Merila za ocenjevanje vlog, predloženih na javni razpis, komisija praviloma določi upoštevaje naslednje kriterije:
1. način reševanja stanovanjskega vprašanja;
2. stanovanjske razmere vlagatelja in njegove družine;
3. družinske razmere vlagatelja in njegove družine;
4. zaposlitvene razmere vlagatelja in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja;
5. socialne razmere vlagatelja in njegove družine;
6. zdravstvene razmere vlagatelja in njegove družine;
7. doba stalnega bivanja vlagatelja in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja v Občini Tolmin;
8. doba zaposlitve vlagatelja in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja v Občini Tolmin;
9. stanovanjska naložba rešuje stanovanjsko vprašanje prednostni kategoriji vlagateljev;
10. energetska in stroškovna učinkovitost stanovanjske naložbe;
11. okoljska in trajnostna naravnanost stanovanjske naložbe;
12. preglednost in realnost stroškov in virov financiranja, opredeljenih v finančni konstrukciji stanovanjske naložbe;
13. delež celotnih predračunskih stroškov stanovanjske naložbe, ki ga v finančni konstrukciji stanovanjske naložbe vlagatelj pokriva z lastnimi viri sredstev;
14. stanovanjska naložba zasleduje druge cilje, ki jih, upoštevaje veljavne strateške in/ali izvedbene dokumente s področja stanovanjske politike, socialne politike, mladinskega sektorja, urejanja prostora ter demografskega, gospodarskega in trajnostnega razvoja, komisija prepozna kot posebnega pomena pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Tolmin.
(2) Prednostna kategorija vlagateljev iz devete točke prejšnjega odstavka se opredeli z javnim razpisom.
V. SPREMLJANJE DODELJENE STANOVANJSKE POMOČI 
20. člen 
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih stanovanjskih pomoči po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih stanovanjskih pomoči.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno stanovanjsko pomoč vodijo podatki o upravičencu, predmetu in vsebini stanovanjske naložbe, vrsti in višini upravičenih stroškov stanovanjske naložbe, datumu dodelitve in višini dodeljene stanovanjske pomoči, datumu izplačila in višini izplačane stanovanjske pomoči ter datumu začetka in datumu zaključka stanovanjske naložbe.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je 20 let od datuma dodelitve stanovanjske pomoči.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENE STANOVANJSKE POMOČI 
21. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljene stanovanjske pomoči opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do stanovanjske pomoči po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. stanovanjske pomoči delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega je bila dodeljena, ali
2. mu je bila stanovanjska pomoč dodeljena na podlagi neresničnih navedb, ali
3. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi stanovanjske pomoči,
je dolžan vrniti dodeljeno stanovanjsko pomoč v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila stanovanjske pomoči.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi pravico do pridobitve stanovanjske pomoči po tem pravilniku za naslednje leto.
VII. PREHODNA DOLOČBA 
22. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 66/18).
VIII. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020
Tolmin, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan