Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2020, stran 4203.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/19 in 44/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.725.535,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.625.388,00
70
DAVČNI PRIHODKI
7.902.790,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.975.649,00
703 Davki na premoženje
739.035,00
704 Domači davki na blago in storitve
188.105,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.722.598,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
481.631,00
711 Takse in pristojbine
8.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
82.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.140.367,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
50.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.900.147,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.168.825,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
731.323,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.084.855,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.531.638,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
928.052,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.804,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.370.482,00
403 Plačila domačih obresti
45.300,00
409 Rezerve
90.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.293.700,00
410 Subvencije
391.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.018.305,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
149.721,00
413 Drugi tekoči domači transferi
734.673,00
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
9.038.072,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.083.072,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
176.445,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
84.424,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
92.021,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–5.359.320,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.731.352,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.731.352,00
500 Domače zadolževanje
2.731.352,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
272.033,00
55
ODPLAČILA DOLGA
272.033,00
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–2.900.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.459.320,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
5.359.320,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.729.209,28
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 
« 
2. člen 
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Škofljica.
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/19) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan na predlog strokovne službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2020 poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/19) se 13. člen ne spremeni.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v višini 2.900.000,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
5. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/19) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 171.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 702.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadloži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz ne proračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 270.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-09/2020
Škofljica, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina