Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1923. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2019, stran 4182.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2019.
2. člen 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
PRIHODKI SKUPAJ
8.545.446,00
II.
ODHODKI SKUPAJ
8.835.758,00
III.
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
TEKOČEGA LETA (I.-II.)
290.312,00
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
260.361,25
IX.
SPREMEMBA STANJA SRED. 
NA RAČUNU
563.609,66
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE
–260.361,25
XI. 
NETO FINANCIRANJE
260.312,00
3. člen 
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018
3.292.818,94
Sprememba stanja sredstev na računih 2019
563.609,66
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2019
2.729.209,28
4. člen 
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2020
Škofljica, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost