Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, stran 4152.

  
Na podlagi šestega odstavka 28. člena in drugega ter tretjega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu 
1. člen 
V Pravilniku o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07) se v 21. členu v drugem odstavku število » 20.« nadomesti z besedilom » 32.a in 32.c«.
2. člen 
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b, 21.c in 21.č členi, ki se glasijo:
»21.a člen 
(1) Minimalno število zaposlenih voznikov iz drugega odstavka 32.c člena zakona je razmerje med zaposlenimi vozniki in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno v spodnji tabeli:
Število vozil
Minimalno število zaposlenih voznikov
1–2
1
3–4
2
5–6
4
7–8
6
9–10
8
(2) Če podjetje razpolaga z 11 ali več vozili, se število zaposlenih voznikov določi po naslednji formuli: število vozil x 0,9 (zaokroženo navzdol na celo število).
(3) Minimalno število ostalih zaposlenih v podjetju iz drugega odstavka 32.c člena zakona je razmerje med ostalimi zaposlenimi in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno v spodnji tabeli:
Število vozil
Minimalno število ostalih zaposlenih
1–4
0
5–10
1
11–20
2
nad 20 vozil
3
(4) Število vozil se ugotavlja na podlagi števila veljavnih izvodov licenc Skupnosti, izdanih določenemu podjetju. Štejejo se izvodi licence, izdani za vlečna vozila oziroma samostojna tovorna vozila, brez priklopnikov. K vlogi za izdajo licence Skupnosti se priloži seznam zaposlenih voznikov (ime, priimek, EMŠO) in seznam ostalih zaposlenih (ime, priimek, delovno mesto).
(5) Če se poveča število izdanih izvodov licence posameznemu podjetju ali če se zmanjša število zaposlenih voznikov ali ostalih zaposlenih, se mora izdajatelju predložiti nov seznam zaposlenih voznikov in seznam ostalih zaposlenih.
(6) Seznam voznikov in ostalih zaposlenih je določen v Prilogi 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
21.b člen 
(1) V času uradnih ur podjetja mora biti v prostorih podjetja na sedežu podjetja ali podružnice ali poslovne enote, vpisane v poslovni register AJPES, prisotna najmanj ena zaposlena oseba. Uradne ure podjetja se določijo v delovnih dneh med 7. in 17. uro v trajanju najmanj 6 ur dnevno. Če podjetje ne razpolaga z več kot 5 vozili, morata biti upravljavec prevoza ali direktor telefonsko dosegljiva v času uradnih ur in se v primeru nadzora v podjetju odzvati v skladu z navodili nadzornega organa ter v primeru odreditve nadzornega organa priti na sedež podjetja v roku, ki ga določi nadzorni organ.
(2) Podjetje objavi uradne ure na vidnem mestu pri vhodu v prostore oziroma na svoj poštni nabiralnik, če ima sedež podjetja v večstanovanjskem objektu, ter jih priglasi k izjavi izdajatelju licenc.
21.c člen 
(1) Vlagatelj mora imeti v Republiki Sloveniji na sedežu podjetja ali podružnice v lasti ali najemu najmanj en prostor ustrezne velikosti glede na število vozil, kot je določeno v tabeli:
Število vozil
Najmanjša velikost poslovnega prostora (m2)
1–4
10
5–10
15
11–20
20
nad 20 vozil
25
(2) K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži:
– izjava z navedbo velikosti in lokacije prostora, ki se bo uporabljal za izvajanje dejavnosti podjetja;
– identifikacijski podatki o objektu (parcelna številka, katastrska občina),
– če vlagatelj ni lastnik prostorov, tudi pogodbo o pravici razpolaganja s tem prostorom, pri čemer se isti prostor za izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence lahko uporablja oziroma uveljavlja samo za eno podjetje.
– izjava, da ni nobene druge pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal ves čas veljavnosti licence Skupnosti.
(3) Podjetje v teh prostorih hrani poslovno dokumentacijo, zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter druge dokumente, povezane z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev licence Skupnosti.
21.č člen 
(1) Vlagatelj mora imeti v prostorih iz prejšnjega člena v lasti ali najemu najmanj naslednjo opremo:
– osnovno komunikacijsko opremo (najmanj internetni priključek in telefon, osebni računalnik oziroma delovna postaja),
– pisarniško opremo (najmanj pisarniško pohištvo za vsakega zaposlenega).
(2) K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži seznam komunikacijske in pisarniške opreme iz prejšnjega odstavka in izjavo, da vlagatelj dejansko razpolaga s to opremo.«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ne glede na prvi in drugi odstavek 21.a člena pravilnika mora imeti od uveljavitve tega pravilnika do 1. junija 2021 podjetje, ki ima nad pet vozil, minimalno enega zaposlenega voznika.
Ne glede na tretji odstavek 21.a člena pravilnika mora imeti od uveljavitve tega pravilnika do 1. junija 2021 podjetje, ki ima nad 20 vozil, minimalno enega ostalega zaposlenega.
5. člen 
Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika najkasneje do 23. novembra 2020.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-95/2020/25-026111239
Ljubljana, dne 9. julija 2020
EVA 2020-2430-0031
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti