Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1916. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru, stran 4151.

  
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 23. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru 
1. člen 
V Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05, 69/09 in 77/16) se v 12. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je osebno ali zemljepisno ime v listino, ki je podlaga vpisa v matični register, vpisano s tujo pisavo, se mora najprej prečrkovati v latinico. Če v latinico prečrkovano osebno ali zemljepisno ime vsebuje črko, ki je ni v slovenskem naboru črk in znakov iz priloge 1 tega pravilnika, se prečrkuje v skladu z mednarodnim standardom ICAO 9303, ki določa prečrkovanje ob zapisu osebnih in zemljepisnih imen v potne listine.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz več besed oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma nedeljivih celot in črk, poda izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet, se osebno ime, izbrano za pravni promet, vpiše v matični register.«.
3. člen 
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kot oče otroka tujca, rojenega na območju Republike Slovenije, se vpiše tisti, ki v skladu s pravili o določanju prava, ki ga je treba uporabiti za družinska razmerja z mednarodnim elementom, velja za otrokovega očeta. Kot oče otroka tujca se vpiše tudi tisti, ki očetovstvo izkaže z javno listino pristojnega tujega organa, izdano skladno s pravili iz prejšnjega stavka.«.
4. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zakonska oziroma partnerska zveza, sklenjena v Republiki Sloveniji, se v register vpiše na podlagi listine o sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze, ki jo podpišejo zakonca oziroma partnerja in matičar. Priči ter pooblaščena oseba listino o sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze podpišejo, če so ob sklenitvi prisotni.«.
5. člen 
V 21. členu se v drugem odstavku črta besedilo »sklenitev po pooblaščencu«.
6. člen 
V 29. členu se v prvem odstavku besedilo »odločbe centra za socialno delo« nadomesti z besedilom »pravnomočne sodne odločbe«.
7. člen 
V 30. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba priimka se lahko v register vpiše tudi na podlagi izjave nekdanjega zakonca oziroma partnerja, podane v letu dni po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi zakonske oziroma partnerske zveze oziroma v letu dni po podpisu notarskega zapisa ali druge enakovredne listine o sporazumni razvezi tujega pristojnega organa. Vpiše se lahko samo priimek, ki ga je oseba imela pred sklenitvijo zakonske oziroma partnerske zveze ob pogoju, da priimka v času sklenjene zakonske oziroma partnerske zveze ni spreminjala.«.
8. člen 
31. člen se črta.
9. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen 
(odvzem starševske skrbi in prenehanje tega ukrepa) 
Odvzem starševske skrbi in prenehanje tega ukrepa se v register vpiše na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu za osebo, nad katero je staršem odvzeta starševska skrb, se izda z zaznamkom o odvzemu starševske skrbi.
Državljanu, ki ima v matičnem registru, skladno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US, 15/17 – DZ in 30/18 – ZSVI), vpisan odvzem ali podaljšanje roditeljske pravice, se izda izpisek z matičnega registra z zaznamkom o odvzemu ali podaljšanju roditeljske pravice.
V primeru prenehanja teh ukrepov se izpisek iz matičnega registra o rojstvu izda brez zaznamka.«.
10. člen 
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen 
(podelitev starševske skrbi sorodniku in prenehanje tega ukrepa) 
Podelitev starševske skrbi sorodniku se v register vpiše na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda z zaznamkom o podelitvi starševske skrbi sorodniku.
Če podelitev starševske skrbi preneha po samem zakonu (s polnoletnostjo) se v registru izbriše. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda brez zaznamka.
Če podelitev starševske skrbi sorodniku preneha z odločbo sodišča, se v register vpiše prenehanje podelitve starševske skrbi sorodniku. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda brez zaznamka.«.
11. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
(skrbništvo in prenehanje tega ukrepa) 
Skrbništvo se v register vpiše na podlagi pravnomočne sodne odločbe, odločbe pristojnega centra za socialno delo ali javne listine pristojnega tujega organa, ki je sprejel ukrepe, s katerimi je poskrbel za varstvo osebnosti, pravic in interesov slovenskega državljana.
V register se vpišejo podatki o skrbniku, kot izhajajo iz odločbe. Če je skrbnik fizična oseba, se v register vpiše njegovo osebno ime in EMŠO. Če je skrbnik pravna oseba, se v register vpiše naziv pravne osebe.
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu za osebo, ki je postavljena pod skrbništvo, se izda z zaznamkom o skrbništvu.
Če skrbništvo preneha po samem zakonu (s polnoletnostjo, posvojitvijo ali sklenitvijo zakonske oziroma partnerske zveze) se v registru izbriše. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda brez zaznamka.
Če skrbništvo preneha z odločbo sodišča, ker so prenehali razlogi za skrbništvo, se v register vpiše prenehanje skrbništva. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda brez zaznamka.
Skrbništvo preneha tudi v primeru, ko mladoletna oseba pod skrbništvom postane roditelj in ji je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda z zaznamkom o priznanju poslovne sposobnosti pred polnoletnostjo.«.
12. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(izdaja izpiska iz matičnega registra o rojstvu z zaznamkom o vpisu odvzema in vrnitve poslovne sposobnosti) 
Državljanu, ki ima v matičnem registru, skladno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih(Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US, 15/17 – DZ in 30/18 – ZSVI), vpisan popoln ali delni odvzem poslovne sposobnosti, se izda izpisek iz matičnega registra o rojstvu z zaznamkom o odvzemu poslovne sposobnosti.
V primerih prenehanja tega ukrepa se izpisek iz matičnega registra o rojstvu izda brez zaznamka.«.
13. člen 
V 38. členu se v naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(neveljavnost, prenehanje ali neobstoj zakonske oziroma partnerske zveze)«.
V 38. členu se prvi odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»Neveljavnost, prenehanje ali neobstoj zakonske oziroma partnerske zveze se v register vpiše na podlagi odločbe sodišča, notarskega zapisa, ustrezne listine pristojnega tujega organa ali vpisa smrti zakonca oziroma partnerja.«.
14. člen 
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar izpiska iz tujine ni mogoče pridobiti, se rojstvo, sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze ali smrt lahko vpiše v register na podlagi odločbe pristojnega organa, če obstajajo dokazi o času in kraju nastanka matičnega dejstva.«.
15. člen 
V 57. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če državljan, za katerega se izvaja prenos podatkov iz matične knjige v register, ni več živ in se ugotovi, da se njegovo osebno ime razlikuje, pristojni organ izda odločbo v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona in v register vpiše osebno ime, ki ga je umrli uporabljal za časa svojega življenja.«.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2020/7(1322-03)
Ljubljana, dne 15. julija 2020
EVA 2020-1711-0003
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost