Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1915. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B), stran 4146.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2020.
Št. 003-02-6/2020-12
Ljubljana, dne 18. julija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1B) 
1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 95/15 in 9/19) se v 2. členu na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Direktiva 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155).«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za besedilom »do 132.,« doda besedilo »135.,«.
3. člen 
V 5. členu se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Direktiva 2019/2177/EU je Direktiva 2019/2177/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155).«.
4. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. učinkovito ter v organizacijsko strukturo in procese upravljanja vključeno funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavarovalnih produktov. Za izvajanje te funkcije uprava zavarovalnice imenuje odgovorno osebo, ki smiselno izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 561. člena tega zakona;«.
V četrtem odstavku se pred piko doda besedilo »in imenovanjem odgovorne osebe za funkcijo distribucije«.
5. člen 
V 52. členu se v drugem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. ni oseba, za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih zavarovalnici pravnomočno naložila odvzem pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 4. oziroma 8. poglavja tega zakona;«.
6. člen 
V 56. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Člani uprave zavarovalnice opravljajo posle vodenja zavarovalnice na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za polni delovni čas.«.
7. člen 
V 131. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor zavrne posredovanje obvestila iz drugega odstavka tega člena nadzornemu organu države članice, v roku iz drugega odstavka tega člena zavarovalnici sporoči razloge za zavrnitev.
(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne zahtevo za posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice ali zahteve za posredovanje obvestila ne zavrne, vendar obvestila ne posreduje nadzornemu organu države članice v roku iz drugega odstavka tega člena, je zagotovljeno sodno varstvo, kakor da je bila zahteva za posredovanje obvestila zavrnjena.«.
8. člen 
Za 131. členom se dodata nova 131.a in 131.b člen, ki se glasita:
»131.a člen 
(spremembe glede vrste poslov) 
Če namerava zavarovalnica izvesti spremembo glede vrste in obsega poslov po posameznih zavarovalnih vrstah, o katerih je v skladu s prvim odstavkom 131. člena tega zakona obvestila Agencijo za zavarovalni nadzor, mora o tem predhodno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor, kot je določeno v 131. členu tega zakona.
131.b člen 
(obveščanje EIOPA in platforme za sodelovanje) 
(1) Kadar namerava Agencija za zavarovalni nadzor izdati dovoljenje zavarovalnici, katere poslovni načrt izkazuje, da del njenih dejavnosti temelji na neposrednem opravljanju poslov in opravljanju poslov prek podružnice na območju druge države članice, ter oceni, da so te dejavnosti pomembne za trg države članice, Agencija za zavarovalni nadzor o tem obvesti nadzorni organ države članice in EIOPA.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti EIOPA in nadzorni organ države članice, če ugotovi, da se je finančno stanje zavarovalnice, ki opravlja posle v državi članici, poslabšalo ali obstajajo druga tveganja v zvezi z opravljanjem poslov zavarovalnice, ki lahko vplivajo na trg države članice.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor in nadzorni organ države članice lahko zadevo predložita EIOPA, in če ni mogoče najti dvostranske rešitve, zahtevata pomoč EIOPA.
(4) Obvestila iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno presojo.
(5) Obvestila iz prvega in drugega odstavka tega člena ne posegajo v nadzorne pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor in nadzornega organa države članice, ki so določene v tem zakonu.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje v platformi za sodelovanje, ki jo je v primeru utemeljenih in resnih sumov o negativnem vplivu na zavarovalce, zavarovance in druge upravičence iz zavarovanj na lastno pobudo ali pobudo enega ali več nadzornih organov držav članic iz tega člena vzpostavila EIOPA z namenom okrepitve izmenjave informacij in spodbude sodelovanja med nadzornimi organi držav članic iz tega člena, kadar:
1. so posli, ki jih namerava zavarovalnica opravljati v državi članici, pomembni za trg države članice;
2. je Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z drugim odstavkom tega člena obvestila EIOPA in nadzorni organ države članice o poslabšanju finančnega stanja zavarovalnice, ki opravlja posle v državi članici, ali o obstoju drugih tveganj v zvezi z opravljanjem poslov zavarovalnice, ki lahko vplivajo na trg države članice;
3. je nadzorni organ države članice obvestil Agencijo za zavarovalni nadzor in EIOPA o resnih in utemeljenih pomislekih glede varstva zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj v skladu s tretjim odstavkom 136.a člena tega zakona ali
4. je bila zadeva predložena EIOPA v skladu s tretjim odstavkom tega člena in posredovana zahteva EIOPA za pomoč pri oblikovanju dvostranske rešitve.
(7) Prejšnji odstavek ne posega v pravico Agencije za zavarovalni nadzor, da skupaj z drugimi udeleženimi nadzornimi organi iz tega člena vzpostavi platformo za sodelovanje, če se o vzpostavitvi platforme za sodelovanje strinjajo vsi udeleženi nadzorni organi.
(8) Vzpostavitev platforme za sodelovanje na podlagi šestega in sedmega odstavka tega člena ne posega v nadzorne pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor in nadzornih organov držav članic, ki jih določa ta zakon.«.
9. člen 
V 134. členu se v drugem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je Agencija za zavarovalni nadzor prejela obvestilo nadzornega organa države članice sedeža zavarovalnice ter priloge iz prvega in drugega odstavka 127. člena in tretjega odstavka 128. člena tega zakona, če nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice do izteka dveh mesecev ni prejel obvestila Agencije za zavarovalni nadzor o pogojih za opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni zaščiti javnih koristi.«.
10. člen 
Za 136. členom se doda nov 136.a člen, ki se glasi:
»136.a člen 
(obveščanje EIOPA in platforme za sodelovanje) 
(1) Kadar namerava nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice izdati dovoljenje zavarovalnici, katere poslovni načrt izkazuje, da del njenih dejavnosti temelji na neposrednem opravljanju poslov in opravljanju poslov prek podružnice na območju Republike Slovenije ter so te dejavnosti pomembne za trg Republike Slovenije, nadzorni organ države članice o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in EIOPA.
(2) Nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in EIOPA, če ugotovi, da se je finančno stanje zavarovalnice, ki opravlja posle na območju Republike Slovenije, poslabšalo ali obstajajo druga tveganja v zvezi z opravljanjem poslov zavarovalnice, ki lahko vplivajo na trg Republike Slovenije.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice obvesti, kadar ima resne in utemeljene pomisleke v zvezi z varstvom zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj. Hkrati z obvestilom nadzornemu organu države članice sedeža zavarovalnice Agencija za zavarovalni nadzor posreduje obvestilo tudi EIOPA.
(4) Nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice in Agencija za zavarovalni nadzor lahko zadevo predložita EIOPA, in če ni mogoče najti dvostranske rešitve, zahtevata pomoč EIOPA.
(5) Obvestila iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo ustrezno presojo.
(6) Obvestila iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne posegajo v nadzorne pristojnosti nadzornega organa države članice sedeža zavarovalnice in Agencije za zavarovalni nadzor, ki so določene v tem zakonu.
(7) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje v platformi za sodelovanje, ki jo je v primeru utemeljenih in resnih sumov o negativnem vplivu na zavarovalce, zavarovance in druge upravičence iz zavarovanj na lastno pobudo ali pobudo enega ali več nadzornih organov držav članic iz tega člena vzpostavila EIOPA z namenom okrepitve izmenjave informacij in spodbude sodelovanja med nadzornimi organi držav članic iz tega člena, kadar:
1. so posli, ki jih namerava zavarovalnica države članice opravljati na območju Republike Slovenije, pomembni za trg Republike Slovenije;
2. je nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice v skladu z drugim odstavkom tega člena obvestil EIOPA in Agencijo za zavarovalni nadzor o poslabšanju finančnega stanja zavarovalnice, ki opravlja posle na območju Republike Slovenije, ali obstoju drugih tveganj v zvezi z opravljanjem poslov zavarovalnice, ki lahko vplivajo na trg Republike Slovenije;
3. je Agencija za zavarovalni nadzor obvestila nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice in EIOPA o resnih in utemeljenih pomislekih v zvezi z varstvom zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj v skladu s tretjim odstavkom tega člena ali
4. je bila zadeva predložena EIOPA v skladu s četrtim odstavkom tega člena in posredovana zahteva EIOPA za pomoč pri oblikovanju dvostranske rešitve.
(8) Prejšnji odstavek ne posega v pravico Agencije za zavarovalni nadzor, da skupaj z drugimi udeleženimi nadzornimi organi iz tega člena vzpostavi platformo za sodelovanje, če se o vzpostavitvi platforme za sodelovanje strinjajo vsi udeleženi nadzorni organi.
(9) Vzpostavitev platforme za sodelovanje na podlagi sedmega in osmega odstavka tega člena ne posega v nadzorne pristojnosti nadzornih organov držav članic in Agencije za zavarovalni nadzor, ki jih določa ta zakon.«.
11. člen 
V 137. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica tretje države sme zavarovalne posle, za katere ima dovoljenje v državi svojega sedeža, opravljati tudi na ozemlju Republike Slovenije, vendar samo prek podružnice in pod pogoji, določenimi v tem zakonu, ali pod pogoji, določenimi v mednarodni pogodbi, ki obvezuje Republiko Slovenijo.«.
V drugem odstavku se v 1. točki druga alineja črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Neposredno opravljanje storitev v skladu z 2. točko prejšnjega odstavka je dovoljeno, če je zavarovalnica tretje države, ki namerava na ozemlju Republike Slovenije neposredno opravljati zavarovalne posle, k vlogi priložila dokazilo Evropske komisije, da so zahteve glede poslovanja zavarovalnice v državi sedeža enakovredne zahtevam pravnega reda EU.«.
12. člen 
V 156. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zavarovalnica po vsaki pomembni spremembi tveganj iz prvega odstavka 154. člena tega zakona brez odlašanj izvede lastno oceno tveganj in solventnosti.«.
13. člen 
V 184. členu se v petem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za vsako zadevno državo se pred uporabo 65 % faktorja prilagodljivosti za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz prejšnjega odstavka za valuto te države poveča za razliko med razponom države, popravljenim za tveganje, in dvakratnim valutnim razponom, popravljanim za tveganje, vedno kadar je ta razlika pozitivna in je razpon države, popravljen za tveganje, večji od 85 baznih točk.«.
14. člen 
V 218. členu se v drugem odstavku za besedilom »na podlagi dokazil, da« doda besedilo »notranji popolni ali delni«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe (EU) št. 1094/2010 obvesti EIOPA o vlogi zavarovalnice za uporabo ali spremembo popolnega ali delnega notranjega modela. Agencija za zavarovalni nadzor lahko EIOPA zaprosi za tehnično pomoč pri odločanju o vlogi zavarovalnice za uporabo notranjega modela.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
15. člen 
V 254. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter dodatnega revizorjevega poročila iz 258. člena tega zakona.«.
16. člen 
V 258. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Revizijska družba poleg revidiranja letnega poročila zavarovalnice, na podlagi katerega sestavi revizorjevo poročilo, opravi tudi dodatni revizijski pregled in dodatno revizorjevo poročilo v skladu s predpisom iz 254. člena tega zakona.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za revizijski pregled iz prvega odstavka tega člena imenuje zavarovalnica revizijsko družbo za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh poslovnih let. Revizijski pregled zavarovalnice lahko opravlja posamezna revizijska družba neprekinjeno za največ deset poslovnih let s prekinitvijo za obdobje najmanj naslednjih štirih poslovnih let.«.
17. člen 
Naslov 301. člena se spremeni tako, da se glasi: »(zapisnik o pregledu poslovanja)
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor pri pregledu poslovanja ne ugotovi kršitve predpisov iz prvega odstavka 277. člena tega zakona, o tem pisno obvesti zavarovalnico.«.
18. člen 
V 312. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v skladu s tem zakonom;
7. so podane okoliščine, zaradi katerih je oteženo učinkovito izvajanje nadzora nad zavarovalnico, in z drugimi ukrepi nadzora ni mogoče odpraviti kršitve.«.
19. člen 
V 367. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko na podlagi točke b prvega odstavka 8. člena Uredbe 1094/2010 zaprosi EIOPA za tehnično pomoč v postopku odločitve o zahtevi za izdajo dovoljenja za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine ali zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice v skupini z notranjim modelom.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deveti odstavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če EIOPA v skladu z osmim in devetim odstavkom tega člena ne sprejme odločitve glede zahteve iz prvega odstavka tega člena in v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe št. 1094/2010, odločitev sprejme Agencija za zavarovalni nadzor.«.
Dosedanji deveti do dvanajsti odstavek postanejo enajsti do štirinajsti odstavek.
20. člen 
V 392. členu se v drugem odstavku v 2. točki beseda »dvanajstega« nadomesti z besedo »štirinajstega«.
21. člen 
V 394. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Če EIOPA v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe št. 1094/2010 in s prejšnjim odstavkom ne sprejme odločitve glede zahteve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, odločitev sprejme Agencija za zavarovalni nadzor.«.
22. člen 
V 483. členu se v sedmem odstavku beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prejšnjim«.
23. člen 
V 501. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. sprejema poročilo o stanju na področju zavarovalništva;«.
24. člen 
V 528.d členu se v tretjem, četrtem in petem odstavku beseda »primeren« nadomesti z besedo »ustrezen«.
25. člen 
V 544. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe tega zakona o zavarovalno zastopniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost zastopanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb, in za banko iz osmega odstavka 558. člena tega zakona.«.
26. člen 
V 551. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavarovalni posrednik ima zavarovano poklicno odgovornost za celotno ozemlje EU za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od zneska, kot je določen v uredbi EU, ki predpisuje zavarovalno vsoto za zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika na en odškodninski zahtevek, ali ne sme biti manjša od zneska, kot je določen v uredbi EU, ki predpisuje zavarovalno vsoto za zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu, razen če je to zavarovanje že zagotovila pravna oseba, v imenu katere zavarovalni posrednik deluje ali od katere je zavarovalni posrednik pooblaščen, ali je ta pravna oseba prevzela polno odgovornost za njegovo delovanje. Oškodovanec je ob nastanku zavarovalnega primera upravičen uveljavljati od zavarovalnice znesek brez upoštevanja morebitne franšize, ki jo nato zavarovalnica regresira od zavarovalca.«.
27. člen 
V 558. členu se osmi in deveti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko dejavnost zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi banke, ki so za opravljanje te dejavnosti pridobile dovoljenje Evropske centralne banke. Evropska centralna banka izda dovoljenje na podlagi predhodnega mnenja Agencije za zavarovalni nadzor. Za dovoljenje Evropske centralne banke za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja se smiselno uporablja zakon, ki ureja bančništvo.
(9) Agencija za zavarovalni nadzor mnenje iz prejšnjega odstavka poda v 45 dneh od dneva prejema zaprosila. Če Agencija za zavarovalni nadzor v tem roku ne poda mnenja, se šteje, da je mnenje podano.«.
28. člen 
V 561. členu se za devetim odstavkom dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja preneha veljati s prejemom izjave zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika, da je prenehal opravljati posle zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
(11) Če nastopi razlog iz prejšnjega odstavka, izda Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.«.
Dosedanji deseti do trinajsti odstavek postanejo dvanajsti do petnajsti odstavek.
29. člen 
V 562. členu se v petem odstavku številka »574« nadomesti s številko »573«.
V šestem odstavku se črtata besedi »in prokuristov«, številka »574« pa se nadomesti s številko »573«.
30. člen 
V 563.a členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(ukrepi nadzora zaradi kršitev pri distribuciji zavarovalnih produktov)«.
V prvem odstavku se črta beseda »naložbenih«, besedilo »527.c« pa se nadomesti z besedilom »528.b in 528.c«.
31. člen 
V 566. členu se v drugem odstavku beseda »oziroma« nadomesti z besedo »ali«.
32. člen 
Besedilo 567.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poslovodna oseba zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 561. člena tega zakona.
(2) Oseba, ki je pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj iz četrtega odstavka 558. člena oziroma pri banki iz osmega odstavka 558. člena tega zakona imenovana za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 561. člena tega zakona.«.
33. člen 
Besedilo 568. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalno posredniška družba ima zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od zneska iz uredbe EU, ki predpisuje zavarovalne vsote za zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika na en odškodninski zahtevek, ali ne sme biti manjša od zneska iz uredbe EU, ki predpisuje zavarovalne vsote za zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posrednika za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu. Oškodovanec je ob nastanku zavarovalnega primera upravičen uveljavljati od zavarovalnice znesek brez upoštevanja morebitne franšize, ki jo nato zavarovalnica regresira od zavarovalca.«.
34. člen 
V 575.a členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru dogovora Agencije za zavarovalni nadzor s pristojnim organom druge države članice iz tega odstavka, Agencija za zavarovalni nadzor o tem nemudoma obvesti zavarovalno zastopniško družbo, zavarovalno posredniško družbo, zastopnika dopolnilnih zavarovanj ali banko, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja v drugi državi članici, in EIOPA.«.
35. člen 
Naslov 17. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »17. poglavje: POSLOVANJE PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA IN PRAVILA ZA POSLOVANJE ZAVAROVALNIC, KI UPRAVLJAJO POKOJNINSKE SKLADE KOT KRITNE SKLADE ALI VZAJEMNE POKOJNINSKE SKLADE«.
36. člen 
580. do 605. člen se črtajo.
37. člen 
V 606. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica, ki upravlja prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prvi pokojninski sklad), ki je bil oblikovan na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 32/16; v nadaljnjem besedilu: ZPSPID), izračunava matematične rezervacije v skladu z določbami zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za naložbe prvega pokojninskega sklada se glede naložb kritnih skladov za izplačevanje pokojninskih rent uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer:
– so dopustne tudi naložbe v poslovne deleže gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer z omejitvijo do največ 5 % zavarovalno-tehničnih rezervacij;
– so lahko presežene omejitve posameznih naložb iz zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če so bile te omejitve v zvezi s posamezno naložbo presežene že na dan uveljavitve tega zakona, če po uveljavitvi tega zakona ni prišlo do dodatne pridobitve te naložbe in je sklad sposoben poravnati vse svoje obveznosti.«.
38. člen 
609. člen se črta.
39. člen 
V 612. členu se v drugem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
40. člen 
V 618. členu se peti in šesti odstavek črtata.
41. člen 
629. člen se spremeni tako, da se glasi:
»629. člen 
(poročilo o solventnosti in finančnem položaju) 
Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi, brez vplivanja na razkritja, ki so obvezna v okviru drugih poročanj zavarovalnice, da v poročilu o solventnosti in finančnem položaju kljub zahtevi po razkritju celotnega zahtevanega solventnostega kapitala iz druge alineje 5. točke drugega odstavka 261. člena tega zakona do 31. decembra 2020 ni treba ločeno razkriti kapitalskega dodatka ali vpliva parametrov, prilagojenih zavarovalnici oziroma njenim privzetim tveganjem, ki jih uporablja zavarovalnica v skladu z 217. členom tega zakona.«.
42. člen 
V 640. členu se v sedmem odstavku številka »642« nadomesti s številko »639«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 
(uskladitev organizacijske strukture zavarovalnice) 
Zavarovalnice uskladijo organizacijsko strukturo in procese odločanja ter integrirajo funkcijo distribucije v skladu s 4. točko prvega odstavka 50. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
44. člen 
(uskladitev pogodb o zaposlitvi s člani uprav) 
Zavarovalnice uskladijo pogodbe o zaposlitvi s člani uprav v skladu z drugim odstavkom 56. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
45. člen 
(uskladitev izpolnjevanja pogojev iz 567.a člena) 
(1) Poslovodne osebe zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe izpolnijo pogoje iz prvega odstavka 567.a člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Osebe, ki so pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj oziroma banki imenovane za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, izpolnijo pogoje iz drugega odstavka 567.a člena v enem letu od uveljavitve tega zakona.
46. člen 
(nadzor nad pokojninskimi družbami) 
Za nadzor nad pokojninskimi družbami iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se do ureditve v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju smiselno uporablja 7. poglavje zakona, razen drugega odstavka 277. člena zakona.
47. člen 
(začetek uporabe) 
Nova 131.b in 136.a člena, novi tretji odstavek 218. člena, nova tretji in deseti odstavek 367. člena in novi dvanajsti odstavek 394. člena zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2021.
48. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/20-3/11
Ljubljana, dne 10. julija 2020
EPA 1244-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Jože Tanko 
podpredsednik