Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020

Kazalo

1914. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A), stran 4143.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2020.
Št. 003-02-6/2020-11
Ljubljana, dne 18. julija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNIH SISTEMIH (ZPlaSSIED-A) 
1. člen
V Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) se v 2. členu v prvem odstavku v 3. točki na koncu besedila beseda »in« nadomesti z vejico, v 4. točki pa se pika na koncu stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 43; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/843/EU).«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L št. 94 z dne 30. 3. 2012, str. 22)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 36)«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v 11. točki besedilo »plačilne transakcije, ki temeljijo na instrumentih« nadomesti z besedilom »storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno in razvojno banko.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku v 16. točki besedi »lastništva« in »lasti« nadomestita z besedo »posesti«.
4. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije« nadomesti z besedilom »banke, ki so pridobile dovoljenje pristojnega organa«.
5. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku za besedilom »Banki Slovenije« doda besedilo »v dveh mesecih po koncu tega obdobja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ponudniki storitev, ki opravljajo dejavnosti iz 12. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona, Banki Slovenije pošljejo obvestilo, ki vsebuje opis ponujenih storitev in v katerem je navedeno, po katerem izvzetju iz 12. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona se šteje, da opravljajo dejavnost, in ji v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta zagotovijo letno revizijsko mnenje, ki potrjuje, da je dejavnost v skladu z omejitvami iz 12. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona.«.
6. člen 
V 35. členu se v četrtem odstavku besedilo »136., 140., 141., 142., 145. in 146.« nadomesti z besedilom »136., 141. in 145.«.
7. člen 
V 78. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ko subjekt, ki namerava opravljati samo storitve iz 8. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, pri Banki Slovenije vloži zahtevo za registracijo za opravljanje storitev zagotavljanja informacij o računih in dokumentacijo v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, ga Banka Slovenije vpiše v register. Za odločanje Banke Slovenije o zahtevi za registracijo za opravljanje storitev zagotavljanja informacij o računih se smiselno uporabljajo določbe podpoglavja 15.2 tega zakona.«.
8. člen 
V 90. členu se v šestem odstavku v 6. točki besedilo »136. do 144.« nadomesti z besedilom »140., 141., 142. in 146.«.
9. člen 
V 103. členu se v četrtem odstavku beseda »pisni« nadomesti z besedo »papirni«.
10. člen 
V 140. členu se v tretjem odstavku beseda »plačnika« nadomesti z besedo »plačila«.
11. člen 
V 141. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, ki ni potrošnik, se lahko dogovorita, da se ta člen deloma ali v celoti ne uporablja.«.
12. člen 
V 142. členu se v četrtem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
13. člen 
V 158. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije« nadomesti z besedilom »banke, ki so pridobile dovoljenje pristojnega organa«.
14. člen 
V 161. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za družbe za izdajo elektronskega denarja se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 24. člena, 25. in 30. člena, 32. do 51. člena, 53. in 54. člena, 73. in 74. člena, 79. do 81. člena, 83. in 84. člena, 240. do 242. člena, 245. do 259. člena, 274. do 277. člena ter 282. in 283. člena tega zakona in regulativni tehnični standardi, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu s petim odstavkom 28. člena in sedmim odstavkom 29. člena Direktive 2015/2366/EU, če ni v tem poglavju določeno drugače.«.
15. člen 
V 191. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Register transakcijskih računov je enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih in sefih ter imetnikih transakcijskih računov, pooblaščencih imetnikov transakcijskih računov, dejanskih lastnikih transakcijskih računov ter najemnikih sefov.«.
16. člen 
Besedilo 192. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banke, ki vodijo transakcijske račune in oddajajo sefe, Banka Slovenije glede računov bank in hranilnic, ki jih vodi v skladu z zakonom, ter UJP glede podračunov, ki jih vodi v skladu z zakonom, agenciji tekoče zagotavljajo podatke za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov, razen podatkov o dejanskih lastnikih imetnikov transakcijskih računov, ki se prevzemajo iz registra dejanskih lastnikov.
(2) V registru transakcijskih računov se obdelujejo podatki o:
1. imetniku transakcijskega računa:
– ime, priimek in naslov prebivališča imetnika, ki je fizična oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov imetnika transakcijskega računa, ki je pravna oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov ter ime in priimek imetnika transakcijskega računa, ki je podjetnik ali zasebnik, ali naziv in naslov drugega imetnika transakcijskega računa;
– davčna številka imetnika, če je imetnik vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, in država sedeža ali prebivališča imetnika;
– identifikacijska oznaka imetnika in država sedeža ali prebivališča imetnika, če imetnik ni vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;
– matična številka imetnika, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, če je imetnik vpisan v Poslovni register Slovenije;
– šifra proračunskih uporabnikov, če je pri poslovnem subjektu vpisana v Poslovnem registru Slovenije;
2. pooblaščencu imetnika transakcijskega računa:
– ime, priimek in naslov prebivališča pooblaščenca, ki je fizična oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov pooblaščenca, ki je pravna oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov ter ime in priimek pooblaščenca, ki je podjetnik ali zasebnik, ali naziv in naslov drugega pooblaščenca;
– davčna številka pooblaščenca, če je pooblaščenec vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, in država sedeža ali prebivališča pooblaščenca;
– identifikacijska oznaka pooblaščenca in država sedeža ali prebivališča pooblaščenca, če pooblaščenec ni vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;
– matična številka pooblaščenca, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, če je pooblaščenec vpisan v Poslovni register Slovenije;
– šifra proračunskih uporabnikov, če je pri poslovnem subjektu vpisana v Poslovnem registru Slovenije;
– datum prejema in datum preklica pooblastila;
3. dejanskemu lastniku imetnika transakcijskega računa:
– ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo in naslov prebivališča dejanskega lastnika;
– davčna številka dejanskega lastnika, če je dejanski lastnik vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;
– država prebivališča dejanskega lastnika;
– druga identifikacijska oznaka dejanskega lastnika, ki se uporablja v rezidenčni državi dejanskega lastnika, če dejanski lastnik ni vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;
– višina lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega lastnika;
– datum vpisa in datum izbrisa dejanskega lastnika;
4. transakcijskem računu:
– številka računa;
– naziv in matična številka ponudnika, ki vodi transakcijski račun;
– oznaka vrste računa, ki je določena s predpisom iz desetega odstavka tega člena;
– podatek, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju;
– datum odprtja računa;
– datum zaprtja računa;
– podatek, da se transakcijski račun, katerega imetnik je fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti;
– številka računa imetnika transakcijskega računa pri pravnem nasledniku ponudnika plačilnih storitev;
5. sefu:
– ime, priimek in naslov prebivališča najemnika sefa, ki je fizična oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov najemnika sefa, ki je pravna oseba, ali firma, sedež in poslovni naslov ter ime in priimek najemnika sefa, ki je podjetnik ali zasebnik, ali naziv in naslov drugega najemnika sefa;
– davčna številka najemnika, če je najemnik vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, in država sedeža ali prebivališča najemnika;
– identifikacijska oznaka najemnika in država sedeža ali prebivališča najemnika, če najemnik ni vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja davčni register;
– matična številka najemnika, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, če je najemnik vpisan v Poslovni register Slovenije;
– šifra proračunskih uporabnikov, če je pri poslovnem subjektu vpisana v Poslovnem registru Slovenije;
– trajanje najema.
(3) Podatki iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se izbrišejo iz registra transakcijskih računov in prenesejo v arhiv registra transakcijskih računov pri agenciji ob zaprtju transakcijskega računa oziroma prenehanju najema sefa, podatki iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka pa se izbrišejo iz registra transakcijskih računov in prenesejo v arhiv registra transakcijskih računov pri agenciji ob prenehanju pooblastila oziroma ko fizična oseba ni več dejanski lastnik imetnika transakcijskega računa, če se to zgodi pred zaprtjem transakcijskega računa.
(4) Točnost in ažurnost podatkov iz 1., 2., 3. in 5. točke drugega odstavka tega člena se zagotavljata s povezavo registra transakcijskih računov s Poslovnim registrom Slovenije, registrom dejanskih lastnikov, centralnim registrom prebivalstva ali davčnim registrom, prek katerih se podatki avtomatično prevzemajo v register transakcijskih računov. Prevzemanje in povezovanje podatkov potekata z uporabo davčne številke.
(5) Za zagotovitev točnosti in ažurnosti podatkov v registru transakcijskih računov agencija kot upravljavka registra prevzema naslednje podatke in njihove spremembe:
– podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu imetnika transakcijskega računa, ki je pravna oseba, podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in priimku imetnika transakcijskega računa, ki je podjetnik ali zasebnik, podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je pravna oseba, podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in priimku pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je podjetnik ali zasebnik, ter podatek o datumu njegovega izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije in podatke o nazivu in naslovu drugega imetnika transakcijskega računa iz Poslovnega registra Slovenije;
– podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča imetnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba, ter podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je fizična oseba, iz centralnega registra prebivalstva;
– podatke o imenu, priimku, datumu rojstva, državljanstvu in naslovu prebivališča dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa, davčni številki ali drugi identifikacijski oznaki dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa, ki se uporablja v rezidenčni državi dejanskega lastnika, državi prebivališča dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa, višini lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa, datum vpisa in datum izbrisa dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa iz registra dejanskih lastnikov;
– podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča imetnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba, ter podatke o imenu, priimku in naslovu prebivališča pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je fizična oseba in ni vpisan v centralni register prebivalstva, iz davčnega registra;
– podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu imetnika transakcijskega računa, ki je pravna oseba, podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in priimku imetnika transakcijskega računa, ki je podjetnik ali zasebnik, podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je pravna oseba, ter podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ter imenu in priimku pooblaščenca imetnika transakcijskega računa ter najemnika sefa, ki je podjetnik ali zasebnik, iz davčnega registra, če imetnik, pooblaščenec ali najemnik ni vpisan v Poslovni register Slovenije.
(6) Imetniki transakcijskih računov, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v registru transakcijskih računov v skladu s prvim odstavkom 194. člena tega zakona, zagotavljajo podatke iz sedme alineje 4. točke drugega odstavka tega člena, če transakcijske račune uporabljajo za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.
(7) Če imetnik transakcijskega računa ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, agencija po pravnomočno končanem prekrškovnem postopku iz četrtega odstavka 310. člena tega zakona na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo ponudniki plačilnih storitev, omogoči javni in brezplačni dostop do podatkov o imetnikovem transakcijskem računu v skladu s prvim odstavkom 194. člena tega zakona. Finančna uprava Republike Slovenije o pravnomočno končanem prekrškovnem postopku obvesti ponudnika plačilnih storitev, ki vodi transakcijski račun. V obvestilu se navedejo polno ime in priimek ter matična številka imetnika transakcijskega računa, datum pravnomočnosti odločitve in številka transakcijskega računa, ki ga imetnik uporablja za opravljanje dejavnosti.
(8) Register transakcijskih računov mora biti vzpostavljen tako, da je mogoča enolična identifikacija imetnikov transakcijskih računov, njihovih pooblaščencev in dejanskih lastnikov oziroma najemnikov sefov. V primeru skupnega transakcijskega računa, več pooblaščencev in dejanskih lastnikov imetnika transakcijskega računa ali več najemnikov istega sefa se v registru transakcijskih računov vodijo podatki iz drugega odstavka tega člena o vseh imetnikih skupnega transakcijskega računa, vseh pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa oziroma o vseh najemnikih sefa.
(9) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo v arhivu registra transakcijskih računov še pet let po zaprtju računa, prenehanju najema sefa, prenehanju pooblastila oziroma po tem, ko fizična oseba ni več dejanski lastnik imetnika transakcijskega računa, razen podatka, da se transakcijski račun, katerega imetnik je fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti in podatka, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, ki se hranita eno leto.
(10) Agencija v soglasju z Banko Slovenije določi podrobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov.«.
17. člen 
Besedilo 193. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o transakcijskih računih in sefih ter njihovih imetnikih, pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov oziroma najemnikih se obdelujejo v registru transakcijskih računov z namenom, da se zagotovi centralizirani dostop do teh podatkov.
(2) Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb so osebni podatki, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov z namenom, da se osebam iz tretjega odstavka 194. člena tega zakona, s centraliziranim dostopom do teh podatkov omogoči tekoče opravljanje dejanj v postopkih izvršbe ali zavarovanja ter drugih postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper imetnike transakcijskih računov, ki so fizične osebe. Osebni podatki fizičnih oseb se v registru transakcijskih računov obdelujejo tudi z namenom zagotavljanja varnosti pravnega prometa, tekočega in učinkovitega opravljanja plačilnih storitev, odločanja o kreditni sposobnosti, odkrivanje kršitev s področja plačilnega prometa ter učinkovitega preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma. Prav tako se podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb, njihovih pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov transakcijskih računov ter o najemnikih sefov, v registru transakcijskih računov obdelujejo tudi z namenom, da se ti podatki zagotovijo osebam, za katere poseben zakon določa pravno podlago in namen obdelave osebnih podatkov.«.
18. člen 
V 194. členu se v prvem odstavku za besedilom »Določba ne velja za« doda besedilo »podatke o pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov transakcijskih računov ter sefih in«.
V drugem odstavku se za besedilom »Agencija varuje« doda besedilo »osebne podatke v zvezi s sefi, pooblaščenci in dejanskimi lastniki imenikov transakcijskih računov ter«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osebne podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb, pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov transakcijskih računov ter sefih, ki se obdelujejo v registru transakcijskih računov, lahko pridobijo tudi imetnik transakcijskega računa, ali pooblaščenec, ali dejanski lastnik imetnika transakcijskega računa, ali najemnik sefa glede podatkov, ki se nanašajo nanj, ter druge osebe, za katere drug zakon določa pravno podlago in namen obdelave osebnih podatkov. Fizična oseba uveljavlja pravico dostopa do osebnih podatkov v registru transakcijskih računov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«.
19. člen 
V 195. členu se v prvem odstavku za besedama »fizične osebe« dodata vejica in besedilo »pooblaščencu in dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa ter o sefu,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteva za pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov o pooblaščencu ali dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa, sefu oziroma transakcijskem računu fizične osebe vsebuje:
1. ime in priimek ali firmo in naslov prosilca in njegov podpis,
2. ime, priimek in davčno številko ali identifikacijsko oznako fizične osebe, ki je imetnik transakcijskega računa, pooblaščenca ali dejanskega lastnika imetnika transakcijskega računa oziroma najemnika sefa, in
3. navedbo pravne podlage in namen obdelave osebnih podatkov.«.
20. člen 
V 206. členu se v drugem odstavku besedilo »udeležbo plačilnih storitev« nadomesti z besedilom »udeležbo ponudnikov plačilnih storitev«.
21. člen 
V 243. členu se v prvem odstavku za besedo »nad« doda besedilo »bankami,«.
V devetem odstavku se za besedama »nadzor nad« doda besedilo »bankami,«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Za nadzor nad bankami v skladu s prvim in devetim odstavkom tega člena se smiselno uporabljajo določbe 245. do 259. člena tega zakona.«.
22. člen 
V 254. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi, da so pri plačilni instituciji podane ali bodo v naslednjih 12 mesecih verjetno podane kršitve predpisov iz prvega odstavka 245. člena tega zakona, ali če plačilna institucija ne ravna v skladu s prvim odstavkom 248. člena tega zakona, plačilno institucijo pisno obvesti o ugotovitvah in odredi, da preneha z ravnanji in odpravi kršitve ter v določenem roku Banki Slovenije predloži poročilo iz prvega odstavka 255. člena tega zakona.«.
23. člen 
V 267. členu se v drugem odstavku besedilo »iz drugega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka 264. člena, drugega odstavka 265. člena tega zakona in tretjega odstavka prejšnjega člena«.
24. člen 
V 310. členu se v drugem odstavku doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. stranki ne zagotovi informacij o morebitnih provizijah za dvig gotovine iz prvega, drugega in šestega odstavka 103., 106., 107. in 109. člena tega zakona pred dvigom gotovine, pa tudi na potrdilu o prejemu gotovine ob koncu transakcije po dvigu (15. točka prvega odstavka 3. člena tega zakona).«.
Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 2. in 3. točka.
25. člen 
V 311. členu se v prvem odstavku za 1. točko dodajo nove 2. do 5. točka, ki se glasijo:
»2. ne prikaže obračunanih nadomestil ali ne zagotovi informacij v skladu s prvim do četrtim odstavkom 3a. člena in 3b. členom Uredbe 924/2009/ES,
3. uporabniku ne sporoči informacij v skladu s petim in šestim odstavkom 3a. člena Uredbe 924/2009/ES,
4. ne zagotovi informacij iz prvega do četrtega odstavka 3a. člena Uredbe 924/2009/ES v skladu s sedmim odstavkom 3a. člena Uredbe 924/2009/ES,
5. ne zagotovi informacij iz petega in šestega odstavka 3a. člena Uredbe 924/2009/ES v skladu s sedmim odstavkom 3a. člena Uredbe 924/2009/ES,«.
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 6. do 8. točka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(izdaja predpisov) 
Agencija izda splošni akt iz desetega odstavka spremenjenega 192. člena zakona v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
27. člen 
(razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Akt o vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 35/18 in 41/18 – popr.), ki pa se uporablja še do začetka uporabe splošnega akta iz prejšnjega člena.
28. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Spremenjeni 191., 192., 193., 194. in 195. člen zakona se začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi splošnega akta iz desetega odstavka spremenjenega 192. člena zakona.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 191., 192., 193., 194. in 195. člen Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.).
(3) Novi 3. in 5. točka prvega odstavka 311. člena zakona se začneta uporabljati 19. aprila 2021.
29. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/20-10/11
Ljubljana, dne 10. julija 2020
EPA 1243-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Jože Tanko 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti