Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1837. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec, stran 3965.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – ZKme, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US, 58/02 – ZMR-1, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 110/02 – ZUreP-1, 36/03, 43/11, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 1. julija 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec 
1. člen
V Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec (Uradni list RS, št. 10/19) se za 2. členom doda nov, 2.a člen, ki se glasi:
»Zaradi blaženja posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se za leti 2020 in 2021 oprosti plačila najemnine najemnike letnih vrtov.«
2. člen 
Dopolni se Cenik najema stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec (priloga 1), tako da se glasi:
»Priloga 1: Cenik najema stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec
NAMEN UPORABE 
Minimalna letna najemnina €/m2
Funkcionalno zemljišče k stanovanjskem objektu (dvorišče, dostopna pot, zelenica, garaže …) 
0,53
Funkcionalno zemljišče k poslovnem objektu (dvorišče, dostopna pot, zelenica, garaže …) 
1,05
Odprto skladišče 
1,05
Površine za oddih, rekreacijo in šport
0,10
Parkirišče (parkirno mesto) 
1. cona 
20,00 €/mesec
2. cona 
10,00 €/mesec
3. cona 
5,00 €/mesec
Prodajni objekt postavljen na občinsko zemljišče (kiosk, kontejner, svečomat, mlekomat, kavomat ipd.) 
1. cona 
62,99
2. cona 
50,40
3. cona 
37,79
Stojnica, ki je v lasti Občine Žalec 
5,26 €/dan
*Sejemska hišica 200 x 200 cm 
10,50 €/dan
*Sejemska hišica 300 x 200 cm 
15,75 €/dan
Mobilna prodaja 
10,50 €/dan
Reklamne table (po m2 reklamne površine)
22,22 €/m2
TK kabelska kanalizacija
0,26 €/m
Minimalna mesečna najemnina €/m2
april–september
oktober–marec
Letni vrtovi brez senčnikov v lasti Občine Žalec 
1. cona 
3,67
1,05
2. cona 
2,95
1,05
3. cona 
2,21
1,05
Letni vrtovi s senčniki v lasti Občine Žalec 
1. cona 
4,63
1,05
2. cona 
3,89
1,05
3. cona 
3,15
1,05
*Cena sejemske hišice je odvisna od ponudbe. Pri ponudnikih unikatnega, darilnega programa in izdelkov domače in umetnostne obrti se v času izven prireditvenega programa upošteva faktor 0,5. Pri ponudnikih gostinskega programa se pri najemu hišice upošteva faktor 2,0. V kolikor bo sodelovalo več ponudnikov v eni hišici se pri najemnini upošteva faktor 1,5.
Cone so določene v 8. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 87/16).«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019
Žalec, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos