Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1835. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 3964.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 14. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 
1. člen 
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
3. člen 
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN ≤ 20 znaša 16,32 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
DN ≤ 20
1
16,32
20 < DN < 40
3
48,97
40 ≤ DN < 50
10
163,24
50 ≤ DN < 65
15
244,86
65 ≤ DN < 80
30
489,73
80 ≤ DN < 100
50
816,21
100 ≤ DN < 150
100
1.632,43
150 ≤ DN
200
3.264,85
Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,3512 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN ≤ 20 znaša 3,45 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
premer
faktor omrežnine
omrežnina/mesec
DN ≤ 20
1
3,45
20 < DN < 40
3
10,35
40 ≤ DN < 50
10
34,51
50 ≤ DN < 65
15
51,76
65 ≤ DN < 80
30
103,52
80 ≤ DN < 100
50
172,53
100 ≤ DN < 150
100
345,07
150 ≤ DN
200
690,13
Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 1,1847 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen 
Cene omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, se obračunavajo v višini 70 %.
5. člen 
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne padavinske odpadne vode v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 44/16).
6. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 1. julija 2020 dalje.
Št. 014-0011/2020
Puconci, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak