Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1833. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Postojna za leto 2020, stran 3963.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 9. dopisni seji dne 8. 7. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Postojna za leto 2020
1. člen 
(1) Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Postojna za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Postojna dne 11. 6. 2020 na 12. redni seji (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni in dopolni v prvi alineji prvega odstavka 6. člena tako, da ta glasi:
»– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2020
Postojna, dne 8. julija 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 
Po pooblastilu župana št. 032-13/2018-4
Andrej Berginc 
podžupan