Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020

Kazalo

1745. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, stran 3772.

  
Za izvrševanje 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE).
2. člen 
Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. člen 
(1) Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine).
(2) O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.
4. člen 
(1) Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19, to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020.
(2) Rok za odobritev nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je najkasneje 31. december 2020.
(3) Upravičenci vlogo oddajo do 31. avgusta 2020.
5. člen 
Upravičenec odda vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji priloži zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(1) Zavezanec presoja vpliv ukrepov države na to, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno.
(2) Za presojo vplivov iz prejšnjega odstavka zavezanec upošteva:
– sprejete odloke in druge ukrepe o prepovedi izvajanja posameznih gospodarskih dejavnosti;
– določitev obdobja prepovedi za posamezno dejavnost;
– prizadetost upravičenca glede na regionalno umeščenost;
– vpliv neposrednih prepovedi drugih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;
– vpliv neposrednih prepovedi spremljajočih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;
– izkaz upada prometa;
– druge razloge, ki so po presoji zavezanca vplivali na gospodarsko dejavnost upravičenca.
7. člen 
Višina deleža oprostitve plačila najemnine se presoja glede na merila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
8. člen 
(1) Ob odločitvi, da se najemnina ali del najemnine ne zaračuna, se z najemnikom sklene aneks k najemni pogodbi.
(2) Kot obvezna vsebina se v aneksu navedejo:
– pravna podlaga, ki jo predstavlja 34. člen ZDLGPE;
– obdobje oprostitve;
– višina oprostitve;
– finančna ureditev v primeru, da je za obdobje, ko se ne zaračunava najemnina ali del najemnine, najemnik najemnino že plačal;
– določilo, da se v primeru kasnejše drugačne ugotovitve glede izpolnjevanja pogojev najemnik zaveže vrniti celoten znesek neupravičeno pridobljene pomoči;
– navedba, da je pomoč dodeljena na podlagi sheme državne pomoči št. 0001-2482762-2020 »COVID-19 Začasni ukrep nezaračunavanja ali znižanja najemnin«, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK – »Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti« (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1 in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: točko 3.1 Začasnega okvirja EK).
9. člen 
Ob odločitvi, da se upravičenec ne oprosti plačila najemnine v celoti ali če se oprosti plačila najemnine v celoti ali v delu in ne soglaša s podpisom aneksa k pogodbi, se upravičencu izda odločba.
10. člen 
Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh Ministrstvu za finance skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14). Zavezanec poroča o dodeljenih državnih pomočeh, ki jih predstavljajo sredstva oprostitve, v bazo dodeljenih državnih pomoči, ki se vodi pri Ministrstvu za finance (aplikacija ISDP). Poroča se po shemi št.: 0001-2482762-2020, instrumentu: Davčne oprostitve, izjeme in olajšave, za namen: »8066 – COVID19 3.1. Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-319/2020
Ljubljana, dne 10. junija 2020
EVA 2020-3130-0019
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti