Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2020 z dne 8. 7. 2020

Kazalo

1743. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, stran 3763.

  
Na podlagi točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
1. člen 
V Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 74/20) se v 2. členu besedi »dodane vrednosti« nadomestita z besedilom »dobička iz poslovanja (v nadaljnjem besedilu: EBIT)«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(metodologija določitve škode zaradi zmanjšanja dobička iz poslovanja) 
(1) Dobiček iz poslovanja se izračuna na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida, katerega vsebina je opredeljena s Prilogo 2 Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17), po naslednji formuli:
EBIT= KDP – PO,
pri čemer so:
EBIT= dobiček iz poslovanja (AOP 151),
KDP = kosmati donos iz poslovanja (AOP 126),
PO = poslovni odhodki (AOP 127).
(2) Od vrednosti KDP iz prejšnjega odstavka se odštejejo prejeta javna sredstva za nadomestilo plač in oprostitev prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP.
(3) Škoda kot posledica zmanjšanja EBIT se izračuna tako, da se na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida ali drugega dokazila za obdobje zadnjih dvanajstih mesecev pred epidemijo COVID-19 izračuna mesečno povprečje EBIT in nato od povprečne vrednosti odšteje znesek doseženega EBIT v posameznem mesecu za obdobje iz 20. člena ZIUZEOP.
(4) Če je podjetje pred epidemijo COVID-19 na trgu poslovalo manj kot dvanajst mesecev, se škoda zaradi zmanjšanja EBIT izračuna tako, da se na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida ali drugega dokazila za obdobje poslovanja podjetja izračuna mesečno povprečje EBIT in nato od povprečne vrednosti odšteje znesek doseženega EBIT v posameznem mesecu za obdobje iz 20. člena ZIUZEOP.
(5) Podjetjem, ki imajo sezonsko naravo dela, se mesečno povprečje EBIT iz tretjega odstavka tega člena izračuna za enako obdobje preteklega leta glede na obdobje iz 20. člena ZIUZEOP. Šteje se, da ima podjetje sezonsko naravo dela, če je v vsakem od zadnjih treh zaporednih poslovnih let mesečni prihodek vsaj v enem mesecu za več kot 25 % odstopal od povprečnih mesečnih prihodkov v celem letu. O sezonski naravi dela poda izjavo zastopnik podjetja.«.
3. člen 
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Od višine škode iz prejšnjega odstavka se odšteje presežek čistih prihodkov od prodaje. Presežek čistih prihodkov od prodaje se ugotovi tako, da se od doseženih čistih prihodkov od prodaje v obdobju iz 20. člena ZIUZEOP odšteje doseženi čisti prihodek od prodaje v enakem obdobju preteklega leta.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Škodo zaradi dodatnih stroškov iz prvega odstavka tega člena podjetje dokazuje na podlagi knjigovodskih listin in obračuna davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja.«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za ugotavljanje upravičene višine dodeljenih javnih sredstev iz 28. in 33. člena ZIUZEOP podjetje pošlje ministrstvu, pristojnemu za delo, do 31. avgusta 2020.«.
V četrti alineji se črta besedilo »(dodane vrednosti)«.
5. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-25/2020
Ljubljana, dne 8. julija 2020
EVA 2020-1611-0092
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost