Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1741. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020, stran 3758.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 1. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR-ih
Skupina Podskupina
Rebalans 2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.251.400
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.547.445
DAVČNI PRIHODKI
8.438.640
700 Davki na dohodek in dobiček
6.971.408
703 Davki na premoženje
1.074.968
704 Domači davki na blago in storitve
392.264
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.108.805
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
910.505
710 Takse in pristojbine
10.000
711 Denarne kazni
17.300
714 Drugi nedavčni prihodki
171.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
683.580
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
683.580
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.020.375
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741.155
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko
279.220
II. 
SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43) 
13.786.680
40
TEKOČI ODHODKI 
2.446.795
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
746.859
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
123.015
402 Izdatki za blago in storitve
1.436.051
403 Plačila domačih obresti
2.370
409 Rezerve
138.500
41
TEKOČI TRANSFERI
4.107.480
410 Subvencije
6.996
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.569.370
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
225.740
413 Drugi tekoči domači transferi
1.305.374
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.065.245
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.065.245
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
167.160
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
167.160
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
2.535.280
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
1.159.674
500 Domače zadolževanje 
1.159.674
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
275.742
550 Odplačila domačega dolga
275.742
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.651.348
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
883.932
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.535.280
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
1.651.348
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se 19. člen, ki glasi:
»Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2020 zadolžila v skupni višini 1.159.674 EUR.
Od tega bo zadolžitev pri državnem proračunu znašala 159.674 EUR, zadolžitev pri drugih poslovnih subjektih pa 1.000.000 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2020
Rogaška Slatina, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost