Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1738. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran, stran 3756.

  
Na podlagi 87. člena ter drugega odstavka 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in prve alineje prvega odstavka 34. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) župan sprejme
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran 
1. 
3. člen Sklepa o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 52/19) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»V štab Civilne zaščite Občine Ankaran se imenujejo:
– Valdi Pucer, Tomažičeva ulica 13, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za javno varnost in zaščito,
– Egon Ražman, Cesta na Prisojo 4 A, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran – koordinator del s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja,
– Branko Kovačič, Frenkova ulica 10, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran – koordinator del s področja vzdrževalnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,
– Miha Gorela, Cesta na prisojo 2, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran ter prostovoljni gasilec,
– Sebastjan Šukljan, Srebrničeva ulica 5, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, izvajanje vzdrževalnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,
– Jani Krstić, Razgledna pot 15, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, svetovalec za pravne zadeve,
– Katja Pišot Maljevac, Benčičeva ulica 15, 6000 Koper – Capodistria, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za družbene dejavnost,
– Iztok Mermolja, Jadranska cesta 76, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, direktor občinske uprave.«
2. 
Ostali členi izvornega sklepa ostajajo nespremenjeni ter se smiselno uporabljajo dalje.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2019(16)
Ankaran, dne 24. aprila 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 87, del comma 2 dell'articolo 98 della Legge sulla tutela da calamità naturali e da altri eventi calamitosi (Gazzetta ufficiale della RS n. 51/06 – testo ufficiale consolidato n. 97/10) e il paragrafo 1, comma 1 dell'articolo 34 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 17/15), il Sindaco approva la seguente
D E L I B E R A 
Sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla nomina del Comandante della protezione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano 
Articolo 1 
L’articolo 3 della Delibera sulla nomina del Comandante della protezione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale dell RS n. 52/19) viene modificato come segue:
»Nella funzione di membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano vengono nominati:
– Valdi Pucer, Via Pinko Tomažoč 13, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale Comune di Ancarano, responsabile Dipartimento protezione civile,
– Egon Ražman, Strada per Prisoje 4 A, 6280 Ancarano, collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano – coordinatore nel campo dei servizi pubblici, dei servizi comunali, il traffico e la manutenzione dei beni comunali,
– Branko Kovačič, Via Franc Planinc – Frenk 10, 6280 Ancarano, collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano – coordinatore nel campo della manutenzione degli immobili e altri beni del Comune di Ancarano,
– Miha Gorela, Strada per Prisoje 2, 6280 Ancarano – collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano e vigile del fuoco volontario,
– Sebastjan Šukljan, Via Josip Srebrnič 5, 6280 Ancarano Amministrazione comunale Comune di Ancarano, lavori di manutenzione degli immobili e altri beni del Comune di Ancarano,
– Jani Krstić, Vicolo del panorama 15, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, consulente legale,
– Katja Pišot Maljevac, Via Benčič 15, 6000 Capodistria, Amministrazione comunale Comune di Ancarano, responsabile Dipartimento attività sociali,
– Iztok Mermolja, Strada dell’Adriatico 76, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, direttore dell'Amministrazione comunale.«
Articolo 2 
I restanti articoli, come da delibera originale rimangono invariati e vengono utilmente applicati.
Articolo 3 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0320-0009/2019(16)
Ancarano, 24. aprile 2020
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost