Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1735. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Valdoltra – vzhod«, stran 3752.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. redni seji dne 9. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Valdoltra – vzhod« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na parkirišču Valdoltra – vzhod, ki obsega dele parcel št. 1318/2 in 834/2, vse k. o. Oltra.
2. 
Cilj uvedbe javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod« je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem tega območja z osebnimi vozili. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad spoštovanjem parkirnega režima.
3. 
Za obravnavano javno parkirišče »Valdoltra – vzhod« lahko poleg občinskega prekrškovnega organa izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnem parkirišču tudi upravljavec parkirišča.
Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino za vsak dan parkiranja na parkirišču v višini, kot je določena s sklepom župana iz 4. člena tega sklepa.
Če uporabnik parkirišča ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
4. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim za obravnavano parkirišče določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča;
– pogoje uporabe parkirišča;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine.
Županu se priporoči usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
5. 
Župan izda sklep iz 4. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopkov naročanja potrebne opreme.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.105/2020
Ankaran, dne 9. junija 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del decreto sul servizio pubblico facoltativo di rilevanza economica »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Pubblicazioni ufficiali n. 45/01, Gazzetta ufficiale della RS n. 1/12) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/15), il Consiglio comunale del comune di Ancarano durante la sua 10ª assemblea ordinaria del 9. giugno 2020 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
Sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« nel parcheggio »Valdoltra – est« 
1. 
Il servizio pubblico facoltativo di rilevanza economica »gestione di determinati parcheggi pubblici« viene introdotto nel parcheggio Valdoltra – est, che comprende le particelle n., 1318/2 in 834/2, tutte c.c. Oltra.
2. 
L’obiettivo dell’introduzione di un servizio pubblico nel parcheggio »Valdoltra – est« è quello di fornire un parcheggio destinato ai veicoli personali per i visitatori della zona. L’obiettivo è anche quello di monitorare regolarmente il rispetto del regime di parcheggio.
3. 
Per il parcheggio pubblico »Valdoltra – est« oltre alle autorità di vigilanza comunale, il controllo sul pagamento della tariffa di parcheggio nel parcheggio pubblico, può essere esercitato anche dal gestore del parcheggio.
Gli utenti dei parcheggi pubblici a pagamento sono tenuti a pagare la tariffa di parcheggio nel modo prescritto. In caso di mancato pagamento della tariffa di parcheggio prescritta, il gestore addebita una tariffa di parcheggio di un'intera giornata per ogni giorno di parcheggio nell'importo determinato dalla delibera del sindaco di cui all'articolo 4 della presente delibera.
Se l’utente del parcheggio non paga la tariffa di parcheggio il gestore presenta, in nome della parte lesa, all'autorità di vigilanza autorizzata del Comune di Ancarano, una proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio.
4. 
Con la delibera di cui all’articolo 5 del Decreto relativo al servizio pubblico facoltativo di rilevanza economica »gestione di determinati parcheggi pubblici«, il sindaco tra l’altro, stabilisce per i parcheggi interessati:
– il metodo di controllo sull’uso del parcheggio;
– le condizioni d’utilizzo del parcheggio;
– la possibilità di pagamento del parcheggio con abbonamento.
Si raccomanda al sindaco di coordinare la tariffa di parcheggio e il regime di parcheggio in modo da raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 della presente delibera e di coprire i costi di attuazione del servizio pubblico stesso.
5. 
Il sindaco emette una delibera di cui all’articolo 4 della presente delibera, entro un termine che consenta di attuare il servizio pubblico, ovvero non appena il parcheggio è adeguatamente attrezzato, nei termini più brevi possibili per l’esecuzione delle procedure di appalto per l’attrezzatura necessaria.
6. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.105/2020
Ancarano, 9. giugno 2020
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti