Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1733. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019, stran 3749.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. redni seji dne 9. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ankaran za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2019.
2. člen 
Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.341.682,57
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.159.822,78
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.329.396,58
700
Davki na dohodek in dobiček
1.630.320,00
703
Davki na premoženje
4.239.164,80
704
Domači davki na blago in storitve
449.641,29
706 Drugi davki
10.270,49
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.830.426,20
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.393.759,42
711
Takse in pristojbine
3.317,43
712
Globe in druge denarne kazni
15.942,52
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
328.852,79
714 Drugi nedavčni prihodki
88.554,04
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
181.859,79
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
157.591,59
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
24.268,20
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 
IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.652.442,13
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.978.971,64
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
551.656,10
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
89.819,01
402
Izdatki za blago in storitve
2.317.489,66
403
Plačila domačih obresti
6,87
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.986.325,39
410
Subvencije
106.567,20
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
654.532,41
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
326.635,22
413
Drugi tekoči domači transferi
1.898.590,56
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.451.049,37
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.451.049,37
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
236.095,73
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.807,56
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
230.288,17
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
689.240,44
75
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
44
V. 
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
50
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
689.240,44
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–689.240,44
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ankaran za leto 2019.
4. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2019 naslednje stanje:
Stanje na dan 1. 1. 2019
62.736 EUR
Prilivi v letu 2019
20.000 EUR
Odlivi v letu 2019
3.392 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019
79.344 EUR
Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se vodijo denarna sredstva in njih poraba na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.
Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2019 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2020.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.107/2020
Ankaran, dne 9. junija 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale e modifiche), gli articoli 96, 97 e 98 della Legge sulle finanze pubbliche – UPB4 (Gazzetta ufficiale RS n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella X seduta ordinaria tenuta si il 9 giugno 2020, ha approvato il
C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2019 
Articolo 1 
E’ approvato il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2019.
Articolo 2 
Il bilancio di previsione del Comune di Ancarano è stato realizzato nei seguenti importi:
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
8.341.682,57
ENTRATE CORRENTI (70+71)
8.159.822,78
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700 +703+704+706)
6.329.396,58
700
Imposte sul reddito e sugli utili 
1.630.320,00
703
Imposte patrimoniali
4.239.164,80
704
Imposte locali su beni e servizi
449.641,29
706
Altre imposte
10.270,49
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.830.426,20
710
Partecipazione ai profitti ed entrate patrimoniali
1.393.759,42
711
Tasse e contributi
3.317,43
712
Sanzioni pecuniarie
15.942,52
713
Entrate da vendite e servizi
328.852,79
714
Altre entrate extratributarie
88.554,04
72
ENTRATE PROVENIENTI 
DA CAPITALE
0,00
720
Entrate ricavate dalla vendita 
di beni strumentali
0,00
721
Entrate ricavate da vendita 
di giacenze
0,00
722
Entrate ricavate dalla vendita 
di terreni e del patrimonio immateriale
0,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
0,00
731
Donazioni ed elargizioni dall’estero
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI 
DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
181.859,79
740
Trasferimenti erariali da altri enti finanziari pubblici
157.591,59
741
Fondi percepiti dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Unione Europea
24.268,20
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA 
E DA ALTRI STATI (786+787)
0,00
786
Altri fondi dal bilancio dell’Unione Europea
0,00
787
Fondi percepiti da altre istituzioni comunitarie
0,00
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
7.652.442,13
40
SPESE CORRENTI 
(400+401+402+403+409)
2.978.971,64
400
Salari ed altre erogazioni 
al personale dipendente
551.656,10
401
Contributi previdenziali dei datori di lavoro
89.819,01
402
Spese per beni e servizi
2.317.489,66
403
Spese per interessi in ambito nazionale 
6,87
409
Fondi di accantonamento
20.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
2.986.325,39
410
Sovvenzioni
106.567,20
411
Sovvenzioni a favore di singoli 
e nuclei familiari
654.532,41
412
Trasferimenti di fondi a favore 
di organizzazioni ed eventi 
no profit
326.635,22
413
Altri trasferimenti correnti 
in ambito nazionale
1.898.590,56
414
Trasferimenti all’estero
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
1.451.049,37
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
1.451.049,37
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
236.095,73
431
Trasferimenti d’investimento a persone fisiche e giuridiche
5.807,56
432
Trasferimenti d’investimento 
a fruitori di bilancio
230.288,17
III.
AVANZO (DISAVANZO) (I-II)
689.240,44
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI 
E ALIENAZIONE DI QUOTE 
IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
Rimborso di crediti
0,00
751
Vendita di quote in capitale 
0,00
752
Ricavato in seguito a privatizzazione
0,00
44
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE 
DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
Concessione di crediti
0,00
441
Aumento di quote di capitale 
e investimenti finanziari
0,00
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE 
IN CAPITALE (IV.-V.)
0,00
50
VII.
INDEBITAMENTO
0,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
0,00
55
VII.
RIMBORSO DI DEBITI
0,00
550
Rimborso di debiti assunti 
in ambito nazionale
0,00
IX.
INCREMETO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
689.240,44
X.
INDEBITAMENTO NETTO 
(VII. – VIII.)
0,00
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.+IX.)
–689.240,44
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO
Articolo 3 
Compongono il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2019 la parte generale e la parte specifica. La parte generale contiene prospetti dettagliati dei ricavi e dei costi di bilancio previsti e realizzati ovvero delle entrate e delle spese di cui al bilancio delle entrate e delle spese, al conto dei crediti e dei depositi finanziari ed al conto di finanziamento. La parte specifica invece presenta i prospetti dei costi previsti e realizzati ed altre spese di bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2019.
Articolo 4 
Gli importi di riserva del Comune di Ancarano, secondo il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2019, presentano la seguente situazione:
Situazione al 1. 1. 2019
62.736 EURO
Entrate nell’anno 2019
20.000 EURO
Uscite nell’anno 2019 
3.392 EURO
Situazione al 31. 12. 2019 
79.344 EURO
Il fondo di riserva non ha un proprio sottoconto apposito, pertanto gli importi e il loro utilizzo vengono gestiti su un apposito conto nell’ambito del sottoconto del bilancio di previsione del Comune di Ancarano.
Gli importi non utilizzati del Fondo di riserva al 31. 12. 2019 vengono trasferiti nel Fondo di riserva del Comune di Ancarano per l’anno 2020.
Articolo 5 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2019 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.107/2020
Ancarano 9. giugno 2020
Sindaco
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost