Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1731. Odredba o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 3747.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) ter 67.a in 67.b člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S to odredbo se določa način prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) iz 18. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZNB) oziroma karantene iz 19. člena ZNB, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.
(2) Nastanitveni objekti iz prejšnjega odstavka so namenjeni izvajanju:
– ukrepa osamitve (izolacije), kadar osebi iz utemeljenega razloga ni mogoče določiti vrste osamitve (izolacije) na naslovu njenega stalnega ali začasnega prebivališča, v zdravstvenem, socialno varstvenem ali vzgojno izobraževalnem zavodu oziroma drugem primernem prostoru,
– ukrepa karantene, kadar osebi iz utemeljenih razlogov ni mogoče odrediti omejitve svobode gibanja na naslovu njenega stalnega ali začasnega prebivališča oziroma drugem primernem prostoru.
(3) Ta odredba se ne nanaša na osebe, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.
2. člen 
Za namen izvajanja ukrepov iz prejšnjega člena lahko minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom določi nabor možnih nastanitvenih objektov in ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen 
(1) Oseba, ki ji je bila določena namestitev v nastanitvenem objektu zaradi karantene, zagotovi prevoz do in od nastanitvenega objekta z lastnim prevoznim sredstvom.
(2) Če prevoza iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti, se lahko organizira skupni prevoz ali kateri drug način prevoza, ki preprečuje prenos virusa SARS-CoV-2. Prevoz izvajajo izvajalci nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki imajo ustrezno dovoljenje ministrstva.
(3) Pri individualnem ali skupnem prevozu oseb, ki jim je bila določena namestitev v nastanitvenem objektu zaradi osamitve (izolacije), se organizira prevoz, ki preprečuje prenos virusa SARS-CoV-2 in ga izvajajo izvajalci nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki imajo ustrezno dovoljenje ministrstva.
(4) Cena prevoza iz drugega in tretjega odstavka se obračuna ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za obračun stroškov prevoza v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Navedena cena vključuje tudi vožnjo vozila brez oseb (npr. povratna vožnja) in morebitne druge spremljajoče stroške, vključno s stroškom čiščenja in razkuževanja vozila. Za določitev kilometrov, ki so podlaga za obračun opravljenih prevozov, se uporablja Telefonski imenik Slovenije (TIS).
(5) Tujci, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji in jim je odrejena karantena, lahko karanteno prestajajo na naslovu, kjer bivajo, pri čemer sami izvedejo prevoz do tja v tranzitu, v dogovoru z državo njihovega prebivališča in na lastno odgovornost. Če se odločijo ostati v Republiki Sloveniji, stroške namestitve v nastanitvenem objektu krijejo sami.
4. člen 
(1) Nastanitveni objekt zagotavlja najmanj:
– začasno nastanitev (nočitev in bivanje) in osnovno oskrbo (prehrano),
– čiščenje in razkuževanje prostorov v nastanitvenem objektu,
– odvoz nevarnih odpadkov,
– fizično varovanje območja nastanitvenega objekta.
(2) Pri izvajanju nastanitve se upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in Ministrstva za zdravje, objavljana na spletni strani NIJZ.
5. člen 
(1) Stroški nastanitve in prevoza iz te odredbe se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi pogodbe, ki jo sklene ministrstvo z izvajalcem iz 2. člena te odredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroške nastanitve in prevoza za potrebe karantene tujega delavca, ki na ozemlju Republike Slovenije namerava opravljati delo in vstopi na podlagi potrdila delodajalca, zagotavlja delodajalec.
(3) V primeru lastnega prevoza oseba ni upravičena do povračila stroškov prevoza v skladu s prvim odstavkom 3. člena te odredbe.
6. člen 
V nastanitvenih objektih, ki zagotavljajo osamitev (izolacijo), zdravstveno dejavnost zagotovi javni zdravstveni zavod na primarni ali sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki deluje na območju, kjer je nastanitveni objekt. Storitev zdravstvenega varstva se zagotavlja kontinuirano vse dni v tednu, 24 ur dnevno.
7. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.
8. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-58/2020
Ljubljana, dne 6. julija 2020
EVA 2020-2711-0043
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost