Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1641. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2019, stran 3601.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.117.508,45
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI 
828.023,81
700 Davki na dohodek in dobiček 
761.685,00
703 Davki na premoženje 
59.059,93
704 Domači davki na blago in storitve 
7.141,05
706 Drugi davki
137,83
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
155.950,95
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
80.874,40
711 Takse in pristojbine 
1.204,18
712 Globe in druge denarne kazni
29.629,06
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
6.129,47
714 Drugi nedavčni prihodki 
38.113,84
72
KAPITALSKI PRIHODKI
27.973,06
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
27.973,06
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
105.560,63
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
105.273,17
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
287,46
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.019.636,75
40
TEKOČI ODHODKI
254.531,92
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
102.400,89
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
16.741,77
402 Izdatki za blago in storitve
128.802,57
403 Plačila domačih obresti
3.275,12
409 Rezerve
3.311,57
41
TEKOČI TRANSFERI
532.280,94
410 Subvencije
58.139,55
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
259.818,05
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
17.426,82
413 Drugi tekoči domači transferi
196.896,52
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
203.440,21
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
203.440,21
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
29.383,68
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
29.383,68
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
97.871,70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
78.835,80
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
78.835,80
550 Odplačila domačega dolga
78.835,80
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
19.035,90
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–78.835,80
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–97.871,70
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
9.426,81
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0032/2020-1
Razkrižje, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost