Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1640. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020, stran 3600.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. junija 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19; v nadaljevanju: odlok) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Rebalans 2020
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
35.537.499
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
30.679.254
70 
DAVČNI PRIHODKI 
21.982.255
700 Davki na dohodek in dobiček 
18.932.501
703 Davki na premoženje 
2.225.600
704 Domači davki na blago in storitve 
824.154
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
8.696.999
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
7.363.265
711 Takse in pristojbine 
20.000
712 Globe in druge denarne kazni 
90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
171.995
714 Drugi nedavčni prihodki 
1.051.739
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
394.141
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
53.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
341.041
73 
PREJETE DONACIJE 
94.800
730 Prejete donacije iz domačih virov 
3.800
731 Prejete donacije iz tujine 
91.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.824.736
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
2.085.378
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.739.358
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
544.568
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
544.568
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
41.565.111
40 
TEKOČI ODHODKI 
11.161.248
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
3.098.796
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
462.115
402 Izdatki za blago in storitve 
7.370.837
403 Plačila domačih obresti 
77.000
409 Rezerve 
152.500
41 
TEKOČI TRANSFERI 
14.274.608
410 Subvencije 
415.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.852.231
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.157.602
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.582.863
414 Tekoči transferi v tujino 
266.912
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
14.917.596
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
14.917.596
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.211.659
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
642.587
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
569.072
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–6.027.612
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–5.950.712
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
5.243.398
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
200.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
200.000
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
200.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
–200.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
6.691.560
50 
ZADOLŽEVANJE 
6.691.560
500 Domače zadolževanje 
6.691.560
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.606.050
55 
ODPLAČILO DOLGA
1.606.050
550 Odplačilo domačega dolga
1.606.050
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.142.102
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
5.085.510
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
6.027.612
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.142.102
« 
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se število »0« nadomesti s številom »60.000«.
3. člen
V 14. členu odloka se število »5.017.596« nadomesti s številom »6.691.560«.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2019-29
Nova Gorica, dne 24. junija 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost