Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1636. Odlok o spremembi Odloka o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec, stran 3598.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Bovec(Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) in 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, v zvezi z njegovim 19. členom (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18) je Občinski svet Občine Bovecna 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec 
1. člen 
Spremeni se 8. člen Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 50/18, popr. 52/18) tako, da se ta po novem glasi:
»8. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za zavezance iz prve alineje 4. člena tega odloka turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka pobirajo v imenu in za račun občine oziroma javne agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
(3) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka osebe iz prvega odstavka tega člena nakažejo na poseben račun Občine Bovec, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2018-3
Bovec, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost