Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020

Kazalo

1629. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E), stran 3595.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPRCP-E) 
Razglašam Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPRCP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne.
Št. 003-02-5/2020-9
Ljubljana, dne 26. junija 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-E) 
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 69/17 – popr., 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) se v 3. členu 38. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»38. »skupina otrok« je skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok družine in sorodnikov v ravni črti in v stranski črti do vštetega tretjega kolena in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prenehanje veljavnosti zakona in sprememba zakona) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji odstavek 2.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.).
(2) V Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) se v 49. členu v četrti točki četrtega odstavkabesedilo »v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila« nadomesti z besedilom »za prevoz skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika«.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/20-11/25
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EPA 1034-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost