Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1417. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3181.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v vrtec 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
2. člen 
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Sprejem otrok v vrtec za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta.
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: vlagatelj), ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vpisnico oddati najkasneje do konca razpisnega roka, in sicer osebno na sedežu vrtca pri pooblaščeni osebi za vodenje postopka vpisa otrok v vrtec, ali pa vpisnico pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa tudi po elektronski pošti. Vlogo odda eden od staršev. Starši lahko oddajo le eno vlogo za posameznega otroka. Vpisnico lahko oddajo tudi za tistega otroka, ki v koledarskem letu dopolni starost 11 mesecev, o sprejemu le-tega otroka odloča komisija na podlagi tega pravilnika.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
4. člen 
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
Vpis otrok se opravi praviloma do 30. aprila za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest je mogoče otroka vključiti tudi med letom. Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka v oddelek vrtca, vlogo ločeno evidentira po datumu prejema ter starše obvesti o postopku sprejema otroka v primeru prostega mesta.
5. člen 
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
6. člen 
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan Občine Ljubno, na predlog sveta zavoda.
Komisija je 3 članska in je sestavljena iz predstavnika delavca vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika staršev, ki ga predlaga svet staršev, predstavnika občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan. Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
7. člen 
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določbami zakona o vrtcih.
8. člen 
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj piše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena prisotnih članov komisije,
– število prostih mest v vrtcu, v posameznih oddelkih,
– število vlog za sprejem,
– prednostni vrstni red vpisanih otrok po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK 
9. člen 
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija, in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjem vrstnem redu:
KRITERIJ
Število točk
1.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice
30
2.
Odložitev šolanja oziroma vstopa v osnovno šolo
20
3.
Zaposlenost oziroma status študenta obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino, kar je razvidno iz ustrezne dokumentacije
20
4.
Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu in otrok med letom ni bil sprejet v vrtec
10
5.
Zaposlenost enega izmed staršev
5
6.
Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok
3
7.
Sprejem dvojčkov ali trojčkov
2
8.
Invalidnost enega izmed družinskih članov, ki je izkazana z odločbo pristojne institucije
5
Za enostarševsko družino se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) šteje skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
V. ODLOČITEV KOMISIJE 
10. člen 
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
11. člen 
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
12. člen 
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN VLAGATELJI 
13. člen 
Ko je odločeno o vseh ugovorih zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih.
V pozivu vrtec izredno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
VII. IZPIS IN REZERVACIJE 
14. člen 
Otroka se trajno izpiše iz vrtca zaradi vstopa v osnovno šolo ali drugih tehtnih razlogov. Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli, vendar morajo izpisnico oddati do 20. dne v mesecu, da se otrok izpiše s prvim dnem naslednjega meseca. Starši izpis najavijo na izpisnici, ki je dostopna v vrtcu in na njihovi spletni strani.
Na mesto izpisanega otroka se sprejme naslednjega otroka na čakalnem seznamu.
Otroka med šolskim letom ni možno začasno izpisati iz vrtca, razen v mesecu juliju in avgustu, ko lahko uveljavljate počitniško rezervacijo in iz zdravstvenih razlogov otroka, ko uveljavljate bolniško rezervacijo.
IX OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI 
15. člen 
Vrtec na spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
X. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2020-1
Ljubno, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik