Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1414. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 – ZGORNJE BITNJE, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2, stran 3179.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BI 42 – ZGORNJE BITNJE, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1343, ki se nanaša na zemljišči parcelnih številk 536/9 in 536/11, obe k.o. 2132 Bitnje, ki se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr, 41/18 – popr. in 76/19; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) BI 42 – ZGORNJE BITNJE z namensko rabo prostora SSe – stanovanjske površine (eno- in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti), na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2, veljavnega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje (Uradni list RS, št. 38/17; v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki so določeni v OPPN, za funkcionalni enoti iz prejšnjega člena.
(2) V funkcionalni enoti FeS1/1 je dopustna gradnja individualne stanovanjske stavbe:
– tipa C, pri čemer se tlorisni gabarit prilagodi na način, da je dimenzij 13,0 x 10,5 m, z aneksom dimenzij 2,8 x 4,1 m, na zahodni strani, v osrednjem delu objekta (nadkrita terasa).
(3) V funkcionalni enoti FeS1/2 je dopustna gradnja individualne stanovanjske stavbe:
– tipa E, pri čemer se tlorisni gabarit prilagodi na način, da je tloris lomljen v obliki črke L, dimenzij 17,0 x 7,0 m + 7,0 x 7,0 m, s štirikapno streho z naklonom od 20° do 25°.
(4) Individualno odstopanje je grafično prikazano na Ureditveni situaciji, ki je sestavni del elaborata lokacijske preveritve in v območju lokacijske preveritve nadomesti karte OPPN:
– št. 4.4. »Zazidalna situacija« glede tipa objekta, tlorisnega gabarita objekta, lege objekta na zemljišču in ukinitve gradbene linije,
– št. 4.8. »Načrt parcelacije« glede zakoličbene točke stavbe,
– št. 4.5.2. »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – prometno urejanje« glede pozicije uvoza.
(5) Vsa ostala določila veljavnega OPPN, vključno z dovoljenimi odstopanji, se ne spreminjajo.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-32/2019-28
Kranj, dne 18. maja 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec