Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1413. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019, stran 3178.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne 5. 6. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019 izkazuje:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija leta 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.574.486
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.323.854
70 
DAVČNI PRIHODKI
1.223.461
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.132.328
703 Davki na premoženje 
58.205
704 Domači davki na blago in storitve 
32.928
706 Drugi davki in prispevki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
100.393
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
71.264
711 Takse in pristojbine 
880
712 Denarne kazni 
492
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
20.478
714 Drugi nedavčni prihodki 
7.279
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
250.632
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
241.050
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
9.582
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.610.154
40 
TEKOČI ODHODKI 
451.181
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
148.582
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.345
402 Izdatki za blago in storitve 
256.655
403 Plačila domačih obresti 
1.599
409 Rezerve 
20.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
654.514
410 Subvencije 
15.298
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
384.558
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
58.171
413 Drugi tekoči domači transferi 
196.487
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
462.891
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
462.891
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
41.568
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
36.107
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.461
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–35.668
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
109.166
50 
ZADOLŽEVANJE 
109.166
500 Domače zadolževanje 
109.166
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
30.354
55 
ODPLAČILA DOLGA 
30.354
550 Odplačila domačega dolga 
30.354
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
43.144
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
78.812
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
35.668
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
Splošni sklad za drugo
491.924
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2019 je 535.067,65 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2020-1
Bistrica ob Sotli, dne 5. junija 2020
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak