Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1188. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Podčetrtek, stran 2818.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek dne 21. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Podčetrtek 
1. člen 
Pravilnik določa pogoje, merila in postopke vrednotenja in sofinanciranja mladinskih in otroških programov, ki so javnega pomena in vključujejo otroke, mlade in mlade družine Občine Podčetrtek.
2. člen 
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Podčetrtek imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe s statusom društva ali druge neprofitne organizacije, ki delujejo na območju Občine Podčetrtek;
– da imajo sedež v Občini Podčetrtek in izvajajo dejavnost na območju občine;
– da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje.
3. člen 
Občina skladno z določbami tega pravilnika sofinancira programe za mlade in otroke:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– preventivno delo z otroki in mladimi;
– organiziranje prireditev za mlade in otroke;
– oblikovanje ustreznih socialnih veščin, interesov, sposobnosti.
4. člen 
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje določi občinski svet z vsakoletnim proračunom občine.
5. člen 
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vrednotenje prispelih vlog v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem pravilnikom.
6. člen 
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Podčetrtek in v lokalnem časopisu.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– višino namenskih sredstev;
– določitev obdobja za sofinanciranje;
– merila za razdelitev sredstev;
– določitev vsebine in načina prijave;
– rok za prijavo;
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa;
– kontakt na strani občinske uprave za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
7. člen 
Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju vloge, v skladu z merili.
Vlagatelji so s sklepom obveščeni o delitvi sredstev, v roku opredeljenem v razpisu.
Na sklep je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Po dokončnosti sklepa se s prijaviteljem sklene pogodba.
8. člen 
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po merilih, ki jih določa ta pravilnik.
Program
Prijavitelj pridobi točke glede na število udeležencev iz Občine Podčetrtek, glede na ustaljenost programa, kakovost programa, število ur oziroma trajanje programa in stroški programa.
Merila in točkovanje:
1. Število članov
Število točk
Do 20
10 točk
20–40
15 točk
Nad 40
20 točk
2. Kakovost izvajanja prireditve 
Število točk
Vsako leto – do 20 udeležencev
10 točk
Vsako leto – do 50 udeležencev
15 točk
Prva izvedba prireditve – nad 10 udeležencev
5 točk
3. Število ur programa
Število točk
Do 15 ur
15 točk
16–30 ur
20 točk
Nad 30 ur
25 točk
4. Stroški programa
Število točk
Do 200 €
10 točk
201–600 €
20 točk
Nad 600
30 točk
9. člen 
Vlagatelji so dolžni predložiti poročilo o izvedbi programa (vsebinsko in finančno) po končanem programu oziroma najkasneje do 30. 11. za tekoče leto.
10. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0003/2020
Podčetrtek, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja