Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019, stran 2810.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto
V EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.629.413
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
4.004.635
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.449.404
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.470.755
703 Davki na premoženje 
299.544
704 Domači davki na blago in storitve 
678.399
706 Drugi davki 
706
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
555.231
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
461.949
711 Takse in pristojbine 
3.684
712 Denarne kazni 
9.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
80.198
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
15.314
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
2.034
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
13.280
73 
PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
609.464
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
609.464
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.500.107
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.375.507
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
195.410
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
30.195
402 Izdatki za blago in storitve 
1.088.032
403 Plačila domačih obresti 
11.870
409 Rezerve 
50.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.748.189
410 Subvencije 
14.570
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
993.554
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
127.396
413 Drugi tekoči domači transferi 
612.669
414 Tekoči transferi v tujino 
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.293.391
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.293.391
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
83.020
430 Investicijski transferi 
83.020
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
129.306
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev 
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C) 
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)
–164.657
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA 
164.657
550 Odplačila domačega dolga 
164.657
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) 
–35.351
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–164.657
XI 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–129.306
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 
255.930
2. člen 
Sredstva na računu ob koncu leta 2019 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2020
Podčetrtek, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja