Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2020 z dne 25. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2020 z dne 25. 5. 2020

Kazalo

1119. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 2726.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljani Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, prestopijo mejo tudi izven kontrolnih točk, določenih s tem odlokom, vendar v tem primeru ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjosti države.
2. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse,
5. Robič ‒ Stupizza,
6. Rateče ‒ Fusine,
7. Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco,
10. Gorjansko ‒ San Pelagio.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.
3. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
2. Kuzma – Bonisdorf,
3. Holmec – Grablach,
4. Karavanke – Karawankentunnel,
5. Jurij – Langegg,
6. Vič – Lavamund,
7. Ljubelj – Loibltunnel,
8. Trate – Mureck,
9. Radlje – Radlpass,
10. Svečina ‒ Berghausen,
11. Gederovci – Sicheldorf,
12. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
13. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
14. Korensko sedlo – Wurzenpass,
15. Jezersko ‒ Seebergsattel,
16. Pavličevo sedlo – Paulitschattel,
17. Kramarovci ‒ St. Anna am Aigen,
18. Gerlinci ‒ Pölten,
19. Cankova – Zelting.
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2., 5., 15., 16., 17., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.
4. člen 
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Hodoš – Bajansenye,
3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),
4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út),
5. Čepinci – Ketvolgy.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.
5. člen 
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
6. člen 
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ.
7. člen 
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka ter zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Madžarsko.
9. člen 
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu iz drugega odstavka tega člena, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karantena za obdobje 14 dni.
(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se odpravlja postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v državah Evropske unije in schengenskega območja in na podlagi dvostranskih tehničnih dogovorov s temi državami ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje. Vlada Republike Slovenije s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem členom. Seznam in njegove spremembe se ažurno objavljajo na spletnih straneh NIJZ in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene NIJZ o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje zadeve o doseženih dvostranskih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom seznam dopolni.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).
(4) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(5) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.
10. člen 
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejnega dnevnega oziroma tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
2. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
3. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
4. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
5. državljana Evropske unije ali druge države schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
6. osebo z diplomatskim potnim listom;
7. osebo, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
8. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
9. državljana Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela;
10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
11. osebo, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
12. osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
13. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
14. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
15. osebo, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
16. osebo, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
17. osebo, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije.
11. člen 
(1) Osebi, ki prihaja iz tretje države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karantena za obdobje 14 dni.
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(3) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ.
(4) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo v Republiki Sloveniji nastanjena) ter ji da informacije NIJZ o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija posreduje NIJZ.
12. člen 
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba;
2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca;
3. osebe z diplomatskim potnim listom;
4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog;
6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
7. osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
8. osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.
13. člen 
Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.
14. člen 
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je bila odrejena.
15. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20 in 71/20).
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-15/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-1711-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti