Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2020 z dne 25. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2020 z dne 25. 5. 2020

Kazalo

1116. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2020, stran 2724.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.751.995,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.695.133,84
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.944.202,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.232.605,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
298.593,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
412.904,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
750.931,84
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
450.841,84
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.990,00
712
DENARNE KAZNI
37.200,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
168.200,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
85.700,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
479.957,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
118.253,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
361.704,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
90.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
90.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.398.163,04
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.298.262,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. 
IZ SRED.PRORAČ. EU
99.901,04
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
88.742,09
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU - ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
88.742,09
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.866.417,82
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.787.211,69
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
484.444,58
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
77.526,34
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.131.880,56
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
9.360,21
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
84.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.784.140,07
410
SUBVENCIJE
34.675,89
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
547.360,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
145.200,22
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.056.903,96
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.182.354,06
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.182.354,06
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
112.712,00
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.
19.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
93.712,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( I.-II. ) (prih.-odhod.)
–114.421,85
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
14.550,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
14.550,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
14.550,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
470.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
470.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
678.601,54
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
678.601,54
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–308.473,39
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–208.601,54
XI.
NETO FINANCIRANJE
–114.421,85
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
308.518,56
« 
2. člen 
Spremeni se 12. člen Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020), tako da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgo-ročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v letu 2020 lahko dolgoročno zadolži do višine 150.000,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2020.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta Občine Bovec in sicer: javni zavodi največ do višine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 EUR za investicije ali največ do 300.000,00 EUR za tekoče poslovanje.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2019-5
Bovec, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž