Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

1108. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, stran 2704.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena 
1. člen 
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 61/05, 66/07 in 18/14) se v 1. členu prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (kodificirana različica) (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z dne 18. 6. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/72/ES);
– Direktivo Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 19), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/61/EGS) in«.
2. člen 
V 3. členu se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. »praktično brez škodljivih organizmov« pomeni »praktično nenapaden s škodljivimi organizmi«, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
V Prilogi 2 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Zahteve glede zdravstvenega stanja 
2.1. Razmnoževalni in sadilni material mora biti na mestu pridelave na podlagi vizualnih pregledov praktično brez škodljivih organizmov za posamezni rod ali vrsto zelenjadnic, navedenih v Prilogi Direktive 93/61/EGS.
2.2. Na razmnoževalnem in sadilnem materialu, ki se trži, navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na podlagi vizualnega pregleda ne sme presegati pragov za navzočnost teh škodljivih organizmov, določenih v Prilogi Direktive 93/61/EGS.
2.3. Razmnoževalni in sadilni material mora biti na podlagi vizualnih pregledov tudi praktično brez vseh ostalih škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala.
2.4. Razmnoževalni in sadilni material mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU) 2016/2031Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi Uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4).«.
V točki 4.2 se v deveti alineji črta besedilo »če material spremlja rastlinski potni list, izdan v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih listov,«.
Točka 4.4. se spremeni tako, da se glasi:
»4.4 Če dobavitelj za razmnoževalni ali sadilni material izda rastlinski potni list v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, se rastlinski potni list šteje za etiketo dobavitelja, če dobavitelj na istem dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list, navede naslednje podatke:
– »EU kakovost«;
– odgovorni uradni organ ali njegova oznaka;
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja;
– datum izdaje etikete ali potrdila;
– v primeru sadik, vzgojenih iz semena, ki se trži v skladu s predpisi o trženju semena zelenjadnic: referenčna številka partije semena;
– količino;
– v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list, jasno ločeni od rastlinskega potnega lista.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2020.
Št. 007-53/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2330-0028
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano