Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

1107. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit, stran 2702.

  
Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, osmega odstavka 22.a člena, desetega odstavka 23. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13, 43/16 in 71/18) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»− Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), in«.
2. člen 
V 3. členu se v 14. točki besedilo »na območju Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »končnemu potrošniku«, na koncu točke pa se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 15. točka, ki se glasi:
»15. praktično brez škodljivih organizmov pomeni praktično nenapaden s škodljivimi organizmi, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).«.
3. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahteve za zdravstveno stanje semenskega posevka in semena so navedene v prilogah 1 in 2 ter v metodah iz prejšnjega člena.«.
4. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika organ za potrjevanje opravi poljske preglede semenskega posevka. Poljski pregledi se opravijo v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.
Za petim odstavkom se dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko opravi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve ali certificiranega semena druge množitve, preglednik pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, če je bilo za zasnovo semenskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo iz 27. člena tega pravilnika in je bilo pri tem ugotovljeno, da je glede sortne pristnosti in čistosti ustrezal zahtevam tega pravilnika. Preglednik pod uradnim nadzorom lahko opravi tudi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi trgovskega semena.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom iz prejšnjega odstavka tako, da sam opravi kontrolne poljske preglede pri najmanj 5 % in največ 10 % semenskih posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom. Delež semenskih posevkov, v katerih se opravi kontrolni poljski pregled v posameznem letu, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora preglednika pod uradnim nadzorom v preteklem letu.«.
5. člen 
V 17. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »oziroma vzorčevalec pod uradnim nadzorom«.
Za petim odstavkom se dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko vzorce iz partij osnovnega semena, certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge množitve ali trgovskega semena odvzame vzorčevalec pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem semena pod uradnim nadzorom tako, da:
– sam opravi kontrolno vzorčenje najmanj 5 % in največ 10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec pod uradnim nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v posameznem letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ za potrjevanje na podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora vzorčevalca pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
– preveri ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja vzorcev semena, odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje alineje, z rezultati laboratorijskega testiranja vzorcev semena, ki jih je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno ujemanja rezultatov se uporabljajo metode iz petega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V 21. členu se naslov »(uradne etikete, etikete dobavitelja in OECD etikete)« nadomesti z naslovom »(uradne etikete in OECD etikete)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za uradne etikete, s katerimi se označijo majhna pakiranja semena.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah iz prvega odstavka tega člena, so navedeni v prilogi 4.«.
7. člen 
Za 21. členom se doda nov, 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
(etikete dobavitelja) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko majhna pakiranja uradno potrjenega certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge množitve in trgovskega semena ter majhna pakiranja uradno potrjene semenske mešanice označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete iz drugega odstavka prejšnjega člena. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4.
(2) Etikete dobavitelja iz prejšnjega odstavka izda dobavitelj, ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pridobi dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja.
(3) Vzorec etikete dobavitelja, ki ga dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora biti pripravljen v skladu s tem členom in 6. ali 7. točko priloge 4.«.
8. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(dodatne zahteve za trženje) 
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi posebne zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Seme, ki je tretirano s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo dajanje FFS v promet.
(3) Če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena ali v njih.
(4) Če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena ali ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena.«.
9. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(naknadna kontrola) 
(1) Vzorci semena žit za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin se odvzamejo na naslednji način:
1. organ za potrjevanje odvzame vzorce semena v postopku uradne potrditve:
– od vseh uradno potrjenih partij semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme,
– od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve ali trgovsko seme; delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena žit v preteklem letu;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
– pri inšpekcijskem nadzoru na trgu od naključno izbranih partij semena;
– pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket dobavitelja, od naključno izbranih partij semena v majhnih pakiranjih.
(2) Poleg vzorcev iz prejšnjega odstavka odvzame organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja vzorce za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin tudi od tistih partij semena kategorije certificirano prve množitve, ki niso bile vzorčene v skladu z drugo alinejo 1. točke prejšnjega odstavka, če bo to seme uporabljeno za zasnovo semenskih posevkov, namenjenih pridelavi certificiranega semena druge množitve.
(3) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz petega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(4) Odvzeti vzorci semena iz prvega in drugega odstavka tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem polju, kjer se v sortnih poskusih preverita sortna pristnost in čistost semena na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(5) V primeru inšpekcijsko odvzetih vzorcev iz 2. točke prvega odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi testi preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti semena iz B. točke priloge 2.«.
10. člen 
V prilogi 1 se v 1. točki četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Semenski posevek mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Semenski posevek mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU).«.
V točki 2.1.2 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek riža izpolnjevati tudi zahteve, določene v Preglednici 2.«.
Za tretjim odstavkom se doda nova Preglednica 2, ki se glasi:
»Preglednica 2: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v semenskem posevku Oryza sativa L.
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem
Dovoljeni prag prisotnosti v semenskem posevku, ki je namenjen pridelavi:
– predosnovnega in osnovnega semena
– certificiranega semena 1. množitve
– certificiranega semena 2. množitve
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
0 %
0 %
0 %
Gibberella fujikuroi Swada [GIBBFU]
Največ 2 simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.
Največ 4 simptomatične rastline na 200 m2, opažene med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.
Največ 8 simptomatičnih rastlin na 200 m2, opaženih med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.«.
11. člen
V prilogi 2 se v A. delu v 4. točki v drugi alineji za besedilom »1. množitve« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in trgovsko seme«.
V B. delu se za opombami k Preglednici 1 doda nova Preglednica 2, ki se glasi:
»Preglednica 2: Zahteve glede prisotnosti glivnih tvorb na ali v semenu žit
Vrsta in kategorija
Največje število glivnih tvorb, kot so sklerociji, ali rožičkov v vzorcu z maso, določeno v stolpcu 3 v prilogi 3
Žita, razen hibridov rži (Secale cereale)
– Osnovno seme
1
– Certificirano seme
3
Hibridi rži (Secale cereale)
– Osnovno seme
1
– Certificirano seme
4 (*)
* Če je v vzorcu s predpisano maso prisotnih pet glivnih tvorb, kot so sklerociji ali delci sklerocijev, ali rožičkov, se šteje, da seme izpolnjuje zahteve iz te točke, če v drugem vzorcu z enako maso niso prisotne več kot štiri glivne tvorbe.«.
V C. delu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Splošne zahteve
Seme mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Seme mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi 2016/2031/EU.
Posamezna vrsta žita mora glede zdravstvenega stanja oziroma prisotnosti škodljivih organizmov na ali v semenu izpolnjevati tudi posebne zahteve iz 2., 3. in 4. točke C. dela te priloge.
2. Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu riža (Oryza sativa)
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora seme riža (Oryza sativa) izpolnjevati tudi zahteve, določene v Preglednici 1.
Preglednica 1: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v ali na semenu Oryza sativa L.
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem
Dovoljeni prag prisotnosti v ali na semenu kategorije:
– predosnovno in osnovno seme
– certificirano seme 1. in 2. množitve
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
0 %
0 %
Gibberella fujikuroi Swada [GIBBFU]
Praktično brez
Praktično brez«.
12. člen 
V prilogi 4 se v 6. točki v prvi alineji črta besedilo », trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki uradne potrditve semena žit, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13, 43/16 in 71/18), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-54/2020
Ljubljana, dne 14. maja 2020
EVA 2020-2330-0047
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano