Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1062. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa ustanovitve služnosti v javno korist, stran 2553.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 194. in 211. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB-2, 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa ustanovitve služnosti v javno korist 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za ustanovitev (trajne) služnosti v javno korist na nepremičninah s parcelnimi številkami:
Sklop 1: nepremičnine s parcelno št.: 215/27, 219/1, 219/2, 265/2, 267/1, 269/2, 269/7, 283/1, 283/3, 283/4, 285/2, 291, 294/1, 313/2, 321/2, 321/3, 322/3, 322/4, 325/2, 325/3, 325/4, 326, 332, 337/4, vse k.o. 849 Stari trg, s parcelnimi številkami 858/4, 859/2, 861/6, 863/4, 863/6, 864/1, 864/2, 865/19, 865/20, 943/6, 943/7, 945/1, 945/2, 946, 949/2, 949/5, 949/7, 949/8, 955/1, 955/2, 959/2, 959/6, 959/12, 959/14, vse k.o. 850 Slovenj Gradec; na nepremičninah s parcelnimi številkami 999/1, 999/3, obe k.o. 853 Šmartno pri Slov. Gradcu (sklop 1);
Sklop 2: nepremičnine s parcelno št.: 340/9, 377/9, 378/5, 378/6, 382/12, 382/25, 382/29, 785/1, 792/1, 829/1, 830, 835, 847/5, 848, 850/2, 1000/1, 1001 in 1045/4, vse k.o. 850 Slovenj Gradec, na nepremičninah s parcelnimi številkami 835/1, 822/1, 835/5, 835/8, 839/1,839/2, 839/5, 863/4, 863/5, 863/6, 864, 865/1, 865/3, 865/4, 865/5, 865/6, 866, vse k.o. 853 Šmartno pri Slov. Gradcu;
Sklop 3: nepremičnine s parcelno št.: 200/1 in 126/22, obe k.o. 850 Slovenj Gradec;
Sklop 4: nepremičnine s parcelno št.: 95/71 in 95/72, obe k.o. 851 Legen;
Sklop 5: nepremičnine s parcelno št.: 129/1, 129/2, 129/5, 129/6, 129/7, 129/9, 130/6, 133/3, 133/4, 133/5, 138/6, 138/15, 138/33, vse k.o. Legen ter na nepremičninah s parcelno številko 746/23, 746/17, 1007/9, 1072/1, 1073/1, 1074/3, vse k.o. 850 Slovenj Gradec,
kar je v skladu z določilom osmega odstavka 17. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017), kjer je določeno, da se vzpostavi omrežje kolesarskih povezav s primarnimi in sekundarnimi potmi, ki so navezane tudi na državno kolesarsko omrežje. Na navedenih parcelah je predvidena izgradnja kolesarskih poti in pešpoti v Mestni občini Slovenj Gradec. Navedene nepremičnine so v lasti fizičnih in pravnih oseb, na le-teh Mestna občina Slovenj Gradec načrtuje izgradnjo kolesarskih poti in pešpoti ali pločnikov, in sicer po petih sklopih:
– Sklop 1: »Navezava šolskega centra na kolesarsko omrežje Slovenj Gradca,
– Sklop 2: »Ureditev Celjske ceste z navezavami na stanovanjsko naselje S8, center mesta, industrijsko cono, Pot ob Suhadolnici ter II. OŠ,
– Sklop 3: »Navezava stanovanjske soseske S8 in Pameč na bolnico, avtobusno postajo in trgovski center«,
– Sklop 4: »Navezava ČS Legen mesto na Pameče, center mesta ter Legen« in
– Sklop 5: »Navezava Legna na trgovske centre in stanovanjsko sosesko S8«.
2. člen 
Ustanovitev služnosti v javno korist je nujno potrebna in v javno korist. Ustanovitev služnosti v javno korist je trajna. Mestna občina Slovenj Gradec potrebuje na nepremičninah iz prvega člena tega sklepa imeti ustanovljeno služnostno pravico graditi, z namenom izvedbe projekta z nazivom »Trajnostna mobilnost«, ki bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike. Projekt mora biti zaključen do konca leta 2023.
3. člen 
Na nepremičninah parc. št. 215/27, 219/1, 219/2, 265/2, 267/1, 269/2, 269/7, 283/1, 283/3, 283/4, 285/2, 291, 294/1, 313/2, 321/2, 321/3, 322/3, 322/4, 325/2, 325/3, 325/4, 326, 332, 337/4, vse k.o. 849 Stari trg, s parcelnimi številkami 858/4, 859/2, 861/6, 863/4, 863/6, 864/1, 864/2, 865/19, 865/20, 943/6, 943/7, 945/1, 945/2, 946, 949/2, 949/5, 949/7, 949/8, 955/1, 955/2, 959/2, 959/6, 959/12, 959/14, vse k.o. 850 Slovenj Gradec; na nepremičninah s parcelnimi številkami 999/1, 999/3, obe k.o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu; 340/9, 377/9, 378/5, 378/6, 382/12, 382/25, 382/29, 785/1, 792/1,853, 829/1,830, 835, 847/5, 848, 850/2, 1000/1, 1001 in 1045/4, vse k.o. 850 Slovenj Gradec, na nepremičninah s parcelnimi številkami 835/1, 822/1, 835/5, 835/8, 839/1, 839/2, 839/5, 863/4, 863/5, 863/6, 864, 865/1, 865/3, 865/4, 865/5, 865/6, 866, vse k.o. 853 Šmartno pri Slov. Gradcu; 200/1 in 126/22, obe k.o. 850 Slovenj Gradec; 95/71 in 95/72, obe k.o. 851 Legen; 129/1, 129/2,129/5,129/6, 129/7, 129/9, 130/6, 133/3, 133/4, 133/5, 138/6, 138/15,138/33, vse k.o. Legen ter na nepremičninah s parcelno številko 746/23, 746/17, 1007/9, 1072/1, 1073/1, 1074/3, vse k.o. 850 Slovenj Gradec, kar je v skladu z določilom 17. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017) je predvidena izgradnja oziroma vzpostavitev omrežja kolesarskih povezav.
Kolesarske povezave in pešpoti se navezujejo na javne zelene površine, parke, igrišča in otroška igrišča, trge, pomembnejše objekte in se jih opremi z urbano opremo, z javno razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam, kjer javna razsvetljava ni potrebna oziroma njena namestitev ni skladna z vizijo urejanja prostora ali s smernicami sektorjev), z ustrezno zasaditvijo glede na v zadevnem odloku določene profile posamezne prometnice, z mestoma tudi z razširitvami javnega prostora – s počivališči, ki se uredijo kot peščene ali (na območjih bolj strnjene pozidave) tlakovane površine, opremljene z urbano opremo za sedenje in počitek (klopi, smetnjaki, pitniki, stojala za kolesa ipd.) in z drugo urbano opremo prostora (usmerjevalne in info table, ograje za preprečevanje vdora motornega prometa na te površine ipd.).
4. člen 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec pooblašča župana Tilna Kluglerja, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. členom, devetim odstavkom 211. člena ter 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za ustanovitev služnosti v javno korist na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0106/2018
Slovenj Gradec, dne 23. aprila 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler