Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1061. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019, stran 2552.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS, 16/17 in 13/18) ter 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je občinski svet na 9. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2019-2
Loški Potok, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.693.922
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.913.131
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.683.309
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.472.266
703
Davki na premoženje 
135.836
704
Domači davki na blago in storitve 
75.207
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
229.822
710
Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
187.081
711
Takse in pristojbine 
1.522
712
Globe in druge denarne kazni 
5.137
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
4.669
714
Drugi nedavčni prihodki 
31.413
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
7.660
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
7.660
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
773.131
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
617.893
741
Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
155.238
II.
SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)
2.600.617
40
TEKOČI ODHODKI 
665.947
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
169.720
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
28.352
402
Izdatki za blago in storitve 
464.461
403
Plačila domačih obresti 
3.414
41
TEKOČI TRANSFERI 
713.397
410
Subvencije 
48.804
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
480.975
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
49.045
413
Drugi tekoči domači transferi 
134.573
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.179.677
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.179.677
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
41.596
431
Investicijski transferi pravnim osebam, 
ki niso proračunski upor.
14.793
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
26.803
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
93.305 
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 
 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
 
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
50
ZADOLŽEVANJE
150.000
500
Domače zadolževanje
150.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
120.611
55
ODPLAČILA DOLGA
120.611
550
Odplačila domačega dolga
120.611
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
122.694 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
29.389 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–93.305 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
11.165 

AAA Zlata odličnost