Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1057. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, stran 2549.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. in 114. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 15. seji dne 13. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2019 realizirani v naslednjih zneskih:
V EUR
KONTO
OPIS
2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
53.795.737
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
48.328.945
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
40.156.779
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
29.713.687
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
9.620.906
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
810.119
706
DRUGI DAVKI
12.067
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.172.166
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
5.706.128
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
45.403
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
737.736
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
59.667
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.623.232
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
151.697
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
52.308
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
99.389
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
4.250
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
4.250
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
5.264.552
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.063.790
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
3.200.762
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
46.293
783
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
13.764
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
32.529
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
54.050.318
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
14.078.437
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.331.149
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
539.768
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
8.996.454
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
251.070
409
REZERVE
959.996
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
25.063.794
410
SUBVENCIJE
748.040
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.214.564
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.276.781
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
10.824.409
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.836.542
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.836.542
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.071.545
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
3.268.940
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
802.605
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–254.581
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
397.659
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
15.623
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
382.036
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
397.659
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.500.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.500.000
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
2.225.462
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.225.462
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
1.417.616
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.274.538
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
254.581
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
8.476.027
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 295.170.489 EUR, so priloga zaključnega računa.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2019 v višini 830.652 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2020.
5. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2019 v višini 363.202 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2020.
6. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 je priloga zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2019 ter posebni del in načrt razvojnih programov.
7. člen 
Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Kranj.
Št. 410-10/2020-2
Kranj, dne 13. maja 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost