Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1056. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2020, stran 2546.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 11. seji dne 14. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kobarid za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kobarid (v nadaljevanju: občina) za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
leta 2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.646.711,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.433.670,20
70 DAVČNI PRIHODKI
3.703.919,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.291.764,00
703 Davki na premoženje
208.600,00
704 Domači davki na blago in storitve
203.555,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
729.751,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
252.615,20
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
30.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
373.066,00
714 Drugi nedavčni prihodki
66.070,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
117.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
57.000,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.096.041,59
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
892.011,23
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
204.030,36
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.884.196,33
40
TEKOČI ODHODKI
1.990.429,53
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
702.163,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
111.077,21
402 Izdatki za blago in storitve
1.126.488,79
403 Plačila domačih obresti
2.700,00
409 Rezerve
48.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.959.937,48
410 Subvencije
40.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
909.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
201.324,21
413 Drugi tekoči domači transferi
809.613,27
414 Tekoči transferi v tujini
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.824.529,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.824.529,32
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
109.300,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
67.300,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
42.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–237.484,54
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
100.511,44
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
100.511,44
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–337.995,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
337.995,98
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki: prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona.
(2) Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
(3) Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije.
5. člen 
(poraba krajevnih skupnosti) 
Krajevne skupnosti lahko za investicijsko vzdrževanje in nakupe opreme sklepajo pravne posle do višine 10.000,00 eurov brez predhodnega soglasja župana.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, in sicer največ v višini +/- 10 %, v primeru ožjih delov občin pa svet krajevne skupnosti, in sicer največ v višini +/- 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti:
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– s pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov in
– s pogodbami, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov pomenijo uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu). O uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov odloča občinski svet.
(5) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
9. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski skladi so:
1. Proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
2. Druge rezerve – rezerva župana.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 42.000,00 eurov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 6.000,00 eurov župan in o tem s pisnim poročilom ob zaključnem računu obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občine) 
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sestavljata načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
(2) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna, v kolikor:
– je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, izkustveno nižja od 2.000,00 eurov in
– nepremičnina v naravi predstavlja del kategorizirane ali nekategorizirane občinske ceste oziroma javne poti.
(3) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna, v kolikor:
– je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga, izkustveno nižja od 2.000,00 eurov in
– gre za nepremičnino, ki ji je bil predhodno odvzet status javnega dobra.
(4) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sestavljata načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 eurov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 eurov.
(5) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
11. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 eurov.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se lahko občina za izvrševanje proračuna za leto 2020 likvidnostno zadolži v skladu z 10.a in 10.b členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1).
(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 300.000,00 eurov.
13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 eurov.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2020 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 300.000,00 eurov.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se v letu 2020 nameni 100.511,44 eurov.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja občine v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-11/2019
Kobarid, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc