Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1055. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2019, stran 2545.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kobarid za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skup. podsku. 
Konto, podkon.
NAZIV KONTA
Zaključni račun 
2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.155.366
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.286.107
70
DAVČNI PRIHODKI 
(700+701+702+703+704+705+706)
3.397.533
700
Davek na dohodek in dobiček
2.886.726
703
Davek na premoženje
192.815
704
Domači davki na blago in storitve
317.992
706
Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
888.574
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
313.823
711
Takse in pristojbine
5.758
712
Globe in druge denarne kazni
29.692
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
512.952 
714
Drugi nedavčni prihodki
26.349
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
23.874
720
Prihodki od prodaje stavb 
in prostorov
14.341
722
Prihodki od prodaje zemljišč
9.533
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
/
730
Prejete donacije iz domačih virov
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
845.385
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
  782.060
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
63.325
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.935.731
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
1.737.006
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
561.348
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 89.967
402
Izdatki za blago in storitve
1.041.027
403
Plačila domačih obresti
2.664
409
Rezerve
42.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.935.685
410
Subvencije
35.011
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
893.010
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
212.861
413
Drugi tekoči domači transferi
794.803
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.164.910
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.164.910
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
98.130
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki
62.056
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
36.074
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
219.635
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
 
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (551)
102.845
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
116.790
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–102.845 
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
226.586
3. člen 
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 116.790 eurov se prenesejo v proračun za leto 2020 in so njegov sestavni del.
4. člen 
Presežek rezervnega sklada v višini 49.512 eurov se prenese v proračun za leto 2020.
5. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe – so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-1/2020
Kobarid, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc