Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1027. Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19, stran 2491.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19 
1. člen 
S tem odlokom se z namenom preprečitve širjenja virusa SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotovitve opravljanja zdravstvene dejavnosti določajo začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kot jih določa predpis, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, (v nadaljnjem besedilu: pripravnik) v času epidemije COVID-19.
2. člen 
(1) Pripravništvo se izvaja, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in se lahko izvaja na način, da se ne širi okužba z virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena zdravje in življenje ljudi.
(2) Če pripravništva ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim odstavkom, se programi pripravništva lahko prilagodijo, pripravnika za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pa lahko njegov delodajalec pozove na delo.
(3) Če pripravnika ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je bil pripravnik na kroženju na dan uveljavitve Odloka o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/20).
(4) Če pripravnika na delo ne pozove niti izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, lahko pa z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev pripravništva v drug javni zdravstveni zavod.
(5) Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.
(6) Pripravnik delo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravlja pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki ga določi delodajalec, izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma drug javni zdravstveni zavod.
3. člen 
(1) Vsem pripravnikom, ki od razglasitve epidemije COVID-19 ne opravljajo dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programom pripravništva, se pripravništvo ustrezno podaljša.
(2) Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka poda nadzorni mentor pripravnika.
4. člen 
Sredstva za izvajanje pripravništva od razglasitve epidemije COVID-19 se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim v zakonu, ki ureja zdravniško službo.
5. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-25/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2711-0051
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost