Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1023. Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, stran 2487.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajst mesecev, na podlagi 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), način preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilo za njegovo izvajanje in poročanje.
2. člen 
(omejitve poroštva Republike Slovenije) 
(1) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZIUZEOP najpozneje do 31. decembra 2020.
(2) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZIUZEOP za kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), če:
a) kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), in
b) se kreditojemalec s težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, kot so za posamezne kategorije kreditojemalcev opredeljeni v 2. členu ZIUOPOK, in ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.
(3) Poroštvo Republike Slovenije velja:
a) šest mesecev po izteku obdobja odloga plačila za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene do 30. aprila 2020,
b) dvanajst mesecev po izteku obdobja odloga plačila za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene po 30. aprilu 2020.
3. člen 
(vrednostne omejitve odloženih obveznosti kreditojemalca) 
(1) Znesek odloženih obveznosti posameznega kreditojemalca, torej glavnice in obresti, ki zapadejo v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK, in za izpolnitev katerih v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZIUZEOP odgovarja Republika Slovenija, (v nadaljnjem besedilu: znesek odloženih obveznosti) ne sme presegati najvišjega izmed naslednjih zneskov:
a) 25% zneska prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019,
b) v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen pred 1. januarjem 2019, dvakratnika zneska letne bruto mase plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih, za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto, ali
c) v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen po 1. januarju 2019, skupnega zneska ocenjene letne bruto mase plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih, v prvih dveh letih delovanja.
(2) V primeru postopnega zmanjševanja odložene obveznosti kreditojemalca, za izpolnitev katere odgovarja kot porok Republika Slovenija (na primer zaradi začetka izpolnjevanja obveznosti kreditojemalca), se sorazmerno zmanjšuje tudi obveznost Republike Slovenije kot poroka.
4. člen 
(dopustnost poroštva Republike Slovenije) 
(1) V primeru kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK poroštvo Republike Slovenije velja le takrat, ko odložene obveznosti po ZIUOPOK izhajajo iz kreditnih pogodb, sklenjenih za namen financiranja osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranja novih ali dokončanja že začetih naložb ter financiranja obratnega kapitala.
(2) Zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije je upravičena le v primeru, da banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji, torej da poroštvo Republike Slovenije ne pomeni zavarovanja pred prvo izgubo.
5. člen 
(dokumentacija kreditojemalca) 
(1) Za namene dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe kreditojemalec predloži banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019 oziroma računovodske izkaze in druga tehtna dokazila ter listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o obračunanih ali ocenjenih plačah za leto 2019 ali zadnje razpoložljivo leto. Kadar kreditojemalec v znesku mase plač uveljavlja tudi stroške dela zaposlenih pri podizvajalcih, predloži tehtna dokazila za dokazovanje višine teh stroškov in izjavo, da delajo v prostorih kreditojemalca. Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri navede:
a) ali ima sklenjene kreditne pogodbe tudi pri drugih bankah,
b) ali je za odlog plačila zaprosil tudi druge banke,
c) da bo banko nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih za odlog plačila obveznosti pri drugih bankah in
d) skupen znesek javnih sredstev, ki jih je že prejel na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str, 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjavo iz prejšnjega odstavka tudi za že odobrene odloge plačil obveznosti po ZIUOPOK.
6. člen 
(provizija za poroštvo Republike Slovenije) 
SID banka bankam ne obračunava provizije za poroštvo Republike Slovenije.
7. člen 
(letna premija za poroštvo Republike Slovenije) 
(1) V primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe, se premija za poroštvo Republike Slovenije ne obračunava.
(2) V primeru kreditojemalcev, ki niso fizične osebe, se premija za poroštvo Republike Slovenije obračunava, vendar se ne plačuje. Znesek neplačane premije predstavlja državno pomoč v skladu s točko 3.1. Začasnega okvira. Letna premija za poroštvo Republike Slovenije se določi na naslednji način:
a) 15 bazičnih točk, če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, mala in srednja podjetja, ali
b) 30 bazičnih točk, če se kreditojemalec skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja.
(3) Bazična točka iz prejšnjega odstavka pomeni 1/100 odstotne točke višine neodplačane odložene glavnice kredita in obresti.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, v primeru, če skupni znesek obračunane in neplačane premije za poroštvo Republike Slovenije in drugih javnih sredstev, ki jih prejme kreditojemalec na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Začasnega okvira, preseže 800.000 eurov, ali 120.000 eurov v primeru kreditojemalca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov v primeru kreditojemalca, dejavnega na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, kreditojemalec plača premijo za poroštvo Republike Slovenije. Vsi navedeni zneski so izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev.
(5) Osnova za obračun premije je znesek odloženih plačil obveznosti kreditojemalca (glavnica in obresti), dogovorjenih v aneksu h kreditni pogodbi ali novi kreditni pogodbi, v delu, za katerega jamči Republika Slovenija.
(6) Premija se obračuna, upoštevaje dejansko število dni, za celotno obdobje odloženih plačil obveznosti kreditojemalca, in sicer od datuma začetka do datuma zaključka obdobja odloga plačil obveznosti kreditojemalca, vendar ne več kot za 365 dni.
(7) V primeru ugotovitve dejstva iz četrtega odstavka tega člena kreditojemalec plača premijo enkratno v celotnem znesku. SID banka izstavi banki račun za premijo v desetih delovnih dneh po prejemu podatka o tem, da je kreditojemalec zavezanec za plačilo premije. Če se je banka v vmesnem obdobju odpovedala poroštvu, SID banka ne izstavi računa iz prejšnjega stavka.
(8) Če je banka v vmesnem obdobju za določen odlog že unovčila poroštvo Republike Slovenije zaradi začetega insolvenčnega postopka ali postopka likvidacije nad kreditojemalcem, SID banka za takega kreditojemalca za znesek obračunane premije prijavi terjatev Republike Slovenije v insolvenčni postopek ali postopek likvidacije.
(9) V primeru predčasne prekinitve dogovorjenega odloga plačil obveznosti se plačana premija ne vrača.
(10) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznosti iz naslova obračunane premije z nakazilom na podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun in s sklicem 18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri čemer je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke računa in LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
8. člen 
(unovčevanje poroštev) 
(1) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, ki po tej uredbi predstavljajo prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.
(2) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:
– kreditne pogodbe in aneksov h kreditni pogodbi, sklenjenih v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZIUOPOK, ali
– kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena ZIUOPOK,
– izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1),
– izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele odložene obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
(3) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki posreduje dokumentacijo, določeno v prvem odstavku 11. člena te uredbe.
9. člen 
(evidenca in poziv SID banke) 
(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih popolnih zahtevkov bank in spremlja porabo poroštvene kvote iz tretjega odstavka 65. člena ZIUZEOP. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke ga SID banka skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– polni naziv banke,
– polni naziv kreditojemalca,
– pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti,
– izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
– datum roka plačila,
– transakcijski račun banke,
– številko sklica za plačilo.
10. člen 
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije) 
Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki v treh delovnih dneh od izplačila.
11. člen 
(preverjanje upravičenosti zahtevkov in zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva) 
(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZIUZEOP in tej uredbi ter skladnost sklenjenih aneksov in kreditnih pogodb z ZIUOPOK v šestih mesecih po izplačanem poroštvu na podlagi:
– kreditne pogodbe in aneksa h kreditni pogodbi, sklenjenega v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZIUOPOK, ali kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena ZIUOPOK;
– dokumentacije, na podlagi katere je bil sklenjen aneks ali kreditna pogodba, ki ureja odlog plačila v skladu z ZIUOPOK;
– izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji.
(2) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo glede izpolnjevanja vseh zahtev iz 65. člena ZIUZEOP, ZIUOPOK in te uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva posredovati SID banki v desetih delovnih dneh.
(3) Če SID banka ugotovi, da je banka odlog ali kredit odobrila v nasprotju s pogoji ZIUOPOK ali da niso bile izpolnjene vsebinske zahteve iz 65. člena ZIUZEOP in te uredbe, banki pošlje zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva skupaj z zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne vračila izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.
(4) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva iz prejšnjega odstavka ali banka SID banki ne posreduje zahtevane dokumentacije, SID banka zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.
12. člen 
(poročanje) 
(1) Banke SID banki mesečno poročajo do desetega delovnega dne v mesecu za stanje na zadnji dan v mesecu o odobrenih odlogih plačil obveznosti kreditojemalcev in novih kreditnih pogodbah z odlogom plačil, ki so jih s kreditojemalci sklenile v skladu s pogoji ZIUOPOK in 65. člena ZIUZEOP. Poročilo za evidenčno prijavo podatkov bank za poroštvo Republike Slovenije po tej uredbi vsebuje podatke, ki jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, določi SID banka. Navodilo za poročanje, opis podatkov in XSD-shemo poročila SID banka objavi na svoji spletni strani.
(2) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo opisno o izvedenih ukrepih za izterjavo in poteku izterjav za kreditne pogodbe, za katere je bilo unovčeno poroštvo Republike Slovenije po ZIUZEOP.
(3) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo o stanju neodplačanega odloga plačil obveznosti kreditojemalca na zadnji dan četrtletja (31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12.). O stanju iz prejšnjega stavka začnejo banke poročati po preteku celotnega obdobja odloga, dogovorjenega z aneksom h kreditni pogodbi ali s kreditno pogodbo. Navodilo za poročanje, opis podatkov in XSD-shemo poročila SID banka objavi na svoji spletni strani.
(4) Pošiljanje podatkov bank SID banki poteka v elektronski obliki v XML-formatu poročila in po komunikacijskem kanalu za poročanje, ki je običajen pri poslovanju bank.
(5) SID banka na podlagi mesečnih poročil bank po prvem odstavku tega člena ministrstvu, pristojnemu za finance, za vse kreditojemalce poroča podatke o dodeljenih državnih pomočeh v nominalni vrednosti poroštva ter o vrednosti subvencije iz naslova obračunane premije za poroštvo za kreditojemalce, ki niso fizične osebe, v skladu z zakonom, ki ureja poročanje in evidentiranje državnih pomoči.
(6) SID banka na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance, temu posreduje ali omogoči vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z vsemi posli in ravnanji, ki jih izvaja na podlagi 65. člena ZIUZEOP in te uredbe.
(7) Banka in kreditojemalec morata vso dokumentacijo, vezano na kredit, zavarovan s poroštvom Republike Slovenije, hraniti deset let od dneva sklenitve aneksa h kreditni pogodbi, sklenjenega v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZIUOPOK, ali kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena ZIUOPOK.
13. člen 
(nadomestilo za izvajanje poslov v imenu in za račun Republike Slovenije) 
SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi s poroštvi po ZIUZEOP in tej uredbi pripada mesečno nadomestilo v višini, ki se podrobneje uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko. Republika Slovenija plačuje nadomestilo v zakonitem roku po preteku meseca, ki sledi mesecu, za katerega je bilo obračunano nadomestilo.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(prvo poročilo bank) 
Banke SID banki pošljejo prvo mesečno prijavo odlogov plačil obveznosti kreditojemalcev po ZIUOPOK, dogovorjenih z aneksom k obstoječi kreditni pogodbi ali v novi kreditni pogodbi, do 15. julija 2020 za odloge plačil obveznosti kreditojemalcev, za katere so aneks h kreditni pogodbi ali novo kreditno pogodbo sklenile v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju.
15. člen 
(rok za sklenitev pogodbe) 
Republika Slovenija in SID banka skleneta pogodbo iz 13. člena te uredbe najpozneje do 1. julija 2020.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-12/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0037
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost