Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1022. Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, stran 2485.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilom za njegovo izvajanje.
2. člen 
(unovčevanje poroštev) 
(1) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, ki po tej uredbi predstavljajo prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.
(2) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:
– kreditne pogodbe, sklenjene skladno s 5. členom ZDLGPE;
– izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1);
– izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
(3) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki posreduje dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.
3. člen 
(evidenca in poziv SID banke) 
(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih popolnih zahtevkov bank in spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke, le-tega SID banka skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– polni naziv banke,
– polni naziv kreditojemalca,
– pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti,
– izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
– datum roka plačila,
– transakcijski račun banke,
– številko sklica za plačilo.
4. člen 
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije) 
Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska ali izroči obveznico Republike Slovenije oziroma SID banke, kot določa 9. člen ZDLGPE. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki v treh delovnih dneh od izplačila.
5. člen 
(preverjanje upravičenosti zahtevkov) 
(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in tej uredbi ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE v šestih mesecih po izplačanem poroštvu ali izročitvi obveznic Republike Slovenije oziroma SID banke po 9. členu ZDLGPE na podlagi:
a) kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE;
b) v primeru kreditnih pogodb, ki so bile namenjen poplačilu obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih v obdobju po 12. marcu 2020 do uveljavitve ZDLGPE, kopije teh kreditnih pogodb;
c) dokazil o ustanovljenih zavarovanjih;
d) dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena kreditna pogodba;
e) izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji;
f) dokazil banke, ki jih je prejela od kreditojemalca, kot izhajajo iz četrtega in petega odstavka 5. člena ZDLGPE;
g) dokazil, skladno z odločbo Evropske komisije z dne 30. 4. 2020 (SA.57143), da je banka prenesla finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na kreditojemalca z znižanjem obrestne mere kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj in da banka ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za odobritev in vodenje kredita), kot so veljala po tarifi banke pred 12. marcem 2020.
(2) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz točke b) prvega odstavka 5. člena ZDLGPE, da ročnost kredita ne presega petih let, tako da ugotovi dejansko število dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita, kot je določeno v kreditni pogodbi ali v morebitnih dodatkih za podaljšanje zapadlosti kredita h kreditni pogodbi.
(3) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE, da najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca znaša do 10% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019, tako da ugotovi skupni znesek vseh pogodbenih glavnic, ki so jih banke prijavile v poroštveno shemo skladno s prvim odstavkom 8. člena te uredbe, in skupni znesek vseh odloženih plačil obveznosti kreditojemalca skladno z ZIUOPOK, ki so jih banke prijavile SID banki po 12. členu Uredbe o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ugotovljeni skupni seštevek glavnic kreditov po ZDLGPE pri vseh bankah in skupni znesek vseh odlogov plačil kreditojemalca po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) pri vseh bankah ne sme presegati 10% prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019, izhajajoč iz dokazil, ki jih je kreditojemalec predložil banki po prvem odstavku 7. člena te uredbe.
(4) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo glede izpolnjevanja vseh zahtev v zvezi s kreditnimi pogodbami in poroštvom Republike Slovenije iz ZDLGPE in te uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva posredovati SID banki v desetih delovnih dneh.
(5) Če SID banka ugotovi, da je banka kredit odobrila v nasprotju s pogoji iz ZLDGPE in te uredbe, banki pošlje zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva skupaj z zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne vračila izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.
(6) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva iz prejšnjega odstavka ali če banka SID banki ne posreduje zahtevane dokumentacije v desetih delovnih dneh, se šteje, da je banka neutemeljeno zavrnila vračilo poroštva, SID banka pa zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.
6. člen 
(letna premija za poroštvo Republike Slovenije) 
(1) SID banka obračunava jamstveno premijo skladno z letnimi premijskimi stopnjami, kot jih za posamezno velikost podjetja in leto trajanja kredita določa 8. člen ZDLGPE. SID banka obračun jamstvene premije za vse kredite pošlje banki.
(2) SID banka pošlje banki prvi račun za plačilo jamstvene premije za prijavljene kredite v poroštveno shemo v mesecu, ko od banke prejme podatke o sklenjenih kreditnih pogodbah v prijavi v poroštveno shemo.
(3) Prva jamstvena premija se obračuna, upoštevaje dejansko število dni, od datuma podpisa kreditne pogodbe do zaključka tekočega koledarskega leta.
(4) Premija se obračuna in plačuje enkrat letno vnaprej za obdobje do zaključka posameznega koledarskega leta, pri čemer se za zadnje leto trajanja kredita pri obračunu jamstvene premije upošteva končna zapadlost kredita.
(5) Osnova za obračun prve jamstvene premije je pogodbeni znesek glavnice kredita v delu, za katerega jamči Republika Slovenija. Osnova za obračun naslednjih premij je sporočeno stanje neodplačane glavnice kredita na dan 31. decembra koledarskega leta v delu, za katerega jamči Republika Slovenija, pod pogojem, da je zadnji rok za črpanje kredita po kreditni pogodbi že potekel. Če do 31. decembra zadnji rok za črpanje kredita še ni potekel, je osnova za obračun premije tudi za naslednje leto pogodbeni znesek glavnice kredita v delu, za katerega jamči Republika Slovenija.
(6) Če kreditojemalec ni črpal celotnega kredita, se premija ne vrača.
(7) V primeru unovčitve poroštva za celoten kredit ob predhodnem odpoklicu kreditne pogodbe ali odpovedi poroštvu Republike Slovenije, po tem ko je kredit že prijavljen v poroštveno shemo, se jamstvena premija za naslednje leto, ki sledi dogodku sporočila banke, da se poroštvu odpoveduje ali prejemu zahtevka banke za unovčitev poroštva za neodplačano glavnico kredita, ne obračunava, prav tako se že obračunana ali plačana premija banki niti kreditojemalcu ne vrača.
(8) Razen pri prvem obračunu jamstvene premije, SID banka izstavi račun banki do 20. januarja za tekoče leto ter hkrati en izvod računa pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(9) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznosti iz naslova obračunane jamstvene premije za vse kredite z nakazilom na podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun in s sklicem 18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri čemer je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke računa in LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
7. člen 
(dokumentacija kreditojemalca) 
(1) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE kreditojemalec predloži banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019 oziroma računovodske izkaze in druga relevantna dokazila ter listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o stroških dela kreditojemalca za poslovno leto 2019 (obračunanih in izplačanih bruto plačah). Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri navede:
a) ali ima sklenjene odloge plačil obveznosti po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) v zvezi s poroštvom Republike Slovenije po 65. členu ZIUZEOP tudi pri drugih bankah,
b) ali je za odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK zaprosil tudi druge banke,
c) ali ima sklenjene kreditne pogodbe po ZDLGPE tudi pri drugih bankah,
d) ali je za kredit po ZDGLPE zaprosil tudi druge banke,
e) da bo banko nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih za kredit po ZDLGPE pri drugih bankah.
(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjave iz prejšnjega odstavka za vse kredite, sklenjene skladno z ZDLGPE.
8. člen 
(poročanje) 
(1) Banke po sklenitvi kreditnih pogodb poročajo SID banki do desetega delovnega dne v mesecu o sklenjenih kreditnih pogodbah, ki so jih s kreditojemalci sklenile skladno s pogoji iz ZDLGPE v preteklem mesecu. Poročilo XML vsebuje podatke, ki jih SID banka objavi na svoji spletni strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo za poročanje bank in sporočanje sprememb že prijavljenih podatkov.
(2) Banka se lahko kadar koli med trajanjem poroštva odpove poroštvu Republike Slovenije, tako da pošlje storno kredita v mesečnem poročilu o prijavi kredita v shemo, po poteku 31. decembra 2020 pa v letnem poročilu za poročanje stanja neodplačane glavnice.
(3) Banke letno poročajo SID banki do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi zaključku koledarskega leta, za stanje na dan 31. decembra o stanju neodplačane glavnice kreditov po kreditnih pogodbah, ki so jih s kreditojemalci sklenile skladno s pogoji iz ZDLGPE in prijavile v poroštveno shemo. Poročilo XML vsebuje podatke, ki jih SID banka objavi na svoji spletni strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo za poročanje bank in sporočanje sprememb podatkov.
(4) Banke SID banki četrtletno do desetega delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtletju, poročajo opisno o izvedenih ukrepih za izterjavo in poteku izterjav za kreditne pogodbe, za katere je bilo unovčeno poroštvo Republike Slovenije po ZDLGPE. Banka vodi izterjavo tudi za delež terjatve Republike Slovenije po unovčenem jamstvu.
(5) V primeru začetih insolvenčnih postopkov ali postopkov likvidacije nad kreditojemalcem morajo banke obveščati SID banko o prijavah terjatev po kreditni pogodbi, ki so jih prijavile v poroštveno shemo.
(6) Banke poročajo SID banki v elektronski obliki v formatu XML po komunikacijskem kanalu za poročanje, ki je običajen pri poslovanju bank.
(7) SID banka ministrstvu, pristojnemu za finance, poroča o dodeljenih državnih pomočeh v nominalni vrednosti poroštva v skladu z zakonom, ki ureja poročanje in evidentiranje državnih pomoči.
(8) SID banka na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance, temu posreduje ali omogoči vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z vsemi posli in ravnanji, ki jih izvaja na podlagi ZDLGPE in te uredbe.
(9) Banka in kreditojemalec morata vso dokumentacijo v zvezi s kreditom, ki je zavarovan s poroštvom po ZDLGPE, hraniti deset let od dneva sklenitve kreditne pogodbe po ZDLGPE.
9. člen 
(izterjava in upravljanje terjatev) 
(1) Izterjavo posameznih terjatev iz naslova unovčenih poroštev in/ali upravljanje posameznih terjatev izvaja banka tudi v delu terjatve, ki je zaradi plačila prešla na Republiko Slovenijo ali SID banko, pri čemer mora pri izterjavi in upravljanju spoštovati in upoštevati morebitna prejeta navodila SID banke.
(2) Prodaja ali prenos terjatev po kreditni pogodbi na tretjo osebo je mogoč le s soglasjem Republike Slovenije.
(3) Če SID banka prevzame izterjavo in/ali upravljanje terjatev, mora banka SID banki odstopiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo za navedeno potrebuje.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(prvo poročilo bank) 
Banke pošljejo SID banki prvo mesečno prijavo sklenjenih kreditnih pogodb do 15. julija 2020 za kreditne pogodbe, sklenjene v marcu, aprilu, maju in juniju.
11. člen 
(rok za sklenitev pogodbe) 
Republika Slovenija in SID banka skleneta pogodbo iz 12. člena ZDLGPE najpozneje do 1. julija 2020.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-13/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0061
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti